Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Zahraničný obchod

MO 14 - ZAHRANIČNÝ OBCHOD A COLNÍCTVO

Podstata ZO
ZO je tá časť obehu tov., kt. prekračuje hranice štátu a spája NH so svet. hospodárstvom. Predst. obeh tov. formou vývozu a dovozu. Je to jeden zo spôsobov zapojenia NH jednej krajiny do medzin. deľby práce s inými krajinami.
Vnútorné podm – (ovplyvňujúce rozvoj kraj.) – surovinové a pôdne bohatstvo, klimatické podm., veľkosť vnút. trhu, priemys. potenciál krajiny...
Vonkajš. podm – geograf. poloha, vyspelosť ekonomík susedných krajín, záujem o dobré kontakty a hospod. spoluprácu ...

Význam ZO
-zabezp. dovoz tov., služieb a kapitálu, kt. nie je možné vyrábať, prípadne získať vo vlastnej krajine
-krajina sa môže zapojiť širšie do medz. deľby práce účasťou v medz. obchode
-príslušná krajina môže porovnávať úroveň vlastnej produkcie so zahraničnou, čo má vplyv na výrobu a rozšírenie sortimentu
Nevýhody ZO:
- vtedy, keď je závislá od trhov urč. krajiny. ZO môže negatívne vplývať aj vtedy, ak dovoz zahr. tovarov výrazne konkuruje domácemu trhu a zabraňuje rozvoju domácich odvetví výroby.

Formy ZO
Rozlišujeme:
1.podľa smeru tovaru
-exportný (vývozný) obchod
-importný (dovozný) obchod
-tranzitný obchod (vývoz dovozu alebo reexport)
2.podľa spôsobu organizácie ZO
-priamy ZO, keď výrobca exportuje bez domáceho vývozcu. Dovozca odoberá tovar priamo od predávajúceho v zahraničí.
-nepriamy ZO, keď do exportu a importu sa zapojí sprostredk. firma

Joint – ventures:
- taký podnik, kt. je PO s hospodárskou činnosťou, kt. sídli na našom území a na jeho založení a podnikaní sa podieľa zahr. účastník. Spoločný podnik sa nazýva joint – ventures. Tieto podniky, ako právne subjekty, vzn. zápisom do OR.
Rozlišujeme:
-výrobné joint – ventures - marketingové joint - ventures
-odbytové joint – ventures - racionalizačné joint – ventures
-konkurenčné joint – ventures - výskumné joint – ventures
-vývojové joint - ventures

Zo strany domácich partnerov je efektívne vytvárať spoloč. podniky a to z dôvodu:
• výrobno – technické – získanie pokrokových technológií, zariadení, strojov, rozšírenie sortimentu výroby
• ekonomicko – finančné – dosiahnutie vyššieho zisku, rastu produktivity práce, devízový prínos, vytvorenie nových zdrojov financovania
• obchodné – progresívnejší marketing, získanie nových trhov, zvýšenie konkurenčnej schopnosti, obohatenie domáceho trhu, zníženie import

Účet platobnej bilancie

Účet bežných platieb
Účet kapitálových platieb
- obch. bilancia /dovoz, vývoz tov./
- investície vkladané do zahr
- bilancia služieb /zachytáva objem cest. ruchu oblasti služieb dopravy, poisťovníctva a bankovníctva/
- transféry – prevody platieb /vyplácanie divident a úrokov zahr. spoloč. al. peniaze kt. posielajú do svojich krajín zahr. robotnici/
Obchodná bilancia (Balance of trade)
-vyj. vzťahu medzi celk. hodnotou vývozu (exportu) a celk. hodnotou dovozu (importu) tov. a služieb za urč. obd., a to bez ohľadu na termíny platieb (úhrad)
Rozdiel medzi hodnotou vývozu a dovozu tvorí saldo OB.
Rozoznávame:
-aktívnu OB – hodnota vývozu> hodnota dovozu. Rozdiel = aktívne saldo OB
-pasívnu OB – hodnota vývozu suma peň. výdavkov. Rozdiel predst. saldo PB
Ide o prebytok PB, čiže je aktívna
-pasívna – suma peň. výdavkov> suma peň. príjmov. Saldo je pasívne, hovoríme o deficite PB
-vyrovnaná – suma peň. príjmov = sume peň. výdavkov
Kúpna zmluva v ZO
- súhlasný prejav vôle medzi kup. a predávajúcim na kúpu a predaj, t.j. výmenu hnuteľných vecí za peniaze. KZ sa predávajúci zaväzuje dodať kup. tov. a kup. sa zaväzuje odobrať predmet kúpy a zaplatiť kúpnu cenu.

Pre právoplatný vznik sa musia splniť zákl. právne náležitosti:
- súhlasný prejav vôle oboch zúčast. strán. K uzavretiu musí dojsť slobodne, jasne, zrozumiteľne, jednoznačne
- spôsobilosť na právne úkony – sú to PO a FO zapísané v OR.
- forma vzniku KZ v ZO musí byť KZ len písomná
- právny dôvod uzavretia KZ je účel uzavretia zmluvy a stanovenie protiplnenia (kup. sa zaväzuje prebrať tov. a zaplatiť za tov.)
- dovolený obsah – nesmie byť v rozpore so zákonom, dobrými mravmi a verejným poriadkom
- možnosť plnenia posudzuje sa v súvislosti s devízovými predpismi krajiny

Obsah KZ
1.určenie zmluvných strán – musí sa uviesť meno a bydlisko FO al. názov a sídlo PO a poverení zástupcovia u PO
2.urč. druhu a kvality tov.– napr. opisom, uvedením značky, podľa vzorky, prehliadkou, vyskúšaním, ochutnávkou, al. uzančným označením.
3.množstvo – urč. sa buď v bežných meracích jednotkách al. v špeciálných. Udáva sa zvyčajne presne, ale u niekt. tov. sa stanovuje tolerancia /+;- 10%/. Može byť udané ako brutto/hmotnosť s obalom/, netto/čistá hmotnosť bez obalu/, tara/hmotnosť obalu/
4.urč. obalu – spôsob balenia zodpovedá druhu tov. a spôsobu prepravy. Za kvalitu zodp. predávajúci. Obal musí zodp. predpisom v krajine vývozcu aj dovozcu
5.urč. ceny – stanovuje sa spravidla pevnou sumou za jednotku množstva. Je vždy stanovená v urč. mene, to ale neznam., že sa v tejto mene bude aj platiť. Dodáv. môže stanoviť zľavy z ceny – rabat, kt. sa poskytuje za urč. podm. Iným druhom zľavy je bonifikácia – dodanie väčšieho množstva za tú istú cenu a používa sa u tov., kde sa predpokl. prirodz. úbytky (vysušením, vyparením, rozsypaním, rozprášením...)
6.urč. dodacej lehoty – rozliš. promptné obchody, kde dodávka bude splnená do 8 dní od podpísania zmluvy a dodávkové obchody, dodacia lehota je dlhšia ako 8 dní
7.platob. podm. – musí sa dohodnúť termín platby, miesto platby, mena a spôsob platby
8.urč. dodacích podm. – obs. riešenie prechodu rizík a N spojených s dodávkou tov. z predávajúceho na kupujúceho

Formy KZ
1. písomná forma
- vzn. na základe kontraktu – doklad, kt. obs. podstatné náležitosti KZ a uzatvára sa medzi kup. a predáv., kt. sú osobne prítomní na obch. jednaní al. sa uzatvorí len na základe predchádz. korešpondencie medzi nimi /dopyt, objednávka, ponuka/
2. uzávierkový list
- používa sa medzi obch. partnermi, akku kúpe prišlo pri aukcii
3. záverečná nóta
- písomné oznámenie štátneho orgánu pre zahr. styky, orgánu druhého štátu. Obs. podst. časti KZ a odvoláva sa na všeob. obchodné podmienky
Plnenie KZ
zákl. povinnosťou predáv. je dodať tov. kupuj. a umožniť mu nadobudnúť vlastnícke práva na tovar. Kupuj. je povinný tov. včas prevziať a zaplatiť kúpnu cenu. Plnenie KZ je záväzná pre obe strany.

Poruchy v plnení KZ:
Poruchy na strane predávajúceho:
- nedodrž. druhu a kvality tov.
Kupuj. je povinný si čo najskôr kvalitu overiť. Právne predpisy rozlišujú 2 druhy chýb:
zjavné – dajú sa zistiť na 1. pohľad. Reklamujú sa hneď po zistení
skryté – nie je možné zistiť bežnou prehliadkou, reklamujú sa v stanov. lehotách
- nedodržanie množstva tov.
Dodané väčšie množ. (kup. je povinný prevziať dohodnuté množ. a záleží na ňom, či prevezme a zaplatí aj prebytok, al. to odmietne.)
Dodané menšie množ.(kupuj. bude buď trvať na dodaní zvyšku, al dodané množ. odmietne)
- nedodržanie dohodnutého času
Ak dodávka príde neskoro môže kup. od zmluvy odstúpiť a žiadať náhradu škody. Ak ide predčasnú dodávku záleží len na kup. či tov. prevezme al. nie.
Poruchy na strane kupujúceho:
- neprevzatie tov. bez zjavného dôvodu
Pred. môže v takomto prípade predať tov. inému odb., prípadne žiadať náhradu škody od pôvodného odberateľa.
- nezaplatenie za tov.
Pred. musí objednané vymáhať, čiže posielať upomienky

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk