referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Michal, Michaela
Štvrtok, 29. septembra 2022
Inventúra a inventarizácia
Dátum pridania: 12.05.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: quincia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 624
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 1.9
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 3m 10s
Pomalé čítanie: 4m 45s
 
Inventúra – je činnosť, pri ktorej zisťujeme skutočné stavy majetku, vlastného imania a záväzkov v peňažných jednotkách, a pokiaľ to charakter majetku dovoľuje, tak aj v jednotkách množstva (kg, m, ks, ...) k určitému časovému okamihu, obvykle k 31. 12. bežného roka.

Aké druhy inventúr poznáme:

Fyzická: zisťujeme skutočný stav hmotného majetku, hmotného a nehmotného charakteru (váženia, meranie, počítanie, ...). Vyjadruje stavy aj v množstve aj v Sk.
Dokladová: pri majetku, vlastnom imaní a záväzkov, kde nie je možné vykonať fyzickú inventúru. Stavy vyjadruje len v Sk na základe dokladov.
Kombinovaná: fyzická + dokladová inventúra (fyzicky existuje majetok, ale aj doklady napr. list vlastníctva).

Čo je to inventarizácia:

Účtovná jednotka ňou overuje, či stav záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve zodpovedá Ú. J. ju vykonáva ku dňu, ku ktorému zostavuje riadnu alebo mimoriadnu účtovnú závierku (k poslednému dňu účtovného obdobia).
Peňažné prostriedky inventarizujeme najmenej 4krát za účtovné obdobie.

INVENTARIZÁCIA= inventúra + porovnanie účtovného stavu so skutočným

Aké druhy inventarizácií poznáme:

Riadna: pravidelne k 31. 12. ku dňu riadnej účtovnej závierky
Mimoriadna: pri vzniku účtovnej jednotky alebo pri jej rozdelení, zlúčení alebo zániku prípadne v iných nevyhnutných prípadoch napr. po veľkom požiari a pod.

Riadna inventarizácia majetku

-hotovosť minimálne 4krát ročne
-zásoby priebežne a k 31.12.
-ostatný hmotný a nehmotný majetok k 31.12. alebo jedenkrát za dva roky
-pohľadávky k 31.12.

Riadna inventarizácia vlastného imania:

-vlastné imanie a záväzkov k 31.12.

Inventarizačný rozdiel môže byť:

•Ideálny stav: skutočný stav je rovnaký ako účtovný stav a teda nič nechýba a nič neprevyšuje.
•Prebytok: ak zistený skutočný stav je väčší než účtovný stav. Je to prebytok majetku, ktorý zaúčtujeme ako mimoriadny výnos.
•Manko: ak zistený skutočný stav je menší ako účtovný stav. Je to manko – škoda a zaúčtujeme to ako mimoriadne náklady. V prípade zavinenia pripíšeme k náhrade vinníkovi.

Po (účtovaní) uskutočnení inventúry sa zistené stavy majetku, vlastného imania a záväzkov zaznamenávajú do inventúrnych súpisov.
Inventúrne súpisy musia obsahovať náležitosti stanovené zákonom o účte §30, odsek 2.
Inventúrne súpisy musia byť podpísané inventarizačnou komisiou, ktorá sa musí skladať z minimálne troch osôb a osobou zodpovednou za vykonanie inventarizácie.
Inventarizačný súpis je zoznam druhov majetku a jeho krytia, pri ktorom sa vykonala inventarizácia.
Za každý druh majetku sa zostavuje osobitný inventárny súpis.
Zosumarizovaním všetkých čiastkových inventúrnych súpisov dostaneme inventúrny súpis majetku a zdrojov jeho krytia.
Po vypracovaní inventúrnych súpisov zisťujeme inventarizačné rozdiely a teda vyhotovujeme inventarizačný súpis.

Inventúrny súpis – je účtovný záznam, ktorý zabezpečuje preukázateľnosť účtovníctva.

Musí obsahovať:

-Obchodné meno, názov účtovnej jednotky, právnická osoba uvedie sídlo, fyzická osoba bydlisko a miesto podnikania, ak sa líši od miesta bydliska
-Deň začatia inventúry – deň, ku ktorému bola inventúra vykonaná, deň skončenia inventúry
-Stav majetku s uvedením jednotiek, množstva a ceny
-Miesto uloženia majetku (ak existuje sklad)
-Meno, priezvisko a podpisový záznam hmotne zodpovednej osoby za príslušný druh majetku
-Zoznam záväzkov a ich ocenenie (t.j. suma, ktorú dĺžime)
-Zoznam skutočného stavu, rozdielu majetku a záväzkov
 
Podobné referáty
Inventúra a Inventarizácia SOŠ 2.9877 400 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.