Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Ekonomika - Téma č. 7

Téma č. 7

A: Podnik v trhovej ekonomike

- podnik – samostatná hospodárska jednotka, kt. využívaním výrobných činiteľov vyrába výrobky al. poskytuje služby určené na predaj
- základné znaky podniku:

a. ekonomická samostatnosť – štát nezasahuje priamo do činnosti podniku, ale určuje všeobecné pravidlá v rámci, kt. sa môže uskutočniť podnikanie
b. právna subjektivita – je predpokladom ekonomickej samostatnosti podniku, podnik má právo uzatvárať zmluvy vo vlastnom
mene s inými subjektmi a nadobudávajú ju zápisom do obchodného registra al. získaním živnostenského oprávnenia 

- podnikateľské prostredie – zahŕňa všetky subjekty, kt. na podnik pôsobia a ovplyvňujú
- podnikateľské vzťahy

a. horizontálne – vzťahy podniku k iným podnikom, kt. majú podoby obchodných, záväzkových a konkurenčných vzťahov
b. vertikálne – vznikajú pôsobením štátu ako ekonomického centra

- ciele podniku – rozhodovací proces, s kt. treba zosúladiť zaujmi rôznych skupín ľudí – záujmové skupiny: - interné – vlastníci, manažéri 
- externé – dodávateľa, odberateľa, štát, samosprávne organizácie, veritelia

- členenie:

a. podľa významu – vrcholový – vyjadruje želaný budúci stav podniku
- čiastkový – konkrétne ciele na kratšie časové obdobie

b. časového hľadiska – dlhodobé 
- krátkodobé

c. podľa obsahu – ekonomické – súvisia s ekonom. činnosťou podniku a sú zamerané na dosiahnutie určitého výkonu podniku
- sociálne – podriadený ekonom. cieľom, pretože úspešné plnenie ekonom. cieľov vytvára predpoklad na plnenie sociálnych cieľov 

- stratégie podniku – určenie spôsobov a postupov ako možno vytíčené ciele dosiahnuť
- členenie: - ofenzívna stratégia  - jej cieľom je dosiahnuť vedúce postavenie na trhu

- mierne ofenzívna – jej výsledkom je, že podnik je schopný prispôsobiť sa zmenám konkurencie a zabezpečiť dobré postavenie na trhu
- defenzívna – zameriava sa na udržanie už dosiahnutej pozícií na trhu
- zostatková – jej cieľom je zlepšenie existujúceho postavania podniku na trhu

- založenie podniku – na začiatku treba dobrý nápad, kt. umožní využiť existujúce možnosti na trhu, kt. potom treba prepracovať do podoby podnik. zámeru. Mal by obsahovať zakladateľský rozpočet, kt. odhaduje potrebu kapitálu a HV budúceho podniku. Prepracovaný podnik. zámer sa konkretizuje do podnik. Plánu, kt. má tieto časti:

1. prehľad (súhrnná charakteristika podniku)
2. charakteristika podniku (poskytovanie informácií o podniku s hľadiska vývoja)
3. ciele podniku
4. trhy a konkurencia
5. marketing (informácie o trhu a o možností umiestniť sa na tomto trhu)
6. výroba al. poskytovanie služieb (výrobné zámery)
7. organizácia a manažment (riadenie a organizácia podniku)
8. fin. zabezpečenie
9. dodatky a prílohy (prospekty, opis výroby, schéma...)
- vznik podniku –

zápisom do OR

- zrušenie podniku –
uplynutím doby, na kt. bol založený
- dosiahnutie účelu, na kt. bol založený
- rozhodnutie podniku
- vzájomná dohoda spoločníkov
- súdne rozhodnutie
- vyhlásenie konkurzu
- zrušenie môže prebehnúť bez likvidácie (dobrovoľné zrušenie) a s likvidáciou (pri úplnom zrušení podniku a je to proces rozpredávania majetku)

- zánik  podniku – vymazaním s OR al. zánikom živnostenského oprávnenia

- obchodný register – verejný zoznam, do kt. sa zapisujú údaje týkajúce sa podnik. subjektov

- právne normy upravujúce podnik. činnosť – obchodný zákonník – upravuje postavenie podnikateľa, záväzkové vzťahy
- živnostenský zákonník – podmienky živnostenského podnikania
- daňové zákony a predpisy, devízový a colný zákon, zákonník práce


B: Banková sústava

- banka – nevýrobný podnik, kt. obchoduje s fin. prostriedkami
- banková sústava: 1. stupeň – Centrálna banka – zohráva úlohu makroekonomického centra a je nezávislý orgán

2. stupeň – obchodné banka – ich činnosť má obchodno-podnikateľský charakter 

- organizačná štruktúra OB:

a. radiaci útvar (centrála, ústredie) – hlavný radiaci článok banky
b. výkonné útvary (realizačné) – pobočky (základne miesto siete banky, kt. realizujú väčšinou obchodov zo zákazníkmi)
a expozitúry 

- pasíva OB: 1. z vlastného kapitálu, kde patrí vlastné imanie, fondy tvorené zo zisku a nerozdelený zisk. Vlastné imanie sa
skladá:

a. základné imanie – súčet hodnôt všetkých akcií (pri zakladaní 5 000 0000)
b. emisné ážio
c. rezervný fond

2. cudzí kapitál – skladá sa z vkladov a pôžičiek


- aktíva OB:

1. hnuteľný majetok
2. nehnuteľný majetok
3. portfólio aktív

a. primárne rezervy – povinné v súlade s bankovým zákonom
b. sekundárne rezervy – krátkodobé CP, kt. sú obchodovateľné na fin. trhu
c. úvery a pôžičky
d. investície – využívanie dočasne voľných fin. zdrojov na investovanie do CP

- bankový dohľad – NBS vytvára dohľad nad bankovým systémom, nad činnosťou OB, ak NBS zistí nedostatky pri činnosti OB stanovuje pokuty a sankcie
- štátny dozor – vykonáva ministerstvo financií, v prípade zistenia nedostatkov v činnosti OB vydáva opatrenia a určuje lehoty na odstránenie nedostatkov
- nútená správa – pozastavuje sa výkon funkcie všetkých orgánov banky a pôsobnosť štatutárnych orgánov a dozornej rady prechádza na správcu, kt. vymenúva NBS
- bankové riziká

a. externé – nezávisle od činnosti OB
- politické riziká
- teritoriálne riziká
- menové riziká – menové opatrenia ako reakcie na menový vývoj
- kurzové riziká – zmena kurzu, zahraničných mien
- úrokové riziká – zmena úrokových sadzieb

b. interné – banka je ich schopná ovplyvňovať svojou činnosťou
- úverové riziko – závisí od bonity klienta
- riziká majetkových účastí
– postupuje banka pri investovaní do iných podnikateľských subjektov
- likviditné riziko – ohrozenie banky likvidity
- manažérske riziko – rizika zlého riadenia
- riziko chybného dohľadu –
- technické a technologické riziko

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk