Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Finančné riadenie podniku - maturitná otázka ekonomika

Finančné riadenie podniku

Peniaze a ich pohyb v podniku sú nevyhnutným predpokladom existencie podniku.

Peniaze:
1.peniaze v pokladnici
2.bežný účet v banke
3.krátkodobé obchodovateľné cenné papier
4.ceniny

Pohyb peňazí je základom finančného hospodárenia vo firme. Na začiatku má firma majetok len v podobe peňazí. Z peňazí firma nakupuje majetok.
Majetok – peniaze a majetok sú vo firme rozdielne veličiny. Celý majetok firmy sa v peňažnej podobe vyskytuje iba zriedkavo (na začiatku, pri likvidácii firmy)
Kapitál sú zdroje krytia majetku. Môže byť:

1.vlastný - základné imanie
- rezervný fond
- zisk

2. cudzí-úvery
-záväzky

Finančne riadenie je aktívna činnosť finančných manažérov, zameraná na získanie potrebného objemu peňažných prostriedkov a kapitálu, ich rozloženie (alokáciu) do rôznych zložiek aktív (majetku) a rozdelenie zisku v súlade s cieľmi finančného plánu

Obsah práce finančného manažéra:

1. investičné rozhodnutie - koľko a do akých aktív bude podnik investovať, z akou výnosnosťou
2. finančné rozhodnutie - kde, za akých podmienok a za akú cenu podnik získa peňažné prostriedky a kapitál (financovanie)
3. finančná analýza
4. finančné plánovanie

Investičné rozhodnutie

Investície - je to suma kapitálových výdavkov vynaložených na získanie konkrétneho aktíva


Členenie investícii

1. Podľa toho do ktorej časti aktív investujeme

a) nehmotné - výsledkom je nehmotný majetok (software)
b) hmotné - výsledkom je hmotný majetok
c) finančné - výsledkom je finančný majetok


2. Z hľadiska obratu majetku a viazanosti kapitálu

a) do neobežných aktív
b) do obežných aktív

3. Z hľadiska času

a) dlhodobé
b) strednodobé
c) krátkodobé

- táto skupina činnosti zahŕňa:
- rozhodnutie o dlhodobých hmotných investíciách
- hodnotenie ekonomickej efektívnosti investičných projektov
- ďalšie rozhodnutia (o finančných, krátkodobých, dlhodobých investíciách) Finančné rozhodnutie

- na financovanie svojej činnosti podnik využíva určité finančné zdroje
- členenie finančných zdrojov:

1. Podľa vlastníctva

a) vlastné (zisk, vklad majiteľa, odpisy)
b) cudzie (úvery, pôžičky, záväzky)

2. Podľa spôsobu získavania

a) interné (zisk, odpisy)
b) externé (úvery, dotácie, vklady vlastníkov)

3. Podľa doby splatnosti

a) krátkodobé
b) stredno a dlhodobé
c) trvalé


Finančná analýza

- je to rozbor finančnej situácie podniku
- úlohou je hodnotiť finančnú situáciu podniku a určiť príčiny, ktoré ju ovplyvnili
- cieľom finančnej analýzy je poznať finančné zdravie podniku
- základnými podmienkami finančného zdravia podniku sú:
- likvidita (schopnosť uhrádzať záväzky)
- výnosnosť kapitálu vloženého do podnikania
Z hľadiska času možno finančnú analýzu rozdeliť:

a) ex post - predmetom analýzy sú dosiahnuté súčasne a minulé výsledky hospodárenia
b) ex ante - predmetom analýzy je finančná situácia v budúcnosti


Zdroje finančnej analýzy:

- účtovné výkazy (súvaha, výkaz cash-flow, výkaz ziskov a strát, výkazy vnútroorganizačného účtovníctva)
- výročná správa
- prospekty cenných papierov a k s nimi ÚJ obchoduje na burze
- ďalšie zdroje (hospodárska tlač, poradenské firmy)


Postup pri finančnej analýze:

- vypočítanie ukazovateľov finančnej analýzy z dostupných údajov
- porovnanie týchto ukazovateľov so vzorovými ukazovateľmi
- (hodnoty z porovnateľného finančne zdravého podniku)
- hodnotenie vývoja ukazovateľov v čase
- súhrnne hodnotenie finančného zdravia podniku, návrh na ďalší postup a formulácia cieľov pre tvorbu finančného plánu


Ukazovatele finančnej analýzy

1. Ukazovatele likvidity- okamžitá likvidita
- bežná likvidita
- celková likvidita
2. Ukazovatele rentability – vyjadrujú určitú mieru zisku. Do pomeru sa dáva zisk s inými ukazovateľmi.

3. Ukazovatele finančnej stability- zadĺženosť
- stupeň zadĺženosti
- krytie úrokov
4. Ukazovatele aktivity a produktivity - obrat aktív
- obrat zásob
- doba obratu zásob
- produktivita práce
5. Ukazovatele trhovej hodnoty- kurz akcie
- dividenda na akcie

Finančné plánovanie je proces, ktorý zahŕňa tvorbu finančných cieľov podniku, opatrenia a činnosti na ich dosiahnutie
- výsledkom finančného plánovania je finančný plán

Úlohy finančného plánu
- určiť potrebu kapitálovej štruktúry
- určiť potrebu hotovostných peňažných prostriedkov
- zabezpečiť optimálne financovanie investičných zámerov
- zabezpečiť platobnú schopnosť podniku

Štruktúra a obsah finančného plánu
1. ciele podniku
2. základné stratégie
3. dlhodobý ( strategický) finančný plán
4. krátkodobý (ročný ) finančný plán
5. hodnotenie úrovne finančného plánu (správy o priebehu realizácie a rozhodovanie o úprave či zmenách finančného plánu)

Finančné plány
1) dlhodobý finančný plán – potreba prostriedkov na krytie investičných zámerov
- plánovaný výkaz ziskov a strát
- plánovaný výkaz príjmov a výdavkov

2) krátkodobý finančný plán – úlohou je zabezpečiť platobnú schopnosť , riadiť peňažné toky. Najčastejšie má podobu rozpočtu.
Má tieto časti:
-plán zisku
-plán nerozdeleného zisku
-finančná bilancia
-plán cash flow


Postupy tvorby finančného plánu

1.finančná analýzy
2.formulácia cieľov a základných stratégií
3.spracovanie dlhodobého finančného plánu
4.krátkodobý finančný plán a rozpočty
5.aktualizácia finančného plánu
6.hodnotenie, kontrola, úpravy, zmeny


Metódy tvorby finančného plánu

1.GLOBÁLNA – výchádza s vypracovaných čiastkových plánov, z nich preberá výšku finančných prostriedkov, snaží sa o stanovenie min. cieľov výroby, investícii a pod.
2.POSTUPNÉ ZOSTAVOVANIE ROZPOČTOV – finančný plán sa tvorí v súlade s rozpočtami predaja, výroby a pod. Porovná sa z navrhovaným finančným plánom a tak vznikne reálny variant.
3.METÓDA % PODIELU NA TRŽBÁCH – dávajú sa do pomeru všetky položky súvahy k objemu tržieb.
4.FINANČNÉ MODELOVANIE – využíva sa PC

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk