Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Ekonomika - Téma č. 11

Téma č. 11

A: Emisná (centrálna) banka

- NBS – tvorí 1. stupeň a je nezávislá inštitúcia, kt. činnosť upravuje. Zákon o národnej banke, je vo vlastníctve štátu a má nadriadené postavenie ost. bánk. Má hlavnú zodpovednosť za vývoj a kvalitu meny, bezpečnosť, dôveryhodnosť a efektívnosť bankového systému ako celku

- orgány NBS

a. banková rada – naj radiaci orgán, kt. sa skladá s generála, 2 vicegenerálov, 2 vrcholných riaditeľov, 3 ďalší členovia
b. direktórium – výkonný orgán, kt. sa skladá vicegenerálov a vrcholných riaditeľov

- úlohy NBS:

- emituje bankovky a mince
- vykonáva dohľad na fin. inštitúciami bank. systému
- má právomoc v devízovom hospodárstve (vyhlasuje men. kurz, spravuje štátne, zlaté a devízové rezervy)
- vedie príjmové a výdavkové účty štátneho rozpočtu
- sleduje a reguluje platob. bilanciu štátu
- zabezpečuje vzťahy s NBS v zahraničí a medzinár. fin. inštitúciami
- uskutočňuje obchody s OB a štátom

- nástroje NBS – priame – 1. stanovenie minimálnej sadzby z vkladov, kt. OB primajú
2. stanovenie maximálnych sadzieb z úverov, kt. OB poskyt
3. maximálny rozsah úverov

- nepriame – regulujú množstvo peňazí v obehu a rozsah úverov obchodných bánk

1. minimálne miera povinných rezerv – OB majú v NBS vklady, kt. tvoria povinnú mieru rezervy
2. operácie na voľnom trhu – ide o nákup al. predaj štátnych CP, ak má NBS záujem zvýšiť ponuku peňazí bude štátne CP kupovať, v prípade predaja nastáva opak
3. diskontná (úroková) sadzba – regulácia úverových možnosti. Predstavuje úrokovú sadzbu, za kt. si OB požičiava peniaze od NBS

- obchody NBS:

a. obchody s OB – NBS vedie účty OB a príma ich vklady
- NBS predáva al. nakupuje od OB vybrané CP
- NBS poskytuje úver Fondu ochrany vkladov

b. obchody so SR – NBS vedie účty štátneho rozpočtu, účty pasív a aktív, účty štátneho účelového fondu, účty rozpočtových organizácií
- dáva do predaja štátne dlhopisy


- hospodárenie NBS –
hospodári podľa rozpočtu, kt. schvaľuje bank. Rada a výsledkom hospodárenia môže byť:

a. vytvorený zisk, kt. sa používa na pridelí do rezervného fondu, na úhrady straty z min. rokov, zostávajúci zisk sa odvádza do ŠR
b. strata, kt. sa uhrádza s rezervného fondu alebo sa prevedie do nasledujúceho roka

- bankový dohľad – NBS vykonáva dohľad nad fungovaním bankovým systémom, nad činnosťou OB, nad Fondom ochrany vkladov.

Má tieto činnosti: - posúdenie rozhodnutia o žiadostiach pôsobiť ako banka
- dozor nad dodržiavaním podmienok, za kt. sa udelilo povolenie
- kontrola dodržiavania opatrení vydaných NBS
- ukladanie opatrení na odstraňovanie zistených nedostatkov 


B: Monetárna (peňažná), zahraničnoobchodná a menová politika

- monetárna politika štátu – uskutočňuje sa prostredníctvom NBS, kt. riadi peňažné a úverové podmienky ekonomiky a zabezpečuje stabilitu národnej meny. Zameriava sa na ovplyvňovanie množstva peňazí v obehu ako tak, že stanový podmienky úveru a reguláciu úrokových sadzieb priamymi a nepriamymi nástrojmi NBS

- 2 typy MP: - expanzívna – NBS zvyšuje ponuku peňazí – úroková miera klesá – dopyt po peniazoch rastie – rastú investície – rastie HDP
-  klesá nezam.

- reštriktívna – NBS znižuje ponuku peňazí – úroková sadzba rastie – dopyt po peniazoch klesá

- zahraničnoobchodná politika – dlhodobo vyrovnáva platobnú bilanciu štátu a stabilné men. kurzy, reguluje množstvo a pohyb tov. a služieb, kt. predchádza cez hranice

- 2 typy ZOP: - protekcionársky – ochranársky systém opatrení štátu zameraných na ochranu domácich výrobkov na trhu

- liberálny – otvorenosť a odstraňovanie obmedzení na voľný pohyb tov. a služieb

- menová politika –
medzinárodné fin. vzťahy a ovplyvňujú men. kurz, kt. vplýva na dovoz a vývoz tov. a služieb
- spôsoby určovania kurzov: - pevný – určuje NBS a nemení sa
- pružný – závisí od úrovne ponuky a dopytu po príslušnej mene a má 2 formy: - voľne plávajúci – ovplyvňovaní ponukou a dopytom bez zásahu banky a regulovane plávajúci – banka určí rozpätie
- zhodnotenie meny – nastáva taká zmena men. kurzu, že za jednotku národnej meny možno kúpiť viac zahraničnej meny
- nezhodnotenie meny – za jednotku národnej meny možno kúpiť menej zahraničnej meny
- devalvácia meny – oficiálne zníženie men. kurzu voči ostatným menám a tým sa podnecuje vývoz a znižuje dovoz
- revalvácia meny – zvýšenie men. kurzu voči ostatným menám a tým sa podnecuje dovoz a brzdí vývoz

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk