Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Vnútorný obchod

MO 13 - Vnútorný obchod

Obchod je odvetvie NH, v kt. sa uskutoč. pohyb materiálnych statkov a služieb z výrob. sféry do sféry konečnej al. výrobnej spotreby. Najdôležitejšou úlohou obchodu je zásobovať spotrebiteľov tovarmi. Obchod dnes predstavuje väčšinou sprostredkujúci medzičlánok medzi výrobcom a spotrebiteľom. Pod pojmom obchod nesmieme rozumieť len predaj spotrebi. tov., ale aj zásobovanie priem., poľnohos. a iných úsekov NH potrebnými zariadeniami a mat. na výr. účely.

Základné právne normy využívané v obch. podnikaní:
-Živnostenský zákon
-Obch. zákonník
-Obč. zákonník
-Zákon o ochrane spotrebiteľa
-Zákon o cenách
-Daňové zákony a iné


Členenie obchodu

Z hľad. vlastníctva:
- súkromný
- družstevný
- štátny
Z hľad. územného:
- vnútorný - predáv. aj kupuj. z istej krajiny
- zahraničný – jeden účastník je zo zahraničia
Z hľad. rozsahu objemu predaja a väzby na spotrebiteľa:
- veľkoobchod – predaj tov. a služieb na ich ďalší predaj na ďalšie spracovanie
- maloobchod – predaj tov. a služieb konečným spotrebiteľom na ich osobné použitie

Charakteristika a funkcie obchodných podnikov

-sú to podniky, kt. nakupujú tov. a bez spracovania ho ďalej predávajú.
Preklenovacia funkcia – vyplýva z:
priestorová (transtportná) – vyplýva najmä z prír. podmienok. (juž. ovocie v urč. pásme), al. ju spôsobuje koncentrácia výr. na urč. mieste, kde je to eko. najvýhod. (zdroje sur., prac. sily) Úlohou obchodu je zosúladiť výr. a spotrebu, realizovať prepravu tov. z miest výroby do miest spotreby.
časová (skladová) – výroba urč. tov. je sústredená do urč. čas. obdobia (zber poľnohosp. plod.) a jeho spotreba sa uskutočňuje po celý rok (konzerv. ovocie)

Kvantitatívna funkcia

– pri kvantit. vyrovnaní množstva vzniká rozpor medzi vyrob. a spotreb. množstvom. Buď sa uskutoč. výr. v mnohých malých podnikoch a obchod zaberá čiastkové množstvá (zberová f.), al. uskutoč. rozdelenie veľkých množstiev veľkovýrobcov do malých množstiev (rozdeľovacia f.)

Kvalitatívna funkcia

– obch. podnik ju zabezp. 2 spôsobmi:
zošľachtením tov. – (sklad. vína, zrenín, triedením ovocia,...) pretváraním výrob. sortimentu na obchodný – úlohou obchodu je sústrediť sortiment podľa požiadaviek spotrebiteľov. Každý výrobca vyrába len urč. sortim. tov. a zákazník požaduje pri nákupe širší sortiment od rôznych výrobcov.
Obchodný sortiment – je súbor tov, kt. je predmetom obchod. činnosti
Úverová (fin.) funkcia – obchod umožňuje odberateľom realizovať nákup aj pri nedostatoč. množstve fin. prostriedkov tým, že im poskytne tovar na úver.
Poradenská funkcia – súvisí s poskyt. odbor. rád spotrebiteľom
Informačná funkcia – má prenášať informácie z výroby do spotreby a opačne
Funkcia výr. charakteru – napr. konečná úprava konfekcie, príprava jedál, balenie, doprava,...
Riziková funkcia – obchod preberá na seba riziká spoj. so skladov. a dopravou, pri kt. sa tov. môže poškodiť, znehodnotiť, al. demódovať.


Veľkoobchod

-zahŕňa všetky činnosti, kt. súvisia s predajom tov. al. služieb FO al. PO, kt. ich chcú ďalej predať al. spracovať. Jeho činnosť môžeme rozdeliť do 3 zákl. oblastí:

1.) nákup tov. vo veľkom množstve prevažne u špecializ. výrobcov
2.) vytváranie zásob a ich skladovanie vo svojich skladoch
3.) predaj tov. maloobchod. s cieľom ich ďalšieho predaja al. výrobcom na ďalšie spracov.

Veľkoobchodníci poskytujú služby ako:
-sklad. tovar – preberajú náklady a riziká spoj. so skladovaním
-upravujú veľkosť balenia podľa požiadaviek a zvyklostí indiv. spotreb.
-vytvárajú obchod. sortiment
-vykonáv. dopravu, umožňujú rýchlejšie zabezpečiť dodávky tov.
-financujú odberateľov tým, že im poskyt. obchodný úver
-poskyt. inform. o trhu, o nových výr., o vývoji cien,...
-poskyt. poraden. činnosť
-podieľajú sa na dohotovovaní tov.,...

Členenie veľkoobchodu

Samostatní veľkoobchodníci – tov. kupujú do svojho vlastníctva a nesú úplné riziko, kt. vyplýva z tejto činnosti.
Makléri a agenti – tvoria skupinu veľkoobch., kt. tov. nevlastnia, fyzicky ním nedisponujú. Ich hl. úlohou je sprostredkovať nákup a predaj výr. a služieb.
Maklér – zbližuje kupujúceho a predávajúceho a je prítomný na rokovaní. Odmenu dostáva od účastníka, kt. ho úlohou poveril
Agent – zastupuje kupujúceho alebo predávajúceho na základe dlhodobej dohody.
Dodávkový veľkoobchod – tradičná forma, pri kt. zákazník tov. objedná, veľkoobch. ho dodáva, zasiela fak. a určuje čas jej splatnosti.
Integrovaný veľkoobchod –odvážací veľkooch. predstavuje CASH and CARRY

Cash and carry

-zakladá sa na myšl.: „zaplať v hotovosti a odvez si tov. so sebou.“
-je to veľkoobch. so samoobsluhou, kt. obchoduje s ohraničeným sortimentom tov. s vysokou obrátkovosťou. Drobným maloobchodníkom predáva za hotovosť.

Hl. princípy cash and carry:
-nákup v skladoch sa vykonáva samoobslužnou formou
-nákup je možný len na zákl. preukazu, kt. dostane zákaz. po splnení urč. podm
-zákaz. sú väčšinou drobní živnostníci
-nákup je možný len v dohodnutých mini. množstvách
-platba je možná len v hotovosti
-zákazník si sám odváža tovar

Výhody cash and carry:

Pre veľkoobchod:
-nakup. u výrob. veľké množstvá – dosiahne nižšie ceny
-vylúč. N na prepravu tov., ceny sa znížia
-keďže je platba v hotovosti, nie sú neplatiči
-zniž. sa potreba prac. síl

Pre zákazníka:
-rýchly presun tov.
-má prehľad o ponúkanom sortimente, kvalite (môže ho prezrieť)
-zákaz. si môže tov. dokupovať podľa svojich potrieb, zásoby mu neviažu fin. prostriedky, môže mať menej sklado. priestorov a na podnikanie mu stačí menší prevádzkový kapitál, kt. má neustálu obrátku
Nevýhodou je nutnosť hotovostnej platby a možnosti rizika spojen. so stratov peňazí a krádeže.


Technologický proces vo veľkoobch. sklade

Proces príjmu tov.:
-tento proces začína pristavením dopr. prostriedku ku skladu a vyložením tov. Tov. uložený na paletách urýchľuje priebeh prác, nepaletizované zásielky pôsobia opačne. Celý proces príjmu sa skladá z 2 častí:
a.)pri odbere dodávky (tzv. hrubý príjem) sa kontroluje počet kusov, hmotnosť a neporušenosť zásielky. Obvykle ho uskutočňuje vedúci skladu alebo ním poverený zástupca, kt. vodič odovzdá dodací list
b.)prebierka tov. (tzv. čistý príjem) sa skladá z kvantitatívnej, kvalitatívnej a sortimentovej kontroly a prebierky
Kvantitatívna prebierka:
-spočíva v tom, že príjemca vyberá z prepravených obalov tov., premeriava ho a prepočíta. Ide o fyzickú kontrolu a prebierku tov.
-vyhotovuje záznam prevzatého tov. na osobitnom tlačive – príjemke tov., kde si zaznačia údaje o dodávke tov., jednot. druhoch tov. a o dodáv.
Kvalitatívna prebierka:
-sa zakladá na akostnej kontrole tov., pričom sa nekvalitný tov. zadrží skôr, ako sa dostane do obch. siete. Touto činnosťou sa zisťuje kvalita. vlastnosti tov. a zistené výsledky sa porovnávajú s vopred stanovenými požiadavkami. V rámci kvalita. prebierky sa uskutočňuje sortimentová prebierka, kt. sa zisťuje a kontroluje zloženie daného sortimentu, dodávka podľa farby,...
Poznáme rôzne druhy skladov, kt. sa môžu deliť podľa rozličných hľadísk:

1.) Podľa spôsobu uskladnenia tov. rozlišujeme sklady:
-otvorené (piesok, kamene,...)
-polootvorené (majú strechu, rezivo,...)
-kryté (budovy – špeciálne napr. chladiarenské, mraziarenské,...)
2.) Poľa funkcie:
-nákupné – používajú sa na uskladnenie poľnoho. produktov
-obchodné – tvoria prevažnú časť veľkoobch. skladov

Proces prípravy na expedíciu prebieha v nasledujúcich fázach:
a.)prevzatie objednávok a ich spracovanie
b.)vybratie tov. z miesta uloženia
c.)vyvezenie tov. z miesta skladovania na kompletizáciu
d.)kompletizácia dodávky
e.)úprava tov. a tvorba expedičných jednotiek
f.)kontrola tov.

Proces expedície:
-predstavuje úlohy spojené s prevzatím tov. zo skladu a jeho odovzdaní odber. alebo doprave
Obslužné a pomocné procesy – činnosti, kt. napomáhajú bezporuchový a plynulý tok tov. vo vnútri skladu (manipulácia s poškodeným tov. a jeho oprava, úprava,...).


Maloobchod

-je súhrn všetkých činností, kt. súvisia s bezprostredným predajom výrobkov al. služieb konč. spotrebiteľom na ich osob. použitie. Je posledným článkom v toku tov. od výrobcu k spotrebi. A je priamo spojený s finálnym spotrebiteľom.
Znaky maloobchodu:
- centraliz. nákup tov. prevažne vo veľkých množstvách od veľkoob., príp. od výrobcu
- decentralizovaný predaj konečným spotrebiteľom
- predaj tov. v malých množstvách
- predaj tov. prevažne spotreb. charakteru

Úlohy maloobchodu:
- priblížiť tov. sporebit.
- zabezpečiť plynulý predaj vyrobených spotrebných. tov. priamemu spotreb.
Zákl. prevádzkovou jednotkou maloobchodu je predajňa. Zaoberá sa maloobchodným predajom a ďalš. činnosťami spoj. s predajom.

Členenie maloobchodu
1.) Podľa rozsahu služieb:
a.)samoobsluha:
-pri predaji tov. základ. dopytu a rýchloobrátkového tov.
-predavač- predáva tov. v predajni, oznč. tov. cenovkami, podáva info.
-pokladník – vyúčtováva, prijme peniaze, vráti drobné
-úspora prac. síl
-najvýkonnejší spôsob predaja - obsluha
b.) obchod s vlastným výberom:
-čiastočná obsluha predavača – zákazník si sám vyberá tov. má k nemu voľný prístup, ale v konečnej fáza nákupu potrebná obsluha predavača (metrový textil, obuv,...)
c.) maloobchod s obsluhou (pultový predaj):
-tov. je vyložený za pultom al. vo vitríne. Je potrebná kompletná obsluha predavača (bufet s obče., mäsiarstvo, klenoty,...)

2.) Podľa sortimentovej skladby:
a.) predajne so širokým sortimentom
b.) predajne s úzkym sortim.
c.) predajne s hlbokým sortim.
d.) predajne s plytkým (plochým) sortim.
3.) Podľa metódy práce:
a.) maloobchodný predaj realizovaný v maloobchod. predajniach:
-špecializované predajne
-obchodné domy
-supermarkety
-predajne s predĺž. prevádzkou
-hypermarkety
b.) Maloobchodný predaj realizovaný bez predajných priestorov:
-katalógový predaj – ide o tzv. zásielkový obchod. Uskutočňuje sa prostredn. katalógu, kt. sa zasielajú vybraným skup. zákazníkov al. sa ponúkajú v predajniach. Vykonávajú ho výrob. aj obchod. organizácie ako súčasť odbytovej činnosti, ale aj samostatné obchod. podniky, tzv. zásielkové obchodné domy, kt. túto činnosť vykonávajú ako hlavné (Quelle, Otto,...)


Priamy marketing (direct marketing) – je rozvinutou formou predaja v hospo. vyspelých štátoch. Spočíva v tom, že predávajúci zostavia reklamnú kampaň, v kt. výr. zákazníkom predstavia a spotrebiteľ si ho objedná telefonicky alebo prostredníctvom pošty (Teleshoping).
Predaj prostredníctvom automatov – najčast. sa vyskytujú automaty na lístky MHD, horúce nápoje, drobné výr. potrav. a drogériového charakteru, cigarety,...Zvláštnym druhom je bankomat.
Výhodou je nepretržitosť, k dispozícii 24 hod. denne. Nevýhodami sú: nákladný predaj (údržba, krádež, časté dopĺňania tov.,...), vyššie ceny tov. (o 15-20 %)
Predaj prostred. obch. cestujúcich – podomový predaj. Obch. cestujúci navštevujú obyv. a ponúkajú im obmedzený sortiment drob. tov. (AVON) Výhodou je osobná obsluha a pohodlie pri nákupe, nevýhodou sú vysoké ceny
Elektronický obchod – moderná forma predaja vo všetkých oblastiach obchodu a podnikania využívajúc pritom internetové technológie.


Tendencia v maloobchode

-v súčasnosti narastá počet maloobch. jednotiek, kt. sa dostávajú do ur. formy spoločnej maloobch. činnosti. Prejavuje sa to najmä v týchto typoch:
a.)filiálkové reťazcové predajne
b.)franšízingové organizácie

a.) filiálkové reťazcové predajne:
-ide o predajne s pobočkami na viacerých miestach územného celku. Filiálky predávajú podobný tov., majú centrálne nakupovanie, spoločné vlastníctvo aj kontrolu. Vyskytujú sa vo všetkých formách maloobch. Výhodou je, že pri nákupe veľkého mn. nakupujú za nižšie ceny. Na úrovni podniku zamestnávajú špecialistov, kt. sa zaoberajú tvorbou cien, propagáciou, nákupom, predajom, kontrolu zásob, plánovaním predaja. N na reklamu sa rozdeľujú na mnohé predajne.

b.) franšízingové organizácie:
-franšízing je moderná obchod. metóda. Ide o dohodu medzi majiteľom licencie a nezávislým podnikateľom, kt. kupuje od majiteľa licencie právo poskytovať rovnaké služby, používať rovnaký postup al. zavedenú obch. značku (McDonald´s).

Označenie účastníkov:
-franšizér – poskytovateľ franší. licencie
-franšízant – nadobúdateľ licencie

Hl. znaky franšízingu:
-licencia na podnikanie, kt. sa vykonáva počas ur. doby v ur. geografickej oblasti
-predmetom franší. zmluvy je obch. činnosť, kt. sa už na trhu vyskúšala a otestovala
-fraznšizér poskytuje franšizantovi obch. koncept tejto metódy, kt. musí franšizant presne dodržiavať
-poskytovateľ licencie zaškolí nadobúdateľa a poskytne mu ďalšie služby, pomáha mu, aby podnikal úspornejšie
-franšízant podniká na vlastné riziko

Pracovný proces v predajni

Technologický proces v maloobchode predstavuje operácie, kt. je potrebné na tov. uskutočňovať od ich vstupu do predajne až po prechod ku kupujúcemu. Rozdelenie:

Hlavný technologický proces
-ide o predaj tov. Zahŕňa operácie:
-usporiadanie tov. v obch. miestnosti a ich prezentácia
-výber a sústreďovanie tov. na miesto ich vyúčtovania a platenia
-inkaso a výdaj tovaru

Vedľajší technolog. proces
-zahŕňa pohyb tov. od ich vstupu do maloobch. jednotky až po ich prípravu na predaj, ako aj ich činnosti spojené s pohybom obalov
-príjem, preprava, usklad. tov a s tým súvisiace prekladacie činnosti
-príprava tov. na predaj (porcovanie, váženie, balenie,...)
-vykonáv. služieb, kt. sa viažu na tov.
-pohyb obalov (ich zber a vracanie výrobcom)
Pomocný technol. proces
-predstav. operácie, kt. sú vyvolané uskutočňovaním hlavného a vedľajšieho technologic. procesu. (zabezpeč. technic.-prevádzkovej pohotovosti predajne – kontrola a oprava pracov. zariadení), vytváranie optimálnych klimatiz. podm. pre tov. a ľudí, udrž. čistoty, protipož. a bezpečnosť. ochrana)

Pracovný proces:
Príjem tovaru – všetky operácie spoj. s fyz. prevzatím tov. a prevzatím zodpovednosti predajne za tov. Tvorí ho:
-objem tov. – spočíva v celkovom preberaní obsahu dodávky čo do množstva. Pri odbere musí vedúci predajne, resp. poverený pracovník prezrieť dodávku za prítomnosti odovzdávajúceho, pričom sa musí zamerať najmä na:
-preverenie počtu ks preprav. bez obalov, v ost. príp. počtu obal. jednotiek
-prever. hrubej hmotnosti dodávky
-prev. neporušenosti vonkaj. obalov
-porovnanie sigma (znak) dodávky s dodacím dokladom a s dopravnými dokladmi, čím zistí totožnosť dodávky
-prebierka tov. – sa uskut. podľa dodacích dokladov priamo v predajni al. v sklade. Pri nej sa zisťujú všetky zjavné chyby dodávky (množ., kval., záruč. lehoty, komplet., sortiment,...)

Skladovanie tov – skladov. sa prekonávajú čas. a priestorové rozdiely medzi nákupom a dodávkou
Príprava tov. na predaj – ide o rôzne operácie ako napr. porciovanie, váženie, meranie, bal., montáž...Cieľom je:
-urýchliť proces predaja pri tov.,
-upraviť tov. pred predajom
Vlastný predaj – je zákl. činnosťou predavača (privít. zákaz., zistenie jeho želania, dodatočná ponuka,...) Heslo: „náš zákazník – náš pán“

Poskytovanie služieb v maloobchode sa môžu deliť do 3 skupín:
-služby, kt. znižujú spotrebu času na nákup (donáška, zás. predaj)
-služby pri ponuke a predaji tov. (dovoz tov. do bytu, porada s odborníkmi,...)
-ostat. služby (opravy, servis. služby, detský kútik, parkovisko,...)

Prvky maloobchodného mixu

Umiestňovanie predajne
-správ. umiest. predajne je jedným zo zákl. predpokl. efektívnosti a perspektívnej existencie predajne. Podnik by mal zvažovať tieto faktory:
- koľko zákaz. môže očakávať
- soc. štruktúra obyv., kúpna sila obyv.
- nákup. zvyklosti spotreb. (či nakup denne podľa momentálnej potreby al. na dlhšie obd.)
- aký tov. bude podnikateľ predávať, či sa hodí na miesto, kde chce podnikať
- porovnávanie výsledkov za rok s nájmom
- zvoliť si formu ponuky (samoobsluha, pult. predaj,...)
- napojenie na mestskú dopravu a zabezpeč. parkoviska
- v čom je jeho predajňa lepšia než iná podobného typu v okolí, prípadne či bola v danom objekte predajňa jeho sortimentu a ak už nie je z akých dôvodov


Imidž
Imidž zahŕňa personál predavačov, čistotu, šírku a hĺbku sortimentu. Každá predajňa musí byť vybavená knihou prianí a sťažností umiestnenú na viditeľnom mieste.
Atmosféra je z veľkej miery daná:
- veľkosťou predajnej plochy (veľké plochy pôsobia neosobne, malé stiesnene)
- členením predaj. plochy (pôsobia zaujímavejšie a dôvernejšie)
- intenzitou (spôsobom) osvetlenia – intenzívne svetlo pôs. drsne, tlmené upokojuje a vytvára príjem. prostredie
- hudbou – dokresľuje charakter, využíva sa v pred. luxus a elegant. tov.

Cena
-peň. suma, kt. sa dohodne pri nákupe a predaji tov., al. sa vytvorí na ocenenie tov. na iné účely.
Faktory ovplyvňujúce výšku cien obch. podnikov:
-nadobúdacia cena tov. (tov. N) – obsahuje predajnú cenu výrobcu a vedľajšie obstara. N
-možnosť výberu dodáv. toho istého al. zastupiteľného tov. (porovnanie cien u jednot. dodáv.)
-N obch. podniku (na skladovanie, na prepravu, reklamu,...)
-výška zisku obch. podnikov – podnikateľ chce pokryť svoje vzniknuté N, ale dosiahnuť zisk, kt. je súčasťou cenovej prirážky (marže)
-iné, zákonom al. záväznými predpismi stanovené položky napr. DPH, clo,...
Cenové rozpätie –
1.ak je známa predajná (realizačná) cena a nadobúdacia cena:
cenové rozpätie (rozpätie - tzv. hrubý zisk) = predaj. cena – nadobúdacia cena
Cenová prirážka-
2.ak je známa len nadobúd. cena, vypoč. cenovú prirážku. Je to percentuálny podiel z nadobúd. ceny
Prirážka v % = cenové rozpätie / nadobúdacia cena x 100
Cenová marža –
3.ak je známa pred. cena, vypoč. cen. maržu, t. j. percentuálny podiel z predaj. ceny
Marža v % = cenové rozpätie / predaj. cena x 100
V absolútnom vyjadrení sa prirážka = marži, v relatívnom vyjadrení je prirážka vždy> marža, čo vyplýva z rozdiel. výšky cien.

Predajnú cenu pre obchod. tov. počítame zo: RABAT – množstevný (väčšie množstvo)
1.nákup. cen (nákl. + zisk dodáv.) vernostný (pravidelnosť, stály zákaz.)
2.cen. prirážka (nákl. + zisk obchodníka) pri výpredaji a zruš. obchodu
3.DPH pri chybách za poškod. al. upotrebiteľný tov.

Systém tvorby netto ceny – pri ňom obch. podnik uplatňuje svoju cenovú prirážku k nadobúdacej cena a vytvorí tak predajnú cenu.

Systém tvorby brutto ceny – vychádza z konečnej predajnej ceny a uplatnením cenovej marže (odpočítaním od predajnej ceny) obch. podnik vypočíta nadobúdaciu cenu tov. Uplatňuje sa vtedy, ak sa výrobca nevzdáva práva ovplyvňovať konečnú predajnú cenu pre spotrebiteľov.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk