Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Malé a stredné podniky (MaSP)

CHARAKTERISTIKA MaSP: je dôležitým pilierom ekonomicky každého prosperujúceho štátu. Na SR živnostníci a malé s.r.o. stále bojujú s určitými problémami, preto nieje neustále potrebné: zdokonalovať legislatívu (Živnostenský zákon jeho novelizácia priniesla určité pozitívne zmeny, kt. sa týkajú hlavne založenia živnosti. Budú vybudované kontaktné miesta ktoré pomôžu podnikateľovi vybaviť formality, potrebné pri založení živnosti. Podnikateľ musí predložiť a splniť podmienky (18 rokov, čistý register trestov, spôsobilosť) a predložiť výučný list v odbore. Na základe ohlásenia živnosti je vydaný živnostenský list a podnikateľ je automaticky prihlásený do vybranej zdravotnej poisťovne a do sociálnej poisťovne. Zároveň nás prihlási na daňovom úrade a pridelia nám DIČO. Podnikateľovi už len stačí založiť si BÚ v banke. ŽL môže obsahovať len jeden predmet činnosti. Vysoké daňové zaťaženie (19% DPH-daň z príjmu) vysoké odvodové zaťaženie (každoročne sa podnikateľovi zvyšujú odvody na zdravotné a nemocenské poistenie) zlá vymožiteľnosť práva (súdy pracujú pomaly) zlepšiť informačné a konzultačné poradenstvo, zlepšiť prístup k úverom (na SR funguje tzv. „Slovenská záručná a rozvojová banka“, ktorá buď sama poskytuje výhodné úvery alebo poskytuje záruky voči iným bankám, ktoré poskytli úver.

PREDNOSTI MaSP: Sú najdôležitejším prvkom rozvoja a národných ekonomík. Sú vysoko prispôsobené požiadavkám trhu, pretože sa orientujú na finálne potreby obyvateľstva, poskytujú služby a vyrábajú niektoré druhy výrobkov. Sú vysoko inovačné, rýchlejšie sa prispôsobujú dopytu ako veľké firmy. Prejavuje sa v nich väčšia kreativita. Sú to nezávislé P, kt. najčastejšie riadi majiteľ-živnostník. Je v rodinnom vlastníctve. Vytvárajú nové pracovné miesta a tým prispievajú k znižovaniu nezamestnanosti.
Podnik môžeme charakterizovať ako súbor hmotných, nehmotných a osobných zložiek podniku. K podniku patria veci práva a iné majetkové hodnoty, ktoré patria podnikateľovi a slúžia na prevádzkovanie podniku. Kritéria na členenie MaSP sú v rôznych krajinách rozdielne. Najčastejšie: A)počet pracovníkov, B)veľkosť tržieb, C)právna forma, D)druh prevládajúcej činnosti
Počet pracovníkov: A) mikropodnik 1-9 B)malý podnik 10-49 C)stredný podnik 50-249 D)veľký podnik 250 a viac

NARMS-národná agentúra pre rozvoj MaSP. Vznikla na podporu vo väčších mestách. Hlavné úlohy: informovať budúcich podnikateľov o možnostiach podnikania v SR. Poskytovať im poradenstvo a konzultácie, napr. pri tvorbe podnikateľských zámerov. Podporovať financovanie MaSP, vybavovaním výhodnejších úverov dotácií. Vznikla v súčinnosti vlády SR, orgánov EÚ, a programu PHARE.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk