Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Ekonomika - Téma č. 6

Téma č. 6

Tovarovo-peňažné vzťahy


- vznik a vývoj tovarovej výroby – vzniká spoločenská výroba premena výrob. vstupov na výrob. výstupy. V minulosti mala výroba naturálnu formu – produkty práce boli určené na uspokojovanie vlastných potrieb výrobcu a tovarovú formu – ekonom. vzťahy medzi ľuďmi sa prejavuje prostredníctvom trhu. Jednoduchá výroba – založená na osobnej ručnej práci výrobcu, kt. bol vlastníkom výr. vstupov a sám rozhodoval komu túto produkciu predá. Tovarová veľkovýroba – výrobu začína ovplyvňovať
kapitál. Úlohu zohrala manufaktúra, kde dochádzalo k deľbe práce.  Priemyselná revolúcia – zavedenie stroja do výroby a základnou formou výroby sa stála továreň. Postavenie robotníka sa zvýraznilo pri zavedený pásovej výrobe – vzniká
radiaci operátor (manažment). Vedecko-technická revolúcia je spojená s využívaním PC. 

- vznik a vývoj výmenného procesu
1. forma – tovarové peniaze - naturálna (náhodná) výmena – ľudia si vymieňali svoje výrobky medzi sebou. Bolo nutné stanoviť výmennú hodnotu každého tov. (výmenný prostriedok)

- 2. forma – drahé kovy – AU, AG sa stavajú všeobecne platným výmenným prostriedkom. Najskôr to bolo obdobie – bimetalizmus – 2 kovy súčasne
- monometalizmus – 1 kov (Au)

3. forma – papierové peniaze – vznikajú v tovarovej výrobe

4. forma – bankovky – boli kryté a vymeniteľné za AU a obiehali namiesto plno hodných mincí, kt. vydávala centrálna banka

5. forma – štátovky – neboli kryté a vymeniteľné za AU, mali nižšiu hodnotu 

- podstata peňazí – špecifickým tov., kt. úlohou je byť všeobecným výmenným prostriedkom
- formy peňazí – 1. peniaze v hotovosti (papierové peniaze a mince)

2. bankové (bezhotovostné) – peniaze ako vklady v bankách
3. „skoro peniaze“ – nižší stupeň likvidácie, úročené úspory a vklady CP s určitou dobou splatnosti

- funkcie peňazí:

1. všeobecný výmenný prostriedok
2. zúčtovacia jednotka (vyjadrené ceny všetkých tov. a služieb)
3. uschovateľ a nositeľ hodnôt (hromadenie peňazí ako úspory s cieľom neskorších výdavkoch)

- peňažné (menové) sústavy

- stanovuje sa na základe št. zákonov – spôsob razenia minci a vydávanie papierových peňazí, spôsob vydávania peňazí do obehu a ich sťahovanie z obehu

1. metalická – obiehali kovové peniaze razené s drahých kovov
2. úverová – založená na peňažnom obehu bankoviek, kt. boli kryté a vymeniteľné za AU
3. papierová – papierové peniaze, kt. nie sú kryté ani vymeniteľné za AU
 

B: Daňová sústava

- daň – povinná platba odvádzaná štátu v stanovenej výške a termíne
- členenie:

a. priame dane – je známy daňovník, ten koho daň zaťažuje
b. nepriame dane – odvádza výrobca a ich výška sa zahŕňa do ceny nakupovaných výrobkov al. služieb – daňovník ja spotrebiteľ a je neznámy

- 1. 1. 1993 sa uskutočnila daňová reforma a jej cieľom bolo prispôsobiť sa podmienkam trhovej ekonomike, priblížiť sa daňovým sústavám Eú


- Daň. Sústava

– priame dane – 1. daň z príjmov 

a. FO
b. PO

- 2. daň z nehnuteľnosti –

a. pozemkov
b. stavieb
c. bytov

- 3. daň z motorových vozidiel

- 4. ostatné miestne dane - nepriame dane

– 5. DPH

- 6. spotrebná daň


- náležitosti daní:


a. subjekt dane – daňovník al. platiteľ, kt. môže byť FO a PO
b. objekt dane – príjem, nehnuteľnosť, automobil a závisí od druhu posudzovanej dane
c. oslobodenie od dane – vymedzuje určitú časť daň. Objektu, kt. je za určitých podmienok od platenia dane oslobodená
d. základ dane – základ, kt. je daňovník al. platiteľ vypočíta pomocou daň. sadzby svoju daň. povinnosť
e. sadzba dane – nástroj prostredníctvom, ktorého sa z daň. základu vypočítava výška daň. Povinnosť


- správcovia daní:


- daň z nehnuteľnosti – obec, na ktorej území sa nehnuteľnosť nachádza
- daň z motorových vozidiel – daň. úrad miestne príslušný podľa miesta evidencie vozidla
- ostatné miestne dane – obec, kt. ich na svojom území zaviedla

- DPH – daň. Úrad
- spotrebné dane – colné orgány

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk