Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Ekonomika - Téma č. 12

Téma č. 12

A: Výrobná činnosť podniku

- výroba – podniková činnosť, kt. sa transformujú výrobne vstupy na výrobne výstupy
- ciele výrobnej činnosti:

a. kvantitatívne – zhotoviť výrobok v konkrétnom požadovanom množstve
b. kvalitatívne – produktivita označovaná aj ako princíp maxima = že s danými výrob. vstupmi treba dosiahnuť maximálny výstup

- hospodárnosť označovaná aj ako princíp minima = že s danými výstupmi treba dosiahnuť s minimálnou spotrebou vstupov

- členenie výroby:

a. podľa výrobného programu – základná výroba – vstupom sú výrobky, kt. predstavujú hl. výrobný program a súvisia so špecializáciou podniku
- doplnková – výstupom sú výrobky, kt. nike sú hl. výrobným programom ale súvisia so špecializáciou podniku
- pridružená – nesúvisia so špecializáciou podniku a pri ich výrobe sa nevyžadujú výr. zariadenia

b. podľa vzťahu k výrobnému procesu – hlavná výroba – ide o operácie na zhotovení základného výrobku, kt. je určený na odbyt
- pomocná – výroba výrobkov, kt. zabezpečujú hl. výrobu
- vedľajšia – výroba rôznych druhov energií, kt. sú potrebné v hl. a vedľajšej výrobe  

c. podľa hromadnosti – hromadná – 1 al. malý počet druhov vo veľkom množstve, vysoká deľba práce a produktivita a vysoká opakovateľnosť

- sériová – jednotlivé druhy výrobkov sa po určitom čase striedajú
- kusová – neopakovateľnosť a nepravidelnosť, veľký počet druhov v malom množstve

- zákonitosti organizácie výr. procesu: - propociálnosť (vyváženosť)jednotlivých zložiek

-
paralelnosť (súbežnosť) vyrovnávanie výrobných operácií
- rytmickosť – rovnomerný a pravidelný priebeh výr. procesu
- nepretržitosť – priebeh výrob. procesu, keď sa nezastavuje

– výrobné faktory:

a. elementárne – ľudský pracovný výkon (závisí od fyzických a psychických zdatnostiach a od vôle pracovať)
- DM (DHM, DNM, DFM, dlhodobé pohľadávky)
- KM (zásoby, KFM, krátkodobé pohľadávky)

b. dispozitívne – ľudský pracovný výkon, kt. sa dotýka správy podniku. Úlohou je zabezpečiť organizáciu výroby a to:
- plánovaním, organizovaním, vedením ľudí a kontrolou 

- príprava nového výrobku –
veda – objavujú sa nové myšlienky, kt. sa môžu stať základom novej ponuky výrobku

- výskum – nadväzuje na vedu a je pokračovaním tvorby nových poznatkov a hľadajú sa možnosti uplatnenia nových myšlienok
- vývoj – transformácia poznatkov vedy a výskumu do výroby. Nový poznatok dostáva podobu nového výrobku – prototyp s návrhom na konkrétne technické a technologické riešenie
- konštrukčná príprava výrobku – technické a materiálne riešenie výrobku
- technologická príprava výrobku
- organizačná príprava výrobku – rieši organizačné usporiadanie jednotlivých pracovísk


- výrobok – výstup výrobnej činnosti podniku, kt. má charakter: - finálneho výrobku (prešiel všetkými fázami výroby  a uspokojuje konečnú spotrebu), polovýrobok (výrobok, kt. prechádza na spracúvanie do iného podniku), nepodarok (nespĺňa predpísané parametre)
- nový výrobok – uspokojuje nové potreby al. na vyššej kvalitatívnej úrovne
- funkcie výrobku:

1. základná – úžitkový efekt
2. doplnková – kvalita, obal, dizajn 
3. rozširujúca – poradenstvo, servis, spôsob platby
4. konkurencie schopnosť – značka a image 

- právna ochrana výrobku – spojená zo značkou výrobku a musí spĺňať tieto funkcie: -rozlišovacia (na odlíšenie rovnakých výrobkov od rôznych výrobcov), propagačná, súťažná (odstraňuje anomimitu výrobcov a pomáha sa presadiť konkurencie)
- výrobný program – súhrn výrobkov vyjadrených v sortimente a kvalite
- výrobný plán – je konkretizácia výrobného programu v objeme a čase
- výrobná kapacita – predstavuje maximálnu výr. schopnosť za určite obdobie za optimálnych podmienok 


B: Nepriame dane 

- vyberá a platí ju do štátneho rozpočtu iný subjekt, ako ten na ktorého dopadá

DPH


- vyberá sa po častiach na každom stupni produkcie a distribúcie a to prostredníctvom osôb, kt. sú registrované pre DPH. Zaťažuje konečného spotrebiteľa, kt. DPH zaplatí v cene tovarov a služieb.
- platiteľ dane si môže od svojej daňovej povinnosti odpočítať tú časť dane, kt. zaplatil dodávateľovi pri nákupe – daň na vstupe

- náležitosti dane: - subjekt – zdaniteľná osoba – každá FO, PO, kt. vykonáva nezávislé akúkoľvek ekonomickú činnosť bez ohľadu na účel al. výsledky tejto činnosti. Za nezdaniteľné osoby sa nepovažujú: všetky štátne orgány a fondy, obce a VÚC, PO kt. sú orgánom verejnej moci

- registračná povinnosť – sú stanovené podmienky registrácie, kt. sa PO a FO stavajú platiteľom dane. Registračný platiteľa dane sú povinný štátu odvádzať daň ale majú aj právo na odpočítanie dane a môže byť: - povinná – vzťahuje sa na dosiahnutie obratu
1 500 000 SK za 12 po sebe kalendárnych mesiacov. Sú povinné podať žiadosť o registráciu najneskôr do 20. dňa mesiaca po mesiaci, v kt. dosiahli tento obrat

- dobrovoľná – neviaže sa na dosiahnutie obratu. Dôvod dobrovoľnej registrácie je využitie odpočtu dane na vstupe
- predmet – zdaniteľné obchody: a. dodanie tov. za protihodnotu v tuzemsku

b. dodanie služby za protihodnotu v tuzemsku

c. dovoz tov. s územia 3 štátov

d. nadobudnutie tov. za protihodnotu v tuzemsku z iného členského štátu
c. – daň pri dovoze tov. sa vyberá v tom členskom štáte, kde sa vyberá clo

d. – nadobudnutie tov. ak kupujúci má pridelené identifikačné číslo pre DPH SR získa právo disponovať s tov. ako vlastník. Predávajúci má pridelené identifikačné číslo pre DPH v inom členskom štáte a tovar je fyzický dodaný do tuzemska z niektorého členského štátu

- sadzba – 19% zo základu dane
- základ – je cena tov. a služieb. Do základu dane musí dodávateľ zahrnúť: - iné dane – spotrebná daň, clá a poplatky

- náklady s dodaním tov. a služieb – na prepravu, balenie
- dotácie a príspevok k cene 

- nadmerný odpočet – výsledkom daň. Priznania je vlastná daň. Povinnosť al. nadmerný odpočet – prevýšenie DPH uplatnenej k cenám prijatých tov. a služieb (daň na vstupe) nad daňou, kt. ju platiteľ dane povinný platiť s dodaním tov. a služieb (daň na výstupe) príslušnom zdaňovanom období. Ak v nasledujúcom zdanenom období nebude mať vlastnú daň. Povinnosť s predchladzujúceho zdaneného obdobia, daňový úrad vráti platiteľovi DPH nadmerný odpočet do 30 dní od podania daň. priznania 


Spotrebná daň

- sú nepriame dane, kt. podliehajú len niektoré vybrané druhy výrobkov a zaťažujú konečnú spotrebu. Na rozdeľ od DPH, kt. je tzv. viacstupňovou daňou, keďže sa uplatňuje na každom stupni v procese výroby je spotrebná daň jednostupňovou daňou.
Vyberá sa na 1 stupni, najčastejšie pri vyskladnení vybraného výrobku od výrobcu. Konkrétne ide o tieto druhy výrobkov, kt. podliehajú spotrebnej dani – víno, pivo, lieky, tabakové výrobky, minerálne oleje.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk