Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Podnikanie bez právnej subjektivity

Formy spoločného podnikania bez právnej subjektivity

Tiché spoločenstvo:
-je forma podnikania, vznikajú na základe zmluvy o tichom spoločenstve (Obch.zákonník)
-zmluvou o tichom spolo. sa zaväzuje tichý spoločník poskytnúť podnikateľovi určitý vklad a podieľať sa ním na jeho podnikaní a podnikateľ sa zaväzuje vyplácať časť zisku vyplývajúcu z podielu tichého spoločníka na výsledku podnikania.
-založením tichého spolo. nevzniká žiadny nový právny subjekt, preto sa ani nezapisuje do Obch. registra.
-tichý spol. má právo nahliadať do podnik. dokladov a účtovných záznamov týkajúcich sa podnikania, na kt. sa zúčastňuje. Práva a povinnosti vyplývajúce z podnikania voči tretím osobám má len podnikateľ.

Združenie osôb na spoločné podnikanie:
-vzniká na základe zmluvy o združení, kt. upravuje Obč. zákonník.
-cieľom takéhoto združenia niekoľkých osôb je spoločne dosiahnuť dohodnutý účel. Zákon neobmedzuje účel, na kt. sa môžu FO či PO združovať. Takýmto účelom môže byť aj spoločné podnikanie alebo uskutočnenie jedného obch. prípadu.
-účastníkmi združenia teda aj zmluvy na spoločného vykonávanie podnik. činnosti môžu byť len osoby, kt. sú podnikateľmi.

Podnik. činnosti, kt. sa v rámci združenia vykonávajú sa totiž nemôžu vykonávať v mene konkrétnych účastníkov združenia. Združenie nemá vlastný maj. a nemôžu byť ani subjektom záv. vzťahov. Práva a povinnosti tiež nevznikajú združeniu, ale
účastníkom združenia, kt. za ich splnenie zodpovedajú celým svojím maj.
-o spoločných záležitostiach združenia rozhodujú účastníci väčšinou hlasov, pričom každý z nich má jeden hlas bez ohľadu na veľkosť podielu. Každý z účastníkov má právo kontroly a právo vysporiadania pri zániku účasti v združení alebo pri jeho rozpustení.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk