Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Ekonomika - Téma č. 9

Téma č. 9

A: Operácie obchodných bánk

- tvoria rozhodujúcu časť 2 stupňa bankovej sústavy, ich činnosť má mikroekonomický podnikový charakter a hlavným cieľom je dosahovanie zisku

- pasívne operácie –
vklady – peňažná suma, kt. vkladateľ za určitú náhradu (úrok) zapožičiava banke. Výška úroku závisí od doby na ktorú sa vklad poskytol a od jeho výšky. Vklady sú zverené peň. Prostriedky od vkladateľov a preto predstavujú záväzok banky voči vkladateľovi.

- aktívne operácie – úvery – poskytnuté peň. Prostriedky na určitú dobu za určitú náhradu (úrok). Sú to peň. Prostriedky, kt. OB poskytla klientovi a predstavuje záväzok klienta (dlžníka) zaplatiť banke svoj dlh spolu s úrokom.

- kroky získavania bank. úveru:

1. žiadosť o úver – na predtlačenom formulári, kt. musí obsahovať: - presnú identifikáciu klienta 
- predmet požadovaného úveru
- čerpanie úveru
- spôsoby čerpania
- splácanie úveru
- formy a spôsoby zabezpečenia úveru
- prehlásenie, že klient nečerpá iné úvery
- prílohy k žiadosti (slúžia na posúdenie bonity klienta)

2. hodnotenie žiadateľa obch. bankou
– banka zhodnotí všetky úverové riziká a musí byť presvedčená, že klient má reálnu šancu úver splatiť

3. OB požaduje dostatočne
- zabezpečenie úveru zo strany klienta
– opatrenia, kt. umožňujú banke uplatniť sv. nároky voči dlžníkovi alebo voči 3 osobe (ručiteľ) a dosiahnuť tak uhradenie úveru a úroku

4. uzatvorenie úver. Zmluvy – vzniká úverový vzťah je záväzný právny dokument a preto v prípade neplnenia zmluvy môže OB
uplatňovať sv. práva 

- Zákon o ochrane vkladov – úprava ochrany vkladov FO uložených v OB a poskytovanie náhrad za tieto vklady ak sa stanú nedostupnými. 
 - Aktívne operácie sa definujú ako:

a. úverové operácie

b. investičné činnosti
c. finančno-úverové operácie: - finančný leasing – 3 strany medzi výrobcom (obchodník), leasingovou spoločnosťou (prenajímateľom) a nájomcom. KZ sa uzatvára medzi výrobcom a leasing. spoločnosťou, LZ sa uzatvára medzi leasing. spoločnosťou a nájomcom, daná vec sa dá odkúpiť

- faktoring – forma krátkodobého financovanie, kt. podstatou je odkúpenie kratk. pohľadávok špecializovanou inštitúciou – faktorom pred lehotou splatnosti bez spätného postihu majiteľa pohľadávok.   
- forfaiting – forma odkúpenia stredno a dlhodobých pohľadávok, kt. vznikli pri zahranično-obchodnej operácie forfaiterom pred lehotou splatnosti a bez spätného postihu predávajúceho.

- elektronické bankovníctvo – elektronická forma komunikácií medzi OB a klientom prostredníctvom moderných komunikačných médií 


B: Tuzemský platobný styk

- platobný styk – všetky druhy platieb, kt. sa uskutočňujú medzi PO a FO bez ohľadu na to, či ide o obchodné al. osobné vzťahy. Prevod finančných prostriedkov od

1 subjektu (platiteľa) k 2 subjektu (príjemcovi)

- predmet platob. styku – vykonávanie tuzemských prevodov peň. prostriedkov

- vykonávanie prevodov peň. prostriedkov do zahraničia
- používanie elektronických prostriedkov

- tuzemský platob. styk – predstavuje všetky formy a spôsoby platenia v prípade, že platiteľ i príjemca platby pochádzajú so SR

- formy tuzemského platob. styku hotovostný platob. styk – osobné priame platby prostredníctvom papierových peňazí a mincí al. pri platbách prostredníctvom pošty.

Doklady používané pri hotovostnom platob. styku: - pásky z pokladníc, PPD al. VPD, poštový peň. poukaz H a je určený na zaslane hotovosti priamo adresátovi, pošt. dobierková poukážka

- bezhotovostný platob. styk – forma platenia prostredníctvom banky, pričom peniaze nie sú fyzický prítomné.

Doklady: - príkaz na úhradu – doklad, kt. platiteľ žiada banku, aby z jeho účtu uhradila urč. záväzok na účet príjemcu. Príkaz na inkaso – príjemca platby si sám inkasuje od platiteľa z jeho účtu a však musí mať písomný súhlas platiteľa. Hromadný príkaz na úhradu/inkaso – úhrada niekoľko príkazov naraz. Trvalý príkaz na úhradu/inkaso – pravidelne sa opakujúce úhrady. Šek – vystaviteľ dáva písomný príkaz OB zaplatiť doručiteľovi sumu, kt. je na šeku vystavená

- kombinovaný platob. styk

1. variant – platiteľ uhrádza v hotovosti banke
2. variant – príjemca dostane hotovosť od platiteľa, kt. to uhradil so svojho účtu v banke.

Doklady: - pošt. peň. poukaz U – používa sa pri 1 variante
- pošt. peň. poukaz E – 2 variant 

vklad na účet, výplata z účtu, pokladničný šek – banka vyplatí sumu uvedenú na šeku jeho majiteľovi v hotovosti, pričom sumu odpíše z účtu vystaviteľa šeku

- elektronické platob. prostriedky
– umožňujú prístup elektronickým evidovaním peň. Hodnotám a pomocou elektronických zariadení umožňujú uskutočňovať vklady, výbery a prevody
- platobné karty – platobný prostriedok, ktorým sa vykonávajú bezhotovostné al. kombinované platob. operácie prostredníctvom elektronických zariadený na ťarchu al. prospech účtu klienta banky, kt. sa platobná karta vydala.
- medzibankový platob. styk – uskutočňuje sa na základe: a. korešpondenčného princípu 
                                                        
b. vzájomného zúčtovania
a. korešpondenčný princíp – založený na priamom
spojený bánk cez navzájom vedené korešpondenčné účty – NOSTRO účet – účet banky
vedení v knihách korešpondenčnej banky

- LORO účet – banka vedie pre inú banku – vaše účty

b. vzájomné zúčtovanie – banky korenšpondentujú medzi sebou pomocou sprostredkovacieho článku – zúčtovacie centrum, v kt.
má každá banka len 1 NOSTRO účet, na kt. sleduje svoj stav. Zúčtovacie centrum nie je bankou ale inštitúciou, kt. zabezpečuje operácie na účtoch bánk pri uskutočnení platieb medzi nimi. Preto platob. účty musia byť vedené v zúčtovacej banke (clearingovej) – NBS a platba sa realizuje tak, že banka platiteľa zaťaží platbou svoj NOSTRO účet v zúčtovacom centre.


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk