Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Všeobecná ekonomika

VŠEOBECNÁ EKONOMICKÁ TEÓRIA

PODNIKANIE

- súbor činností, pomocou ktorých sa realizujú určité ekonomické príležitosti, ktoré poskytuje trh
- charakteristické znaky – sústavnosť, pravidelnosť, samostatnosť, sloboda, podnikanie pod vlastným – obchodným menom; zodpovednosť, ziskovosť
- hmotné zložky podnikania – budovy, stroje, zariadenia
- osobné zložky podnikania – ľudya
- nehmotné zložky podnikania – software, dobré meno

Základné funkcie podniku: 1. podnikateľská – výsledok – dosiahnutie zisku (uspokojovanie potrieb)
2. výrobná (produkčná) – výsledok – výrobky a služby
3. obchodná (obchodno – marketingová)
4. ekonomická – dôsledné vedenie účtovníctva
5. sociálna – starostlivosť o zamestnancov

Ciele podniku:

1. ekonomické ciele a zámery – dosahovanie zisku, zvýšenie objemu predaja, trhového podielu, znižovanie nákladov
2. sociálne ciele a zámery – v širšom prostredí, nielen zamestnanci, sponzorstvo

Základné členenie podniku:

1. na základe výsledku podnikania: a) výrobné podniky – náročné na kapitál
b) podniky služieb – náročné na pracovníkov

2. podľa príslušnosti k hospodárskemu odvetviu: a) priemyselné (strojárenský, chemický, elektronický...)
b) poľnohospodárske
c) dopravné
d) podniky spojov
e) stavebné (priemyselné, dopravné stavby)

3. podľa veľkosti: a) podľa počtu zamestnancov
b) podľa zisku
c) podľa kapitálovej vybavenosti
d) podľa objemu majetku

Výhody malých podnikov – zjedodušená organizačná štruktúra, rýchlejšia adaptácia na zmeny.
Nevýhoda malých podnikov – ťažšie získanie úverov ...
Výhody veľkých podnikov – výroba vo veľkých sériách, kapitál.

4. podľa vlastníckych foriem: a) súkromné
b) štátne
c) verejné – rozpočtové a príspevkové
d) podniky so zahraničnou kapitálovou účasťou
e) zahraničné podniky

5. podľa organizačno-právnych noriem: a) obch. spoločnosť – právnická osoba založená za účelom
podnikania
b) osobné spoločnosti – verejná obchodná spoločnosť
- komanditná spoločnosť
c) kapitálové spoločnosti – s. r. o., a. s.

Základné imanie – súhrn finančných a nepeňažných vkladov spoločnosti.

Obchodná spoločnosť – vzniká dňom zápisu do OR a zaniká likvidáciou alebo bez likvidácie (záväzky prechádzajú
na inú spoločnosť), vymazanie z OR.

VOS – ručí celým svojim majetkom, všetci spoločníci sú štatutárnymi orgánmi.

Komandidná spoločnosť – jedna časť spoločníkov ručí celým svojim majetkom a druhá časť ručí do výšky svojho
vkladu (komplementári).
S. R. O. – základné imanie je 200.000,- Sk
- vklad spoločníka je min. 30.000,- Sk
- ručia majetkom spoločnosti a do výšky svojho nesplateného vkladu

A. S. - základné imanie 1.000.000,- Sk – určitý počet akcií s určitou menovou hodnotou
- podiel na zisku (dividenda)
- podiel na likvidačnom zostatku

Akcia – nominálna hodnota (napr. 1000,- Sk – tá, čo je vytlačená na akcii)
- reálna hodnota – kurz akcie d x 100
nm
1. akcie na meno – zoznam akcionárov, každá zmena sa tam zapisuje
2. akcie na doručiteľa – práva sa prenášajú odovzdaním akcie
3. zamestnanecké akcie – vydávajú sa zamestnancom
4. prioritné akcie – majú nárok na prednostnú výplatu dividendy

Družstvo
- spoločenstvo neuzatvoreného počtu osôb založené za účelom podnikania alebo zabezpečovania
iných činností
- táto forma sa v dostatočnom rozsahu nevyužíva
- min. 5 členov; imanie 50.000,- Sk

Tichá spoločnosť – tichý spoločník sa zúčastňuje na podnikaní iba svojim vkladom (nezapisuje sa do OR)

Konzorcium – vzniká ako dočasné združenie podnikateľov založné na realizáciu určitého podnikateľského zámeru.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk