Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Hospodárska politka štátu

Hospodárska politika štátu:

-predstavuje súhrn nástrojov, metód, cieľov, rozhodovacích procesov a opatrení štátu v jednotlivých oblastiach eko. v danom období

Úlohou štátu je zabezpečiť:
–stabilitu -snaha dosiahnuť a udržiavať stabilnú cenovú hladinu
-dosiahnuť plnú zam. (dosiahnuť prirodzenú mieru nezam.)
-dosiahnuť rovnomerný rast HDP
-vyrovnanú plat. bilanciu
-snaha dosiahnuť spravodlivé rozdeľovanie dôchodkov
–efektívnosť –podpora a vytváranie konkurencie, odstraňovanie monopolov, poskytovanie verejných statkov
–rovnosť –spravodlivé rozdeľovanie dôchodkov


Subjekty HP:
-vláda, parlament, inštitúcie verejnej a štát. správy
Objekty HP:
-domácnosti, podniky
Ciele HP:
Z časového hľadiska:
-krátkodobé (do 1.r)
-strednodobé (1. – 5.r)
-dlhodobé (5. – 20.r)

Z hľadiska jednotlivých koncepcií HP hovoríme o:
-magickom štvoruholníku
-magickom n-uholníku

Z hľadiska stability eko. najčastejšie HO sleduje tieto ciele:
-zamestnanosť
-cenovú stabilitu
-eko. rast
-rovnováhu plat. bilancie
-opti. rozdeľovanie dôchodkov

Nástroje HP:
-úlohy a ciele, kt. si štát v eko. vytýčil, dosahuje určitými prostriedkami teda nástrojmi HP.
Nástroje HP:
-monetárna politika " peňažná politika


- úverová politika

-rozpočtová politika " fiškálna politika

-dôchodková politika " cenová politika

- mzdová politika

-zahraničnoobchodná politika " obchodná politika


-menová politika

Monetárna politika
-je zameraná na ovplyvňovanie mn. peňazí v obehu prostredníctvom regulácie úrok. sadzieb a stanovením podmienok poskytovania úverov
-aby mohlo fungovať podmienkou je existencia fungujúceho systému bánk a fungujúci fin. trh. Funguje prostredníctvom centrálnej banky. Jej cieľom je udržať cenovú stabilitu a jej úlohou nie je maxi. zisku. Reguluje mn. peňazí v obehu, tým že uľahčí alebo sťaží možnosť získať fin. pôžičky od bánk v období recesie a inflácie. S cieľom stabilizovať eko. prostredníctvom zmien AD.
Expanzívna mone. politika:
-pri recesii podporuje rast AD prostredníctvom zvyšovania ponuky peňazí.
=znižuje povinné mini. rezervy (PMR)
=nákup CP
=znižovanie diskontnej sadzby (DS)
Reštriktívna mone. politika:
-pri inflácie znižuje AD prostredníctvom znižovania ponuky peňazí.
=zvyšuje DS
=zvyšuje PMR
=predáva štátne CP

Nástroje monetárnej politiky:
-priame –regulácia investičného úveru
–regulácia spotrebného úveru
-nepriame –DS
–PMR
–operácie na voľnom trhu

Diskontná sadzba – nástroj, kt. centrálna banka môže regulovať úver. možnosti obch. bánk. Ide o úrok. sadzbu, za kt. si obch. banky požičiavajú peniaze od centrálnej banky. Ak má centrálna banka záujem rozšíriť úver. možnosti obch. bánk, zníži DS.
Ak chce úver. možnosti obmedziť, DS zvýši. Povinné mini. rezervy – centrálna banka stanovuje obch. bankám mieru PMR. Ak zníži mieru rezerv, klesne tým konkrétna suma, kt. má mať obch. banka ako rezervu.

Získala dodatočné nové peniaze (depozitá) a tým rozširuje jej nové možnosti. Operácia na voľnom trhu –ide o nákup a predaj štát. CP centrálnou bankou. Ak chce centrálna banka zvýšiť ponuku peňazí, kupuje štátne CP a naopak.


Rozpočtová politika – fiškálna

-hl. cieľom je ovplyvňovať celkovú úroveň zam., produkcie cien a príjmov spotrebiteľov.
-je zameraná na stabilizáciu eko., kt. uskutočňuje vlád využívaním daň. sústavy a usmerňovaním vládnych nákupov prostredníctvom štát. rozpočtu a verejných fin. Štát. rozpočet – centralizovaný fond, kt. v podobe súvahy porovnáva príjmy a výdavky a je schvaľovaný vládou. Na ľavej str. daň. príjmy a deficit a na str. pravej výdavky.

Príjmy štát. rozpočtu (T):
-najvýznamnejší zdroj príjmov štát. rozpočtu sú dane:
-priame (daň z pr. PO a FO, cestná daň, daň z nehnuteľností)
-nepriame (daň z pridanej hodnoty, spotrebné dane, fiškálna daň,...)
-iné poplatky (miestne dane(daň za psa), odvody SP, ZP, clo)

Výdavky štát. rozpočtu (G):
-výdavky na štátnu spotrebu
-do nevýrobného sektora na poskytovanie služieb občanom (školstvo, zdrav., obrana, súdy, kultúra,...)
-smerujúce do rozpočtu EU, soc. zabezpečenie-transférové platby (materská, starob., invalid. dôchod.)

Pri zostavovaní štát. rozpočtu môžu nastať tieto 3 stavy:
1.) T = G
-vyrovnaný štátny rozpočet
2.) T> G
-prebytok štát. rozpočtu
3.) T V - obch. bilancia v deficite D

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk