Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Ekonomika

Vývoj ekonomického myslenia

Vývoj ekonomickej vedy charakterizuje rôznosť názorov na jeden a ten istý problém. Vyplýva to z odlišných predpokladov a ekonomických podmienok, v krtorých vznikali jednotlivé smery.

Začiatky ekonomického myslenia môžno bádať už v stredoveku a staroveku:

1. staré Grécko –najvýznamnejšie názory a teórie sú v dielach mysliteľov: XENOFÓN, PLATÓN, ARISTOTELES – pod pojmom ekonómia rozumel hospodársku činnosť, pomocou ktorej sa uspokojujú potreby človeka. Hovorí o zákonitostiach rozvoja domáceho hospodárstva.

2. stredovek – vývoj ekonom. myslenia ovplyvnil SCHOLASTIK Tomáš Akvinský (1225 – 1274). Na hosp. otázky aplikoval náboženské učenie. Ekonomické javy sa snažil vysvetlovať v duchu nábož. pravidiel. Takýto prístup nezodpovedal reálnemu vývoju.

3. Merkantelizmus – ekonomické myslenie sa vyvýjalo v rokoch 1500 – 1750.
Najviac bol rozšírený v Anglicku a vo Francúzsku
Merkantelisti zastávali názor, že bohatstvo sa vytvára vo sfére obehu a bohatstvo národov spočíva v peniazoch
Za hlavný zdroj bohatstva krajiny sa pokladal zahraničný obchod, ktorý do krajiny zabezpečoval prílev drahých kovov. Vývoz drahých kovov bol zakázaný.
Cieľom bolo dosiahnuť aktívnu peňažnú bilanciu
Podporovali manufaktúrnu výrobu na vývoz
Predstavitelia: THOMAS MUN (angličan, 1571 – 1641)
J.B.COLLBERT (francúz, 1619 – 1683)
M.TERÉZIA + jej syn Jozef II.

4. Fyziokratizmus – vznikol v 2/3 18. storočia vo Francúzsku
Odmietal Glorifikáciu (preceňovanie) peňazí a drahých kovov
Za hlavýný zdroj bohatstva krajiny pokladal pôdu a poľnohosp. výrobu, pretože je jedinou proktívnou prácou, ktorá vytvára čistý výrobok, zisk. Všetky ostatné druhy práce pokladá za neproduktívne.
Hlavným predstaviteľom bol Francois QUESNAY (1694 – 1774)
a) Aplikoval sociálnu štruktúru spoločnosti, ktorú podľa neho tvoria triedy :trieda vlastníkov pôdy, produktívna trieda, sterilná trieda
b) Zostavil ekonomickú tabuľku, ktorá bola prvým pokusom zobraziť proces reprodukcie
c) Význam mala myšlienka prirodzeného poriadku.
ZÁKLADOM PRIRODZENÉHO PORIADKU JE SÚKROMNÉ VLASTNÍCTVO A HOSPODÁRSKA SLOBODA. Prirodzený poriadok má určovať chod ekonomiky.

5. Klasická ekonómia
Ekonómia ako veda je jednou z najmladších vied
Vznikla v 2. polovici 18. storočia v súvislosti so vznikom klas. ekonómie
Hlavný predstavitelia sú: W. Petty
A. Smith (1732 – 1790) angl. ekonóm
D. Ricardo (1773 – 1823)
J. B. Say
T. R. Mathus
•W. Petty hovorí: ,,Hodnotu tovaru vytvára práca vynakladaná na ťažbu drahých kovov. Ostatné druhy práce ju tvoria len nepriamo, ak sa vymieňajú za drahé kovy. “ –v ytvoril základy teórie pracovnej hodnoty
•A. Smith: položil základy ekonómie ako vedy svojou knihou Bohatstvo národov. – hlásal hosp. liberalizmus
- Za základ fungovania ekonomiky pokladal slobodu človeka, slobodu vlastníctva a podnikania
- ,,Osobný záujem človeka je hybnou silou celého ekonom. vývinu ,,
- Významná je Smithova teória hodnoty: ,,zdrojom bohatstva krajiny je práca, bez ohľadu na to, v akom odvetví je vynaložená. Hodnotu tovaru určuje množstvo práce vynaloženej na výrobu tovarov."
Respekt. 3 základných dôchodkov spoločnosti: mzda, zisk, renta


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk