referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Izabela
Piatok, 9. decembra 2022
Účtovníctvo - postupy účtovania
Dátum pridania: 30.05.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Medulka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 44 121
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 126.5
Priemerná známka: 2.90 Rýchle čítanie: 210m 50s
Pomalé čítanie: 316m 15s
 
f) členenie na slovenskú menu a cudziu menu podľa § 4 ods. 7 zákona,
g) členenie podľa položiek účtovnej závierky, a to vrátane požiadaviek na zostavenie poznámok; členenie sa týka aj požiadaviek na zverejňovanie údajov z účtovnej závierky,
h) členenie podľa požiadaviek na vyčíslenie základu dane jednotlivých daní,
i) členenie pre potreby zúčtovania zdravotného, nemocenského a dôchodkového poistenia, príspevkov na poistenie v nezamestnanosti a príspevku do garančného fondu,
j) členenie z hľadiska potrieb finančného riadenia účtovnej jednotky,
k) členenie finančných účtov, nákladov a výnosov pre činnosť vykonávanú účtovnou jednotkou

1. na základe výlučného práva, pričom výlučným právom sa rozumie právo na poskytovanie určitej služby alebo vykonávanie činnosti na vymedzenom geografickom území, ktorá je na základe osobitného predpisu vyhradená jedinej účtovnej jednotke,

2. na základe osobitného práva, pričom osobitným právom sa rozumie
2a. právo na poskytovanie určitej služby alebo na vykonávanie činnosti v určitej oblasti, ktorá je na základe osobitného predpisu vyhradená dvom účtovným jednotkám alebo účtovným jednotkám, ktoré sú verejným podnikom alebo obmedzenému počtu účtovných jednotiek alebo účtovným jednotkám, ktoré sú verejnými podnikmi, bez toho, aby sa obmedzenie počtu účtovných jednotiek alebo voľba oprávnených účtovných jednotiek zakladala na objektívnych, primeraných a nediskriminačných kritériách; verejným podnikom sa rozumie účtovná jednotka, ktorá postupuje podľa tohto opatrenia, a v ktorej orgány verejnej moci vykonávajú priamo alebo nepriamo väčšinový vplyv z dôvodu vlastníctva účtovnej jednotky, hlasovacích práv, podielu na základnom imaní a pravidiel, ktorými sa táto účtovná jednotka riadi,
2b. výhoda, ktorá jednu účtovnú jednotku alebo viaceré účtovné jednotky v značnom rozsahu zvýhodňuje oproti iným účtovným jednotkám pri vykonávaní rovnakej činnosti v tej istej oblasti na vymedzenom geografickom území za porovnateľných podmienok,

3. vo verejnom záujme, pričom účtovná jednotka dostáva štátnu pomoc podľa osobitného predpisu3a) a zároveň vykonáva aj iné činnosti.
l) členenie podľa jednotlivých druhov rezerv a opravných položiek,
m) iné hľadiská podľa potrieb účtovnej jednotky.
(2) Podľa povahy majetku a záväzkov sa v účtovníctve vytvára analytická evidencia, ktorá obsahuje okrem ocenenia aj ďalšie pre účtovnú jednotku potrebné údaje.

§ 5
Časové rozlíšenie nákladov a výnosov
(1) Náklady a výnosy sa účtujú do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia. Opravy nevýznamných nákladov a nevýznamných výnosov minulých účtovných období sa účtujú ako účtovné prípady bežného účtovného obdobia na príslušných účtoch nákladov alebo výnosov z hospodárskej činnosti účtovnej jednotky.
(2) Náhrady vynaložených nákladov predchádzajúcich účtovných období sa účtujú do výnosov bežného účtovného obdobia.
(3) Náklady a výdavky, ktoré sa týkajú budúcich účtovných období, sa časovo rozlišujú ako
a) náklady budúcich období na účtoch 381 a 382,
b) výdavky budúcich období na účte 383.
(4) Výnosy a príjmy, ktoré sa týkajú budúcich účtovných období, sa časovo rozlišujú ako
a) výnosy budúcich období na účte 384,
b) príjmy budúcich období na účte 385.
(5) Kritériom na účtovanie účtovných prípadov časového rozlíšenia je skutočnosť, že je známy ich vecný obsah, suma a je určené obdobie, ktorého sa týkajú.
(6) Náklady a výnosy sa účtujú na príslušných účtoch nákladových druhov a výnosových položiek časovo rozlíšené, s výnimkou nákladových druhov, ktoré tvoria komplexné náklady budúcich období. Vznik komplexných nákladov budúcich období sa po prvotnom zaúčtovaní na príslušných účtoch nákladových druhov v účtovej triede 5 účtuje v prospech účtu 655 a na ťarchu účtu 382 a ich zúčtovanie v prospech účtu 382 a na ťarchu účtu 555.
(7) Na účty časového rozlíšenia sa vzťahuje dokladová inventúra a pri inventarizácii sa posudzuje ich výška a odôvodnenosť existencie časového rozlíšenia.

§ 6
Vnútroorganizačné účtovníctvo
(1) Vnútroorganizačné účtovníctvo možno organizovať
a) v rámci analytických účtov k finančnému účtovníctvu, pričom sa využijú účty Vnútroorganizačné náklady a Vnútroorganizačné výnosy, ktoré sa zaradia do účtových skupín 59 a 69,
b) v samostatnom účtovnom okruhu, pre ktorý sa vytvoria účty v rámci voľných účtových tried 8 a 9 a ich obsahová náplň,
c) kombináciou postupov podľa písmen a) a b).
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Súvisiace linky
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.