referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ondrej, Andrej
Utorok, 30. novembra 2021
Právne formy podniku
Dátum pridania: 10.06.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: alex05
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 112
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 8.6
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 14m 20s
Pomalé čítanie: 21m 30s
 
Spol. zmluva musí obsahovať:
a.)obch. názov a sídlo spol.
b.)určenie spol. s uvedením názvu a sídla PO alebo mena a bydliska FO
c.)predmet podnikania
d.)výšku ZI a výšku vkladu každého spoločníka pri založení spol. vrátane spôsobu a lehoty splácania vklad
e.)mená a bydliská konateľov spol. a spôsob akým títo konajú menom spol.
f.)mená a bydliská členov dozor. rady, ak sa v spol. zriaďuje

-s.r.o. vzniká až zápisom do Obch. registra. Pred zápisom sú zakladatelia povinní splatiť najmenej 30% svojich peň. vkladov, pričom celková hodnota peň. a nepeň. vkladov musí byť min. 100 000,–-Sk.
-ZI spol. tvorí súhrn kap. vkladov jednot. spoločníkov. Mini. hodnota je 200 000,–-Sk a mini. vklad je 30 000,–Sk. Výška vkladov musí byť deliteľná tisícom. Môže ísť o peň. alebo nepeň. vklady.
-o zvýšení a znížení ZI spol. rozhoduje valné zhromaždenie
-každá s.r.o. je povinná pri svojom vzniku vytvoriť rezervný fond vo výške a spôsobom určeným v spol. zmluve (5%). Základnou povinnosťou každého spol. je splatiť vklad v lehote a výške určenej spol. zmluvou.
-každý zo spoločníkov má právo zúčastňovať sa riadenia spol. a kontroly jej činnosti na valnom zhromaždení.
-štatutárnym orgánom spol. je 1 alebo viac konateľov. Konateľov menuje valné zh. zo spoločníkov alebo z iných FO. Nemôže byť ním člen dozornej rady spol.
-najvyšším orgánom je valné zh. spoločníkov, kt. rozhoduje o najdôležitejších otázkach týkajúcich sa činnosti spol. Každý zo spoločníkov má za každých 1 000,– korún svojho vkladu 1 hlas
-kontrolným orgánom spol. je dozorná rada, kt. vykonáva kontrolnú činnosť vo vzťahu ku konateľom spol. a na úseku účtovníctva. Členom nemôže byť konateľ spol.
-spol. zaniká vymazaním z Obch. registra.


Akciová spoločnosť

-je spol., kt. získava kapitál emisiou a predajom akcií veľkému mn. ľudí – akcionárom, kt. sa tak stanú vlastníkmi spol.
-spol. zodpovedá za porušenia svojich záv. celým svojím maj. jednotliví akcionári za záv. spol. neručia a nezodpovedajú. Akcia (účastnina) je CP, kt. je dokladom o kapitálovej účasti v spol.
-z vlastníctva akcií vyplývajú práva akcionárov. Majú právo podieľať sa na riadení spol., na zisku a na likvidačnom zostatku v prípade zániku spol.
-podiel na zisku, kt. pripadá na jednu akciu sa nazýva dividenda.
-každá akcia má menovitú hodnotu, kt. je na nej vytlačená a trh. cenu, za kt. s kupuje a predáva na burze – kurz akcie. Kurz akcie môže byť vyšší alebo nižší ako je jej meno. hodnota. Závisí od výšky dividendy a od výšky úrok. miery. Kurz akcie vypočítame podľa vzorca:

kurz akcie = dividenda * 100 / úrok. miera

Druhy akcií môžu byť:

Akcie na meno – obsahujú meno majiteľa akcie a ich prevod. sa uskutočňuje písomným záznamom na rube akcie
Akcie na majiteľa - neobsahujú údaj o tom, kto je vlastníkom a sú prevoditeľné na inú osobu jednoduchým odovzdávaním novému majiteľovi
Kmeňové akcie – sú akcie, z kt. vlastníctva vyplývajú základné práva akcionárov
Zamestnanecké akcie – znejú na meno a sú prevoditeľné len medzi zam. a dôchodcami spol.

-stanovy môžu určiť aj vydanie prioritných akcií. Majitelia takýchto akcií majú pevne stanovenú a prednostne vyplácanú dividendu bez ohľadu na výšku zisku spol., ale obyčajne nemajú hlas. právo

-a.s. môže založiť aj 1 zakladateľ, ak je to PO, inak sa vyžadujú mini. 2 zakladatelia
-hodnota ZI je mini. 1 milión korún.
-1 zakladateľ podpíše zakladateľskou listinou.

Zakladateľská zmluva alebo listina musí obsahovať:
a.)obch. názov, sídlo a predmet podnikania
b.)navrhované ZI
c.)počet akcií a ich meno. hodnotu, ak sa majú vydať akcie rôznych druhov, tak aj ich názov a popis práv s nimi spojených
d.)upisované vklady jednot. zakladateľov
e.)ak sú vkladmi do základ. kapitálu nepeň. vklady, tak aj ich popis a vyjadrenie hodnoty

A.s. možno založiť 2 spôsobmi:
1.na základe výzvy na upisovanie akcií
2.bez výzvy na upisovanie akcií
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4  |  5    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.