referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vavrinec
Streda, 10. augusta 2022
Opotrebenie, využívanie a obnova majetku
Dátum pridania: 18.06.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: alex05
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 829
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 2.3
Priemerná známka: 3.00 Rýchle čítanie: 3m 50s
Pomalé čítanie: 5m 45s
 
Opotrebenie DM

-väčšina DM sa v procese činnosti podniku postupne opotrebúva, stráca pôvodnú hodnotu. Postupné opotrebovanie DM
určité obdobie sa vyjadruje odpismi.

DM sa člení na:
-odpisovaný
-neodpisovaný (pozemky, umelecké diela, zbierky, DFM, Dpo)

Opotrebovanie DM sa prejavuje ako zníženie jeho úžitkovej hodnoty, pričom časť hodnoty DM, ktorá zodpovedá jeho opotrebeniu sa prenáša do výkonov podniku.

2 základné druhy opotrebenia:
1.) fyzické (hmotné) opotrebenie:
-vzniká v dôsledku skutočného využívania DM v podnik. činnosti, napr. chátranie budovy, opadávanie omietky, korózia stroja, hlučnosť stroja apod. Zároveň sa toto FO prejaví v znižovaní hodnoty tohto maj.
2.)morálne opotrebenie:
-vyčísľuje sa ťažšie ako FO a môže byť dvojakého charak.:
a.)morálne opotrebenie v dôsledku rastu produktivity práce pri výrobe maj., tz. že sa nový DM rovnakého druhu vyrábal lacnejšie a predajná cena klesá
b.)morálne opotrebenie v dôsledku rozvíjajúceho sa technického pokroku, tz. že sa vyrába maj. Technicky dokonalejší. Pôvodný DM sa stáva zastaraným, menej výkonnejší.

Odpisy DM
-sú eko. vyjadreným fyzického a morálneho opotrebenia DM.
Funkcie odpisovanie:
1.predsta. tú časť hodnoty DM, kt. sa už preniesla do hodnoty vyrobených výr. a služieb ako dôsledok fyzického a morálneho opotrebenia.
2.odpisy sú súčasťou vl.N a cien vyrobených výr. a služieb
3.prostred. Tržieb za predané výr. a služby sa vracajú do podniku a stávajú sa zdrojom finan. maj. podniku.

Druhy odpisov:
Účtovné odpisy:
-riešené v zákone o účtovníctve. Podnik odpisuje svoj DM na základe odpis. plánu, kt. si sám stanoví pre jednot. druhy svojho odpis. maj. V odpis. pláne si určí výšku odpisov a to napr. z hľadiska doby používania alebo vo vzťahu k výkonom. To sa vyp. zo vstupnej ceny. Maj. sa vždy účtovne odpisuje len do výšky tejto ceny. Doba odpisovania pre DHM je neobmedzená, ale u DNM sa musí odpísať najneskôr do 5r.
-vyjadrujú skutočnú výšku opotrebenia zodpovedajúcu podmienkam jeho používania. Takýto odpis sa ozna. aj ako ekon. odpis a predpokladá verné opotrebenie každého druhu DM.

Daňové odpisy:
-upravuje zákon daniach z príjmov. Daň. odpismi sa tu rozumie peň. výška odpisu DM uznaná zákonom ako povolený náklad na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie podnik. príjmov. Stanovujú sa ňou rovnaké podmienky pre všetky podniky.

Postup pri odpisovaní
V prvom roku odpisovania zaradí podnikateľ maj. do odp. skupiny podľa klasifikácie produkcie a klas. stavieb do odp. skupín a v daň. zákone zistí dobu odpisovania. Maj., kt. nemožno zaradiť do odp. skupiny podľa tohto triedenia sa zaradí do odp. skupiny 2.
Daňovník si vyberie metódu odpisovania:
a.) rovnomerné odpisovanie
b.) zrýchlené odpisovanie
Metódu odp. daňovník určí pre každý novoobst. maj. a nemožno ju zmeniť po celú dobu jeho odpisovania. Maj. sa odpisuje najviac do výšky VC, prípadne zvýšenej VC, ak bolo vykonané technické zhodnotenie a pri zrýchlenom odp. do výšky zvýšenej ZC. Vykonaním technického zhodnotenia sa doba odp. predĺži.
Rovnomerné odpisovanie:
-ročný odp. sa určí ako podiel VC maj. a doby odp. stanovenej pre príslušnú odp. skupinu.

Odpis = VC / doba odp.

Zrýchlené odpisovanie:
-pri zrýchlenom odp. trvá doba odp. rovnaký čas ako v rovno., ale v prvej polovici doby odp. sa do N odp. väčšie čiastky a
v druhej polovici menšie čiastky. Pri zrých. odp. sa odpis. skupinám priraďujú koeficienty podľa daň. zákona.

Odpis v 1r. = VC / k

Odpis v ďalších rokoch = 2ZS / k - r

Využívanie a obnova DM

Využívanie maj. v čase sa ozn. ako extenzívne využívanie. DHM má určitá výkonnosť. Využívanie výkonnosti DHM sa ozn. ako intenzívne využívanie. Celkové využitie DHM je dané súčinnom extenzívneho a intenzívneho využívania, ozn. sa ako integrálne(celkové) využívanie DHM. DM plní svoju funkciu určitý čas. Po uplynutí tohto času sa musí obnoviť. Obnova DHM je činnosť, kt. sa zabezpečuje odstránením opotrebenia. Uskutočňuje sa formou čiastočnej alebo úplnej obnovy.
Po čiastočnej obnove poznáme 2 formy:
1.obnova, kt. vchádza do N podniku – ide o opravy + údržbu majetku
2.obnova, kt. zvyšuje VC DHM a až následne vchádza do N prostredníctvom odpisov.
Úplná obnova–zlikvidovanie pôvodného DHM vyradením z používania a následným obs. nového maj.
Údržba–pravidelná starostlivosť o DHM, kt. prechádza opotrebeniu
Oprava–odstraňujú sa následky opotrebenia DHM. Pri oprave sa maj. uvedie do pôvodného stavu.
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.