Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Ekonomika - Téma č. 8

Téma č. 8

A: Obchodné spoločnosti

- združenie 2 alebo viacerých podnikateľov, kt. vzniká na základe zmluvy s cieľom vykonávať podnik. činnosť pod spoločným názvom. Spoločne sa podieľajú na zisku ale aj prípadnej straty.

- členenie:

A: osobné spoločnosti

1. verejné obchodné spoločnosti (V.O.S)
2. komanditné spoločnosti (K.O.S)

B: kapitálové obchodné spoločnosti

3. spoločnosť s ručením obmedzením (s.r.o.)
4. akciová spoločnosť (a. s.)

- spoločenská zmluva – keď zakladá spoločnosť viacej spoločníkov
- zakladateľská listina – ak spoločnosť zakladá 1 spoločník 

- V.O.S – osobná spoločnosť, v kt. aspoň 2 osoby podnikajú pod spoločným obchodným menom a ručia za záväzky spoločnosti spoločne a nerozdielne celým svojim majetkom
- K.O.S – osobná spoločnosť, kt. združuje 2 druhy spoločníkov s iným právnym postavením a to komplentárov a komandistov. Komplantár – spoločníci, kt. zakladajú spoločnosť a preto zabezpečujú správu a riadenie spoločnosti. Komandista – do spoločnosti vstupujú počas jej činnosti a majú právo kontroly

- s.r.o. – kapitálová spoločnosť, kt. spoločníci ručia za záväzky spoločnosti obmedzene a to do výšky svojho vloženého kapitálového vkladu, pričom ako celok za porušenie svojich záväzkov zodpovedá celým svojim majetkom.

- orgány spoločnosti: - valné zhromaždenie – naj orgán s.r.o., kt. zvolávajú konateľa. Členmi sú všetci spoločníci, pričom každý má 1 hlas. Schvaľuje ročnú účtovnú závierku, rozdelenie zisku, volí a odvoláva konateľov a členov dozornej rady

- konatelia – štatutárny orgán
- dozorná rada – kontrolný orgán, členov volí valné zhromaždenie. Dohliada na činnosť konateľov, kontroluje účtovné doklady a predkladá doklady valnému zhromaždeniu

- a.s. – kapitálová spoločnosť, kt. získava kapitál vydávaním a predajom akcií veľkému počtu ľudí, zodpovedá za plnenie svojich záväzkov celým svojim majetkom. Jednotlivý akcionári za záväzky spoločnosti neručia a nezodpovedajú
- založenie spoločnosti:

a. bez výzvy na upísanie akcií – sa uskutočni vtedy, ak zakladateľ v zakladateľskej zmluve sa dohodne, že v určitom pomere splatí celé ZI
b. výzva na upísanie akcií – upisovaním akcií získavajú zakladatelia ZI, ak na jej vytvorenie nestačia ich vlastné vklady. Upísanie sa zapisuje do listiny upisovateľov

- orgány spoločnosti:

 - valné zhromaždenie – naj orgán spoločnosti a zvoláva ho predstavenstvo. Rozhoduje o všetkých dôležitých skutočnostiach, kt. sa týkajú činnosti spoločnosti. Rozhoduje sa hlasovaním, rozhoduje v nej ten, kto vlastný kontrolný balík akcií
- predstavenstvo – štatutárny orgán, kt. riadi činnosť spoločnosti a koná v jej mene
- dozorná rada – kontrolný orgán, dohliada na výkon predstavenstva a uskutočňuje podnik. činnosť podniku 

- akcia – cenný papier, s kt. sú spojené práva akcionára ako spoločníka spoločne podieľať sa na jej riadený, jej zisku a pri fin.
zostatku pri jej zániku

-
druhy akcie:

a. podľa práv a povinností majiteľa: - základné – ich majiteľa sú nositeľmi všetkých rizík spojene s podnikaním

- prioritné – spája sa s nimi rôzne zvýhodnenia, kt. zákon vymenúva. Majiteľ prioritných akcií nemá právo hlasovať

b. podľa prevoditeľnosti: - na meno -  prevod sa uskutočňuje rubopisom

- na majiteľa – prevod práv spojených s držaním akcií sa uskutoční iba odovzdaním
- vinkulované – prevod je viazaný so súhlasom predstavenstva

- výnosy z akcií – akcia má 2 zdroje výnosu a to dividendy – časť zisku, kt. sa podľa rozhodnutia valného zhromaždenia určí na rozdelenie medzi akcionárov a ážio – zisk zo stúpajúceho kurzu akcií

- holdingová spoločnosť – kapitálová spoločnosť vlastniaca kontrolní balík akcií viacerých právne samostatných spoločnosti, čo umožňuje koordinovať a kontrolovať ich činnosť. Právna subjektivita ovládaných spoločnosti sa zachováva, ale ich ekonomická samostatnosť sa čiastočne obmedzuje

- tichá spoločnosť – špecifická právna forma podnikania vznikajúca na základe zmlúv o tichom spoločenstve, kde sa 1 strana zaväzuje (tichý spoločník) poskytnúť podnikateľovi určitý vklad a podieľať sa  s ním na jeho podnikaní. 2 strana sa zaväzuje vyplácať časť zisku. 


B: Cenné papiere

- sekuritizácia – presuň peňažného kapitálu do CP (fiktívny kapitál)
- CP – dokument, kt. potvrdzuje, že investor investoval určitú sumu z čoho mu vyplývajú určité práva na majetok, rozhodovanie a informácie.

