referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Viliam
Sobota, 28. mája 2022
Ekonomika - Téma č. 7
Dátum pridania: 09.05.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Jane20
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 993
Referát vhodný pre: Iné (napr. kurzy) Počet A4: 3
Priemerná známka: 3.00 Rýchle čítanie: 5m 0s
Pomalé čítanie: 7m 30s
 
- vznik podniku –

zápisom do OR

- zrušenie podniku –
uplynutím doby, na kt. bol založený
- dosiahnutie účelu, na kt. bol založený
- rozhodnutie podniku
- vzájomná dohoda spoločníkov
- súdne rozhodnutie
- vyhlásenie konkurzu
- zrušenie môže prebehnúť bez likvidácie (dobrovoľné zrušenie) a s likvidáciou (pri úplnom zrušení podniku a je to proces rozpredávania majetku)

- zánik  podniku – vymazaním s OR al. zánikom živnostenského oprávnenia

- obchodný register – verejný zoznam, do kt. sa zapisujú údaje týkajúce sa podnik. subjektov

- právne normy upravujúce podnik. činnosť – obchodný zákonník – upravuje postavenie podnikateľa, záväzkové vzťahy
- živnostenský zákonník – podmienky živnostenského podnikania
- daňové zákony a predpisy, devízový a colný zákon, zákonník práce


B: Banková sústava

- banka – nevýrobný podnik, kt. obchoduje s fin. prostriedkami
- banková sústava: 1. stupeň – Centrálna banka – zohráva úlohu makroekonomického centra a je nezávislý orgán

2. stupeň – obchodné banka – ich činnosť má obchodno-podnikateľský charakter 

- organizačná štruktúra OB:

a. radiaci útvar (centrála, ústredie) – hlavný radiaci článok banky
b. výkonné útvary (realizačné) – pobočky (základne miesto siete banky, kt. realizujú väčšinou obchodov zo zákazníkmi)
a expozitúry 

- pasíva OB: 1. z vlastného kapitálu, kde patrí vlastné imanie, fondy tvorené zo zisku a nerozdelený zisk. Vlastné imanie sa
skladá:

a. základné imanie – súčet hodnôt všetkých akcií (pri zakladaní 5 000 0000)
b. emisné ážio
c. rezervný fond

2. cudzí kapitál – skladá sa z vkladov a pôžičiek


- aktíva OB:

1. hnuteľný majetok
2. nehnuteľný majetok
3. portfólio aktív

a. primárne rezervy – povinné v súlade s bankovým zákonom
b. sekundárne rezervy – krátkodobé CP, kt. sú obchodovateľné na fin. trhu
c. úvery a pôžičky
d. investície – využívanie dočasne voľných fin. zdrojov na investovanie do CP

- bankový dohľad – NBS vytvára dohľad nad bankovým systémom, nad činnosťou OB, ak NBS zistí nedostatky pri činnosti OB stanovuje pokuty a sankcie
- štátny dozor – vykonáva ministerstvo financií, v prípade zistenia nedostatkov v činnosti OB vydáva opatrenia a určuje lehoty na odstránenie nedostatkov
- nútená správa – pozastavuje sa výkon funkcie všetkých orgánov banky a pôsobnosť štatutárnych orgánov a dozornej rady prechádza na správcu, kt. vymenúva NBS
 
späť späť   1  |   2  |  3    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.