referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ondrej, Andrej
Utorok, 30. novembra 2021
Právne formy podniku
Dátum pridania: 10.06.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: alex05
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 112
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 8.6
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 14m 20s
Pomalé čítanie: 21m 30s
 
1.Založenie a.s. na základe výzvy na upisovanie akcií

-upisovanie akcií získavajú zakladatelia ZI spol., ak na jeho vytvorenie nestačia ich vl. vklady. Upisovanie akcií predstavuje záv. upisovateľa splatiť hodnotu upísaných akcií v peniazoch alebo priniesť v tejto hodnote nepeň. vklad. Upisovanie sa uskutočňuje zápisom do listiny upisovateľov. Zápis musí obsahovať:
-počet a druh upís. akcie
-hodnotu vkladu s uvedením či ide o peň alebo nepeň. vklad
-lehoty na splácanie upis. akcií
-názov a sídlo PO alebo meno a bydlisko FO, kt. je upis. a jej podpis mini. 10% hodnoty akcií treba splatiť hneď pri upísaní, 30% najneskôr do konania ustanovujúceho valného zh. a zvyšok
najneskôr do jedného roka od vzniku spol. Do 60 dní od upis. akcií sú zakladatelia povinní zvolať ustanovujúce valné zh. akcionárov, na kt. sa rozhoduje o nasledujúcich skutočnostiach:

a.)či bude spol. založená alebo nie
b.)schvaľujú sa stanovy spol.
c.)volia sa orgány spol.


2.Založenie a.s. bez výzvy na upisovanie akcií

-ak sa zakladatelia a.s. v zakladateľskej zmluve dohodnú, že v určitom pomere splatiť celé ZI spol. nevyžaduje sa pri zaklad. spol. výzva na upis. akcií ani konanie ustanovujúce valné zh.
-a.s. vzniká zápisom do Obch. registra. Návrh na zápis a.s. do Obch. registra musia podpísať všetci členovia predstavenstva a ich podpisy sa musia úradne overiť. Návrh treba podať do 90 dní od založenia spol.
-každá a.s. musí povinne vypracovať stanovy, kt. podrobne upravujú práva a povinnosti akcionárov ako aj právomoci orgánov spol.
-najvyšším orgánom spol. je valné zh. akcionárov, kt. sa koná najmenej 1-krát za rok a zvoláva ho predstavenstvo
-v a.s. sa rozhoduje hlasovaním, rozhoduje v nej ten, kto vlastní kontrolný balík akcií. Teoreticky je to 51% (majoritný vlastník – má väčšinový podiel akcií)
-štatut. orgán spol. je predstavenstvo, kt. riadi činnosť spol. a koná v jej mene. Zabezpečuje vedenie účtovníctva spol. a predkladá valnému zh. na schválenie ročnú účtovnú závierku spolu s návrhom na rozdelenie zisku.
-členov predstavenstva volí a odvoláva valné zh. Členovia predstavenstva, kt. má mať mini. 3 členov volia predsedu predstavenstva a o všetkých otázkach rozhodujú väčšinou hlasov.
-kontrolným orgánom spol. je dozorná rada, kt. dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovaniu podnikateľskej činnosti spol.
-dozorná rada je oprávnená zvolávať valné zh. a na ňom navrhovať potrebné opatrenia.

Musí mať mini. 3 členov, kt. sa volia maxi. na 5 rokov.
-valné zh. môže rozhodnúť o zvýšení alebo znížení ZI:

Zvýšenie ZI možno uskutočniť 2 spôsobmi:
1. upis. nových akcií
2. z maj. spol., kt. prevyšuje ZI a to buď vydaním nových akcií a ich bezplatným rozdelením medzi akcionárov alebo zvýšením meno. hodnoty doterajších akcií.

Zníženie ZI:
1. znížením meno. hodnoty akcií
2. tým, že sa vezme z obehu určitý počet akcií
-pri svojom založení vytvára a.s. rezervný fond v min. výška 10% ZI. Tento fond sa ročne dopĺňa mini o 10% z čistého zisku, až kým dosiahne výšku mini. 20% ZI. O zrušení spol. rozhoduje valné zh. dvojtretinovou väčšinou prítomných hlasov. Menuje aj likvidátora spol.
-a.s. zaniká vymazaním z Obch. registra


Družstvá

-v Obch. zákonníku sa charakterizuje ako „spoločenstvo neohraničeného počtu osôb, založená na účel podnikania alebo zabezpečovania hosp., soc. alebo iných potrieb svojich členov“.
-členom môžu byť FO aj PO. Členovia môžu do družstva voľne vstupovať a vystupovať z neho, ak splnia podmienky, kt. určujú stanovy.
-členstvo v družstve zaniká písomnou dohodou, vystúpením, vylúčením alebo zánikom družstva, u FO aj smrťou
-družstvo je PO. Za porušenie svojich záv. zodpovedá celým svojím maj. Členovia za záv. neručia a nezodpovedajú.
-ZI tvorí súhrn členských vkladov, na kt. splatenie sa zaviazali členovia. Výška ZI musí byť mini. 50 000,–Sk, zapisuje sa do Obch. registra.
-podmienkou vzniku členstva je splatenie členského vkladu alebo jeho časti (do 15 dní od konania ustanovujúcej schôdze)
-družstvo môže založiť mini. 5 FO alebo aspoň 2 PO. Založenie si vyžaduje konanie ustanovujúcej schôdze družstva, kt.:
-určuje zapisované ZI
-schvaľuje stanovy
-volí predstavenstvo a kontrolnú komisiu
 
späť späť   2  |  3  |   4  |  5    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.