referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Michal, Michaela
Štvrtok, 29. septembra 2022
Ekonomika: Téma č. 2
Dátum pridania: 15.05.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Jane20
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 798
Referát vhodný pre: Iné (napr. kurzy) Počet A4: 2.4
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 4m 0s
Pomalé čítanie: 6m 0s
 

Téma č. 2

A: Finančné riadenie podniku

- aktívna činnosť finančných manažérov zameraná na získavanie potrebného objemu peňažných prostriedkov a kapitálu z rôznych fin. zdrojov (financovanie), ich rozloženie do rôznych zložiek aktív (investovanie) a rozdelenie zisku
- podnikové financie – zobrazuje pohyb peňazí a kapitálu, pri kt. sa podnik dostáva do rôznorodých kvantitatívnych a kvalitatívnych peň. vzťahov a inými podnikmi, ZC, inštitúciami fin. trhu štátu
- podnik. kapitál – súhrn všetkých peňazí vložených do celkového majetku podniku vlastníkmi a veriteľmi
- peňažné prostriedky – časť aktív podniku vo forme hotovosti, krátkodobých peň. vkladov v bankách a krátk. CP
- fin. zdroje – zdroje, od kt. môže podnik získať peň. prostriedky
Členenie fin. zdrojov:

 • a. podľa účelu – fin. zdroje ako kapitál
  - fin. zdroje ako peniaze
 • b. podľa doby splatnosti – krátkodobé
  - strednodobé a dlhodobé
  - trvalé
 • c. podľa vlastníctva – vlastné (zisk, odpisy, vklad vlastníkov, úroky s poskyt. pôžičiek, dotácie)
  - cudzie (úvery, pôžičky, záväzky)
 • d. podľa spôsobu získavania – externé – vklady vlastníkov, úvery, dotácie, osobitné zdroje financovania – faktoring, forfaiting, leasing
  - interné – zisk, odpisy, ostatné interné fin. zdroje

- investičné rozhodovanie – investície – suma kapitálových výdavkov vynaložených na získanie aktíva

B: Verejný sektor a verejné financie

- verejný sektor – štát, kt. ovplyvňuje ekonomiku rôznymi formami št. zásahov. Financuje sa s fin. prostriedkami, kt. sa sústreďujú v sústave verejných rozpočtov: - štátny rozpočet, rozpočty št. účelových fondov, rozpočet miest a obcí, rozpočet VÚC,
rozpočet št. podnikov.
Zahŕňa tieto oblasti: - školstvo, doprava a spoje, zdravotníctvo, kultúra, bezpečnosť a obrana, živ. Prostredie, veda a výskum, súdnictvo, sociálna starostlivosť, štátna správa 
- verejné financie – vyjadrujú peň. vzťahy, kt. vznikajú a rozvíjajú sa pri získavaní, rozdeľovaní, prerozdeľovaní a použití peňazí pátracím občanom, verejno-právnym orgánom, kt. s peniazmi občanov nakladajú a spravujú ich
- funkcie verejných financií:

 • distribučná a redistribučná – dochádza sústreďovaniu príjmov, kt. sú potom využité ako výdavky do príslušných
  oblastí
 • aulkačná – umiestnenie výdavkov do príslušných oblastí tak, aby nenastala nerovnováha a bola zachovaná stabilita
 • stabilizačná – zameriava sa na stabilizáciu soc., hosp. rastu a tvorí hospodársku politiku štátu

- rozpočtová sústava – na čele je štátny rozpočet (ústredný) a možno ho definovať ako:

 1. centralizovaný peň. fond, v ktorom sú sústredené peň. prostriedky dané do pôsobnosti štátu na princípe nenávratnosti
  a neekvivalentnosti spôsobu rozdeľovania
 2. bilancia príjmov a výdavkov
 3. fin. plán na rozpočtované obdobie
 4. právna norma
 5. ekonomický vzťah

 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.