Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Základy financovania

Podstata financovania

- financovanie je jadrom každého podnikania a komplexne hodnotí činnosť podniku
- financovanie súvisí s obehom financií v podniku
- riadením financií sa zaoberá finančný manažment podniku a jeho úlohy sú :

1.) získavanie kapitálu
2.) rozhoduje o rozmiestnení financií
3.) kontroluje a riadi kolobeh financií
4.) rozhoduje o rozdelení zisku
5.) vedie finančnú evidenciu


Druhy financovania

A.) bežné financovanie - nákup materiálu, splácanie záväzkou, mzdy
B.) mimoriadne financovanie - pri založení , rozširovaní a zlučovaní podniku
- Podnik musí zostavovať finančný plán , ktorý je nástrojom finančného riadenia podniku a nadväzuje na plán výroby, plán odbytu, personálny plán, plán rozdelenia zisku.
- Podnik zostavuje finančný plán preto aby zosúladil svoje zdroje, príjmi, potreby a výdavky.
- Úlohou finačného plánu je určenie objemu financií, zabezpečenie efektívnosti obehu peňazí, stanovenie peňažných tokov, s cieľom zabezpečiť platobnú schopnosť a ziskovosť podniku.
Finančný plán vychádza zo situácie na trhu a z prognóz do budúcnosti.
Je to hlavný informačný zdroj pre manažment podniku ako nástroj finančného riadenia podniku nadväzuje na ostatné plány podniku ako sú : - plán výroby
- plán odbytu
- personálny plán
- plán rozdelenia zisku
- plán vzťahov so štátnym rozpočtom - dane
odvody

Obsahom finančného plánu sú :
A.) ciele
B.) stratégia
C.) dlhodobý finančný plán ( od 4 rokov ) - zostavuje sa výkaz ziskov a strát a výkaz príjmov a výdavkov
D.) krátkodobý finančný plán ( do 1 roka ) - jeho úlohou je zabezpečiť platobnú schopnosť podniku, aby bol podnik schopný v každom čase uhrádzať záväzky - podnik zostavuje plán zisku a plán peňažných tokov - cash flow

Finančné zdroje podniku :

Tvorba, rozdelenie a použitie finančných zdrojov je dôležitou súčasťou financovania. Finančné zdroje delíme podľa viacerých kritérií :

1.) podľa účelu : 2.) podľa vlastníctva
- kapitál - vlastné ( zisk , odpisy )
- peniaze - cudzie ( úvery , dotácie )

3.) podľa splatnosti : 4.) podľa spôsobu získavania
- trvalé - interné
- krátkodobé - externé
- dlhodobé
Finančné zdroje podľa spôsobu získavania :

1.) interné zdroje - výsledok vlastnej podnikateľskej činnosti

a.) zisk - najdôležitejší interný zdroj ( vlastný )
- zabezpečuje samo financovanie podniku - podnik je schopný splácať záväzky a iné úhrady z vlastnej činnosti
- je Výsledok Hospodárenia, ktorý zisťujeme porovnaním výnosov a nákladov
- je kvalitatívny ukazovateľ činnosti podniku
- rozsah financovania podniku závisí od rozdelenia zisku podľa platných zákonov
b.) odpisy - sú najstabilnejší zdroj financovania
- sú peňažným vyjadrením opatrenia dlhodobého majetku
- tento zdroj nie je účelovo viazaný ( podnik ich môže používať na rôzne účely)
c.) predaj nepotrebného majetku
d.) rezervné fondy


2.) externé zdroje - cudzie

a.) vklady vlastníkov - podľa vlastníckej formy ide o tieto vklady:
- vklady spoločníkov (sro)
- akciový kapitál (a.s.)
- členské podiel (družstvo)
- iné dodávateľské vklady
b.) úvery - sú najrozšírenejší cudzí zdroj
- je to náhradný finančný zdroj
- sú vzťahom medzi bankou a klientom

Druhy úverov - najčastejšie sa delia z hľadiska času :
a.) krátkodobé - konkrétny, eskontný, obchodný - dodávateľský, spotrebný
b.) strednodobé - finančný, hypotekárny, spotrebný, emisná pôžička investičný
c.) dlhodobé - finančný, hypotekárny, spotrebný, emisná pôžička investičný

Kontrolný úver - kombinácia vkladového a úverového účtu, poskytuje sa na bežnom účte s tým, že klient môže ísť do debetu (mínusu) na bežnom účte. Výška debetu je dohodnutá v zmluve, ktorá nemusí byť písomná.

Eskantný úver (zmenkový) - banka odkupuje zmenky pred lehotou ich splatnosti

Lembardný úver - musí byť zabezpečený majetkom, má presne dohodnutú lehotu splatnosti. Podľa toho aký predmet klient poskytne ako zálohu poznáme úver na cenné papiere, konkrétny majetok m nehnuteľný majetok, pohľadávky.


Likvidita - platobná schopnosť podniku, ide o schopnosť podniku platiť v stanovených lehotách svoje finančné záväzky.
- ak podnik nemá dostatok finančných prostriedkov a nie je schopný splácať svoje záväzky ide o Platobnú neschopnosť .

Platobná neschopnosť môže byť :

1.) Prvotná platobná neschopnosť - vzniká vlastnou činnosťou podniku ( napr. predzásobením - ak sú príliš veľké zásoby )

2.) Druhotná platobná neschopnosť - vzniká v dôsledku prvotnej platobnej neschopnosti, podnik nieje schopný uhrádzať faktúry, úvery a iné záväzky.

Platobná schopnosť podniku, možno ju dosiahnuť :

- vylúčením nadmernému hromadeniu zásob
- vyrovnanou realizáciou tovarov a záväzkov
- preskúmaním bonity obchodného partnera

Rentabilita - týka sa vlastného kapitálu ® aká je výnosnosť vloženého kapitálu do podnikania
- pri tomto ukazovateli sa porovnáva vlastný a cudzí kapitál ( úvery , pôžičky ) - 30:70

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk