referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ondrej, Andrej
Utorok, 30. novembra 2021
Právne formy podniku
Dátum pridania: 10.06.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: alex05
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 112
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 8.6
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 14m 20s
Pomalé čítanie: 21m 30s
 
Taktiež sa doň zapisuje zmena al. zánik zapis. skutočností. Návrh na zápis do OR sa musí doložiť listinami o skutočnostiach, kt. sa majú do OR zapísať. Do OR sa povinne zapisujú obch. spoloč. a družstvá. Drobní podnikatelia sa môžu do OR zapísať na vlastnú žiadosť, nemôžu však požiadať o vymazanie zápisu. Zápis v OR má evidenčný a konštitutívny význam.

Obchodné spoločnosti:
a.) osobné spoločnosti: -verejná obchodná spoločnosť
-komanditná spoločnosť
b.) kapitálové spoločnosti: -spol. s ručením obmedzeným
-akciová spoločnosť


Verejná obchodná spoločnosť

-sa v Obch. zákonníku charakterizuje ako „spoločnosť“, v kt. aspoň 2 osoby podnikajú pod spoločným obch. názvom a ručia za záv. spol. spoločne a nerozdielne celým svojím maj.

Spoločenská zmluva musí obsahovať
a.)obch. názov a sídlo spoločnosti
b.) meno a bydlisko spoločníkov, ak ide FO názov a sídlo, ak ide o PO nemám nap.
c.) predmet podnikania
-spolo. je PO, preto vzniká až zápisom do Obch. registra.
-práva a povinnosti spoločníkov vo vzťahu k spol. a k ost. spoločníkom upravuje spol. zmluva, kt. podpisujú spoločníci pri zakladaní spol. Spol. zmluvu možno zmeniť len so súhlasom všetkých spoločníkov
-vytváranie ZI nie je v prípade osobných spol. podmienkou
-spoločníci ručia za záv. spol. neobmedzene, spoločne a nerozdielne. Spoločník, kt. do spol. pristúpil ručí aj za záv. vzniknuté pred jeho pristúpením.
-v.o.s. zaniká vymazaním z Obch. registra. Zániku spol. predchádza jej zrušenie likvidáciou a bez likvidácie. Dôvodov na zrušenie spol. je niekoľko. Ak sa dôvod zrušenia týka, iba niektorého zo spoločníkov, môžu sa ost. spoločníci dohodnúť, že spol. bude trvať aj naďalej bez uvedeného spoločníka.


Komanditná spoločnosť

-je osobnou spol. Zakladá sa na účely podnikania a združuje 2 druhy spoločníkov s rozdielom právnym postavením: komplementárov a komandistov. Spoločníkmi môžu byť FO aj PO. Komplementári ručia za záv. spol. neobmedzene t.j. celým svojím maj. Komandisti ručia za záv. spol. obmedzene, len do výšky svojho nesplateného kapit. vkladu zapísaného v Obch. registri (mini. 10 000,–-Sk)
-pre vznik k.s. platia tie isté podmienky ako pre v.o.s.

Spoločenská zmluva musí obsahovať:
a.)obch. názov a sídlo spol.
b.)meno a bydlisko spoločníkov, ak ide FO alebo názov a sídlo, ak ide o PO
c.)predmet podnikania
d.)určenie, kt. zo spoločníkov sú komplementári a komandisti
e.)výšku vkladu každého komandistu
-základom na určenie práv a povinností spoločníkov je spol. zmluva. Riadiť a zastupovať spol. môžu, iba komplementári, o ost. záležitostiach rozhodujú kompl. aj komand. väčšinou hlasov. Pri hlasovaní má každý jeden hlas, ak sa v spol. zmluve neuvádza inak.
-komand. sa nezúčastňujú na riadení spol., spol. však podniká aj s ich vkladmi, preto majú právo kontrolovať spol.
-dosiahnutý zisk sa na základe spol. zmluvy delí na 2 časti. Kompl. si delia svoju časť zisku rovným dielom, komand. podľa výšky splatených podielov vkladov.
-pri zrušení spol. likvidáciou majú všetci spoločníci nárok na podiel na likvida. zostatku.
-ak likvida. zostatok nestačí na vrátenie všetkých vkladov, prednostné právo majú komand.
-ak v k.s. zaniknú komand., môžu sa kompl. dohodnúť, že zmenia k.s. na v.o.s.


Spoločnosť s ručením obmedzeným

-patrí medzi kapitálové spol., preto povinnosťou spoločníkov nie je osobná účasť na podnikaní, ale musia do spol. vložiť určitý vklad.
-môže ju založiť 1 alebo 50 spoločníkov. Spol. zodpovedá za záv. celým svojím maj. Spoločníci ručia za záv. spol. obmedzene, t.j. iba do výšky svojho nesplateného kapit. vkladu.
-spol. sa zakladá podpísaním spol. zmluvy alebo spísaním zakladateľskej listiny, ak spol. zakladá 1 zakladateľ
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.