referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Prokop
Pondelok, 4. júla 2022
Platobný styk
Dátum pridania: 18.06.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: alex05
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 410
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 10
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 16m 40s
Pomalé čítanie: 25m 0s
 
Akcept zmenky:
-používa sa len pri cudzej zm, kt. nevystavuje dlžník, ale ju nutné, aby dlžník uznal svoj záv. čo sa robí prijatím – akceptom. Akcept sa píše na líci zm. slovom prijaté a pripojí sa podpis zmenkovníka.
Aval zmenky:
-za zmenkového dlžníka sa môže zaručiť ďalšia osoba najčastejšie banka. Ručiteľ- avalista je rovnako zaviazaný ako ten, za koho sa zaručil. Ručenie sa vyznačuje na rube zm. slovami ako ručiteľ (per aval) a pripojí sa podpis avalistu. Aval je nástroj zabezpečenia zm.
Eskont zmenky:
-zm. je obchodovateľný CP. Remitent môže akceptovanú zm. predať, ak potrebuje peniaze skôr, ako je zm. splatná. Predaj zm. pred lehotou jej splatnosti sa nazýva eskont zm. Banka eskontuje zm. pred lehotou splatnosti, a tým majiteľovi zm. poskytne úver. Vyplatí mu však sumu menšiu a o diskont t.j. úrok počítaný za obdobie odo dňa eskontovania zm. do dňa splatnosti.

D = zmenková suma / 100 X %diskotná sadzba (p.a.) x d / 360
d - počet dní odo dňa predaja do lehoty splatnosti

Prevod zmenky:
-ak zm. zmení majiteľa musí sa urobiť prevod na nového majiteľa, čo sa robí záznamom na rube zm – rubopis, indosament alebo žíro. Osoba, kt. zm. prevádza sa volá indosant a osoba, na kt. sa zm . prevádza sa volá indosatár.
Platenie zmenky:
pri vl. zm. – vystaviteľ
pri cudzej zm. – zmenkovník
-majiteľ zm. musí v deň splatnosti zm. predložiť zmenkovému dlžníkovi prípadne jeho ručiteľovi. Zmenkový dlžník či ručiteľ sú povinný za zm. zaplatiť čím zaniká zm. dlh.

Protest zmenky:
-ak majiteľ zm. predloží zm. na zaplatenie včas, ale zm. nebude zaplatená musí ju dať majiteľ protestovať, aby si zachoval právo na zm. postih voči dlžníkom alebo avalistom. Protest je verejná listina, kt. preukazuje, že zm. bola predložená na platbu v správnom čase a mieste, ale nebola zaplatená. Protest vysloví notár alebo obecný úrad a zaznačí to na prílohe zm.

Šek
-CP, kt. obsahuje bezpodmienečný písomný príkaz vystaviteľa šeku peň. ústavu (šekovníkovi) zaplatiť určitú peň. sumu doručiteľovi šeku alebo osobe uvedenej na šeku.

Šek je:
a.) platobný príkaz banke, kde má príkazca disponibiliný vklad. Je splatný na videnie.
Oprávňuje peň. ústav na zaplatenie uvedenej sumy na ťarchu účtu vystaviteľa šeku a oprávňuje majiteľa šeku na prijatie platby.
b.) CP, z kt. práva môže uplatniť len majiteľ šeku
c.) formálny CP – šekom sú len tie plat. príkazy, kt. zodpovedajú šek. zákonu a teda určité náležitosti.

Náležitosti šeku:
1.)ozn. šeku v súvislom texte listiny v jazyku, v kt. je napísaný
2.)bezpodmienečný príkaz zaplatiť určitú peň. sumu
3.)meno banky (šekovníka), kt. má platiť
4.)miesto, kde sa má platiť, ak nie je uvedené, platí, že plat. miestom je sídlo šekovníka
5.)dátum a miesto vystavenia šeku
6.)podpis vystaviteľa šeku

Druhy šekov:
1.) Podľa spôsobu zaplatenia:
-hotovostný šek – vypláca sa v hoto.
-zúčtovací šek – pri ňom môžu vystaviteľ a majiteľ šeku zakázať zaplatenie šeku v hoto. doložkou „len na zúčtovanie“, kt. sa píše na líci šeku. Šekovník môže šek zaplatiť len prevodom, dobropisom.

2.) Podľa príjemcu platby:
-šek na meno – ak je v šeku ozn. príjemca platby
-order šek – s výslovnou doložkou „na rad“ je vystavený na príjemcu a možno ho prevádzať na iné osoby, indosamentom
-rekta šek – šek s doložkou „nie na rad“. Menuje príjemcu úhrady šeku a zakazuje prevod na nového majiteľa indosamentom
-šek na majiteľa – nie je na šeku uvedené jeho meno a banka pri úhrade nie je povinný skúmať totožnosť osoby, kt. šeku predkladá.
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Platobný styk SOŠ 2.9693 2270 slov
Platobný styk 2.9615 436 slov
Platobný styk SOŠ 2.9530 988 slov
Platobný styk 2.9700 743 slov
Platobný styk GYM 2.9499 2066 slov
Platobný styk SOŠ 2.9908 608 slov
Platobný styk SOŠ 2.9706 3897 slov
Platobný styk 2.9989 1557 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.