referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Bibiána
Piatok, 2. decembra 2022
Účtovníctvo - postupy účtovania
Dátum pridania: 30.05.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Medulka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 44 121
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 126.5
Priemerná známka: 2.90 Rýchle čítanie: 210m 50s
Pomalé čítanie: 316m 15s
 
(2) Vo vnútroorganizačnom účtovníctve môže byť obdobie účtovania a vykazovania kratšie ako účtovné obdobie.
(3) Spojovacie účty preukazujúce nadväznosť medzi finančným účtovníctvom a vnútroorganizačným účtovníctvom pri jeho organizácii v samostatnom účtovnom okruhu sa vytvárajú v rámci účtových tried 8 a 9 alebo ich funkciu nahrádza technické spracovanie dát.
(4) Účty vnútroorganizačného účtovníctva sa uvádzajú v účtovom rozvrhu.

§ 7
Otvorenie účtovných kníh
(1) Účty hlavnej knihy sa otvoria účtovnými zápismi. Konečné zostatky jednotlivých súvahových účtov majetku, záväzkov a vlastného imania sa zaúčtujú ako začiatočné stavy jednotlivých súvahových účtov majetku, záväzkov a vlastného imania k prvému dňu bezprostredne nasledujúceho účtovného obdobia.
(2) Začiatočné stavy súvahových účtov sa pri otvorení účtovných kníh účtujú účtovnými zápismi na ťarchu účtu 701 - Začiatočný účet súvahový a v prospech príslušných novootvorených účtov záväzkov a vlastného imania a účtovnými zápismi v prospech účtu 701 - Začiatočný účet súvahový a na ťarchu príslušných novootvorených účtov majetku.
(3) Pri otvorení účtov sa výsledok hospodárenia bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia zaúčtuje na účte 431 - Výsledok hospodárenia v schvaľovaní. Účtovný zisk sa účtuje na ťarchu účtu 701 - Začiatočný účet súvahový a v prospech účtu 431 - Výsledok hospodárenia vo schvaľovaní. Účtovná strata sa účtuje v prospech účtu 701 - Začiatočný účet súvahový a na ťarchu účtu 431 - Výsledok hospodárenia v schvaľovaní.
(4) Stav účtu 431 - Výsledok hospodárenia v schvaľovaní sa účtuje
a) podľa rozhodnutia príslušného orgánu účtovnej jednotky, ak ide o účtovný zisk, zaúčtovaním v prospech príslušných účtov účtovej skupiny 41 - Základné imanie a kapitálové fondy, 42 - Fondy tvorené zo zisku a prevedené výsledky hospodárenia a v prospech účtu 364 - Záväzky voči spoločníkom a členom pri rozdeľovaní zisku, alebo v prospech ďalších účtov v súlade s osobitnými predpismi alebo na základe rozhodnutia príslušného orgánu; ak príslušný orgán účtovnej jednotky do konca účtovného obdobia nerozhodol o rozdelení zisku, možno tento zisk alebo jeho časť účtovať na účte 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov,
b) podľa rozhodnutia príslušného orgánu účtovnej jednotky, ak ide o účtovnú stratu, zaúčtovaním na ťarchu príslušných účtov účtovej skupiny 41 - Základné imanie a kapitálové fondy, 42 - Fondy tvorené zo zisku a prevedené výsledky hospodárenia a na ťarchu účtu 354 - Pohľadávky voči spoločníkom a členom pri úhrade straty alebo na ťarchu ďalších účtov na základe rozhodnutia príslušného orgánu; ak príslušný orgán účtovnej jednotky do konca účtovného obdobia nerozhodol o vyrovnaní straty, možno túto stratu alebo jej časť účtovať na účte 429 - Neuhradená strata minulých rokov,
c) v účtovných jednotkách, ktorými sú fyzické osoby - podnikatelia, účtovnými zápismi v prospech alebo na ťarchu účtu 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa.

§ 8
Uzavretie účtovných kníh a účtovná závierka
(1) Účty hlavnej knihy sa uzavrú účtovnými zápismi podľa § 16 zákona.
(2) Pri uzavretí účtovných kníh sa
a) zisťujú obraty strán Má dať a strán Dal jednotlivých účtov,
b) zisťujú konečné stavy výsledkových účtov a konečné zostatky súvahových účtov,
c) zisťuje výsledok hospodárenia pred zdanením daňou z príjmov; mimo účtovníctva sa zistí základ dane z príjmov a vyčíslená daň z príjmov sa účtuje podľa § 10,
d) účtujú konečné stavy účtov nákladov v prospech týchto účtov a na ťarchu účtu 710 -Účet ziskov a strát a konečné stavy účtov výnosov na ťarchu týchto účtov a v prospech účtu 710 - Účet ziskov a strát,
e) účtujú konečné zostatky účtov majetku v prospech týchto účtov a na ťarchu účtu 702 - Konečný účet súvahový a konečné zostatky účtov záväzkov a vlastného imania na ťarchu týchto účtov a v prospech účtu 702 - Konečný účet súvahový,
f) zisťuje výsledok hospodárenia a účtuje sa, ak ide o účtovný zisk na ťarchu účtu 710 - Účet ziskov a strát a v prospech účtu 702 - Konečný účet súvahový, ak ide o účtovnú stratu v prospech účtu 710 - Účet ziskov a strát a na ťarchu účtu 702 - Konečný účet súvahový.
(3) Po uskutočnení účtovného zápisu podľa odseku 2 písm. f) sa účtovné knihy uzatvoria a zostaví sa účtovná závierka.
(4) V účtovných jednotkách, ktorými sú verejné obchodné spoločnosti, pri uzavretí účtovných kníh sa nepostupuje podľa odseku 2 písm. f), ale sa účtuje o nároku spoločníkov na podiele na výsledku hospodárenia. Ak výsledok hospodárenia je zisk, účtuje sa na ťarchu účtu 596 - Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom so súvzťažným zápisom v prospech účtu 364 -Záväzky voči spoločníkom a členom pri rozdeľovaní zisku. Ak výsledok hospodárenia je strata, účtuje sa na ťarchu účtu 354 - Pohľadávky voči spoločníkom a členom pri úhrade straty so súvzťažným zápisom v prospech účtu 596 - Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom. Podľa tohto odseku sa účtuje aj v účtovníctve účtovnej jednotky, ktorá je komanditnou spoločnosťou, vo vzťahu ku komplementárom.

§ 9
Zisťovanie výsledku hospodárenia v účtovníctve
(1) Výsledkom hospodárenia môže byť zisk alebo strata.
(2) Výsledok hospodárenia pred zdanením sa zisťuje ako rozdiel výnosov účtovaných na účtoch účtovej triedy 6 a nákladov účtovaných na účtoch účtovej triedy 5 okrem účtov 591, 592, 593, 594, 595 a účtov vnútroorganizačných výnosov a vnútroorganizačných nákladov.
(3) Výsledok hospodárenia po zdanení daňou z príjmov - účtovný výsledok hospodárenia, ktorým môže byť účtovný zisk alebo účtovná strata, sa zistí ako rozdiel výnosov účtovaných na účtoch účtovej triedy 6 a nákladov účtovaných na účtoch účtovej triedy 5.
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Súvisiace linky
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.