- podoby CP:

1. listinné – skladajú sa: plášťa -  hl. listina (textová časť)

kupónový hárok – obsahuje kupóny na výnos s prevzatia papiera
talón (obnovovací list) slúži na vyzdvihnutie nového kupónového hárku, nie je CP ale legimitačným lístkom

2. dematerializované – existuje len ako zápis v evidencii, sú uložené v PC v centrálnom depozitári CP, operácie s nimi sa uskutočňujú len prostredníctvom prevodov na účtoch

3. ibomilizované – listinné CP uložené emitentom v centrálnom depozitári 

- členenie CP:

1. z hľadiska ekonom. funkcie: A, peňažného trhu – pokladničné poukážky – CP so splatnosťou do 1 roka a potvrdzuje právo majiteľa požadovať pri ich splatnosti výplatu peňažných prostriedkov
- zmenky, šeky

B, kapitálového trhu – dlhopisy – CP, s kt. je spojené právo jeho majiteľa žiadať splatenie dlžnej sumy do výšky menovitej hodnoty a vyplácanie výnosov.

Formy dlhopisov:

- štátne dlhopisy (MF SR)
- komunálne obligácie (VÚC, obec al. mesto)
- bankové obligácie
- podnikové obligácie
- zamestnanecké obligácie
- hypotekárny zálohový list – CP, kt. menovitá hodnota je krytá pohľadávkami banky s hypotekárnych úverov
- vkladový list – emitujú  banky a sporiteľne ako potvrdenie o dlh. Vklade drobných vkladateľov
- podielové CP – akcie a podielové listy
- deriváty – listina o budúcich operáciách s CP 

2. z hľadiska prevoditeľnosti

a. CP na meno 
b. na doručiteľa 
c. CP na rad 

3. podľa druhu práva

a. majetkové (akcie, dočasný list, podielový list)
b. dlhové (dlžobné záväzky, dlhopisy, vkladové listy, zmenky)
c. vecné (hypotekárne zálohové listy)
d. dispozičné (nákladné listy, skladové listy, záložné listy, prepravné doklady)

4. z hľadiska emisie

– hromadné (štátne akcie)
- individuálne (zmenky a šeky)

5. z hľadiska emitenta – štátne, komunálne, súkromné

6. podľa spôsobu vyplácania výnosov

– pevný výnos (dlhopis)
- pohyblivý výnos (vklad. list)
- premenlivý výnos (akcia)
- neúročené CP (šek)

7. podľa zastupiteľnosti – zastupiteľné – akcie, podiel. listy

- nezastupiteľné – zmenka, šek

8. podľa miesta vydania – národné, zahraničné, medzinárodné 


- operácie s CP:

a. emisia – uskutočňuje sa na primárnom trhu, jej účelom je získať kapitál. Základne metódy emisie: - vlastná emisia – emitent sám predá verejnosti CP a opčná emisia – poverenie inštitúcie, kt. má oprávnenie na výkon tejto činnosti.

b. úschova – na základe písomnej zmluvy o úschove, uschovávateľ sa zaväzuje prevziať listinný CP na uloženie do úschovy a zložiteľ sa zaväzuje zaplatiť za to odplatu
- správa – na základe písomnej zmluvy o správe CP. Správca (obchodník s CP) sa zaväzuje, že po dobu trvania zmluvy bude robiť všetky právne úkony, kt. sú potrebné na výkon a zachovanie práv spojených s CP. Majiteľ sa zaväzuje zaplatiť odmenu
- uloženie – predstavuje úschovu a správu CP   
c. obchodovanie s CP – obchodovať môže len PO s právnou formou a. s. a vykonáva sa len vždy prostredníctvom oprávnenej FO.
Druhy obchodov z čas. hľadiska – a. promptné (okamžité) – dohoda o kúpe al. predaji CP a súčasne sa uskutočňuje kúpa a predaj CP

b. terminované – dohoda o kúpu al. predaji sa uskutočňuje v dohodnutom termíne. Dodacia lehota je 1-6 mesiacov. Cieľom je špekulácia s kurzom CP: - na pokles kurzu – obchodníci špekulujú s budúcim poklesom kurzu a v súčasnej dobe predať CP s vyšším kurzom s tým, že si po poklese kúpia

- na vzostup kurzu – nakupujú  CP za nižšie kurzy s tým, že ich po vzostupe znova predaju

- nástroje terminovaného obchodu – opcia – právo predať al. kúpiť určité množstvo CP za vopred stanovenú cenu  k určitému budúcemu dátumu. V deň stanovenia dátumu obchodu zaniká. Ten kto opciu predal je vypisovateľ a má povinnosť obchod realizovať (kúpiť al. predať) k určitému dátumu CP za vopred určenú sumu majiteľovi – držiteľ opcie

- teória portfólia – hovorí o tom, ako investovať peň. kapitál do fin. nástrojov s neistými výnosmi, aby sa dosiahol čo naj výnos s minimálnym rizikom. Portfólio ja každá kombinácia investičných možností do kt. uvažuje investor vložiť sv. kapitál.

Druhy portfólia – defenzívne (zabezpečujúce) – obsahuje CP s fixným výnosom, kt. garantujú výnosy zodpovednú úrokovú sadzbu

- agresívne – obsahujú rizikovejšie CP, kt. však majú predpoklad väčšieho zhodnotenia investičných prostriedkov (akcie)
- štandardné – kombinácia 2 typov

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk