Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Dlhodobý majetok podniku

Dlhodobý majetok podniku

- aby mohol podnik vykonávať činnosti a dosiahnuť ciele, ktoré si stanovil, potrebuje na to určité prostriedky
- tieto prostriedky sa označujú pojmom majetok

Majetok podniku
- rozumieme prostriedky, ktoré podnik pri svojej činnosti obstaráva, používa, vytvára a účelne s nimi hospodári
Majetok môže mať :
•hmotný charakter
•nehmotný charakter
•finančný charakter

Kritériá členenia majetku
• účel obstarania
- ak podnik obstaráva majetok, aby mu pomáhal pri uskutočňovaní podnikateľskej činnosti, je to dlhodobí majetok
- ak nakupuje majetok s cieľom ďalšieho predaja je to krátkodobý majetok
• doba použitia
- dlhodobo (viac ako jeden rok) = dlhodobý majetok
- krátkodobo (do jedného roka – prípadne sa spotrebúva naraz) = krátkodobý majetok
• cena
• likvidnosť
- (schopnosť premeny na peňažnú hotovosť) dlhodobý majetok je menej likvidný ako krátkodobý
Členenie majetku:
• z časového hľadiska
- dlhodobý (hmotný, nehmotný, finančný, pohľadávky)
- krátkodobý (zásoby, krátkodobé pohľadávky, krátkodobý finančný majetok)
• z hľadiska prevádzkového cyklu
- obežný
- neobežný
• z hľadiska charakteru
- hmotný
- nehmotný
- finančný
• z hľadiska likvidity
- nelikvidný
- z vyšším stupňom likvidity
- likvidný

Majetok z časového hľadiska:

Dlhodobý majetok

Dlhodobý hmotný majetok
- pozemky, stavby, byty a nebytové priestory, umelecké diela, zbierky a predmety z drahých kovov bez ohľadu na ich obstarávaciu cenu
- samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí, ktoré majú samostatné technicko–ekonomické určenie, ich ocenenie je vyššie ako Sk 30 000,- a doba použiteľnosti dlhšia ako 1 rok
- pestovateľské celky trvalých porastov s dobou plodnosti dlhšou ako 3 roky
- otvárky nových lomov, pieskovní a hliniská, technická rekultivácia a technické zhodnotenie ale nie je súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého majetku
- majetok, ktorý ocenenie je Sk 30 000,- a nižšie a doba použiteľnosti dlhšia ako 1 rok (ak sa tak rozhodne podnik)

Dlhodobý nehmotný majetok
- sú zložky majetku, ktoré ocenenie je vyššie ako Sk 50 000,- a doba použiteľnosti dlhšia ako 1 rok .
- Zriaďovacie náklady, aktivované náklady na vývoj, softvér, oceniteľné práva, goodwill
- dlhodobý nehmotný majetok, ktorého ocenenie je Sk 50 000,- a nižšie a doba použiteľnosti dlhšia ako 1 rok (ak sa tak rozhodne podnik)
Zriaďovacie náklady – spojené so zriadením alebo so založením nového podniku, notárske poplatky, súdne poplatky, náklady na mzdy, poistné ku mzdám, náklady na pracovné cesty, ostatné služby
Softvér- môže byť kúpený samostatne, alebo vytvorený vlastnou činnosťou s cieľom obchodovať s ním
Oceniteľné práva- vynálezy, licencie, práva k novým odrodám rastlín, novým plemenám zvierat, práva na literárne a filmové a divadelné diela, know – how
Goodwill- dobré meno podniku

Dlhodobý finančný majetok
- cenné papiere a vklady so splatnosťou dlhšou ako 1 rok
- pôžičky s dobou splatnosti dlhšou ako 1 rok, ktoré podnik poskytol
- umelecké diela, zbierky, predmety z drahých kovov a pozemky , ktoré podnik obstaráva s cieľom dlhodobo uložiť voľné peňažné prostriedky
- súbor hnuteľných a nehnuteľných vecí prenajímaných ako celok
- dlhodobé pohľadávky – pohľadávky podniku voči iným PO alebo FO, ktoré majú byť v budúcnosti premenené na peniaze. Lehota splatnosti dlhodobých pohľadávok je dlhšia ako 1 rok

Krátkodobý majetok

Zásoby:
- materiál
- nedokončená výroba – predstavujú produkty, ktoré prešli spracovaním ale neboli na nich dokončené všetky operácie. Patria sem výkony činností, kde nevzniká hmotný produkt
- polotovary vlastnej výroby – produkty ktoré sú dokončené z hľadiska určitého výrobného stupňa, ale nie sú ešte finálnym výrobkom (napr. karoséria)
- výrobky – produkty vlastnej výroby, ktoré boli v danom podniku úplne dokončené a sú určené na predaj
- zvieratá – mladé, ryby, včely, kačice, sliepky
- tovar

Krátkodobé pohľadávky:
- doba splatnosti do 1 roka

Krátkodobý finančný majetok:
- peniaze v hotovosti
- ceniny (šeky, poukážky, stravné lístky, telefónne karty, kolky, známky, odberné poukážky na benzín)
- peniaze uložené na účtoch v bankách bez výpovednej lehoty respektíve s výpovednou lehotou kratšou ako 1 rok
- majetkové a úverové cenné papiere s dobou splatnosti kratšou ako 1 rok
- majetkové (akcie, podielové listy)
- úverové (obligácie, zmenky)

Obstaranie dlhodobého majetku
- sa označuje ako investičná činnosť
- spôsoby:
Kúpa
- za úhradu
- je to dodávateľská forma
- obstaranie majetku môže byť:
a. jednorázovo
b. postupné (postupný vznik nákladov)
- mnohé druhy dlhodobého majetku sa nedajú kúpiť naraz, ale náklady na ne vznikajú postupne. Hovorím vtedy o nedokončených hmotných a nehmotných investíciách
- úhrada obstarania DM formou preddavkov po dohode s dodávateľom
- prevod z obstarania investície na dlhodobý majetok sa uskutočňuje formou uvedenia DM do používania to znamená = majetok sa začal používať v podnikovej činnosti na účel, na ktorý bol obstaraný a spĺňa potrebné predpisy
- dokladom je protokol o zaradení DM do používania
vlastná činnosť
- pri tomto obstarávaní sa všetky náklady v podniku spočítavajú aktivovanie DM – je zaradenie DM vytvoreného vlastnou činnosťou do majetku aktív podniku
bezplatný prevod
- darovaním
- v podniku nevzniknú bežné náklady na obstaranie
preradenie z osobného používania do podnikania
- podnikateľ osobný majetok bude používať na podnikanie
na základe kúpy majetku, veci
- finančný leasing
- spôsob obstarania majetku – formou postupných splátok, nájomca používa prenajatý majetok v priebehu dohodnutej doby, za čo platí lízingové splátky
- nájomca na základe dohody odkúpi DM po skončení prenájmu zo dohodnutú cenu

Oceňovanie dlhodobého majetku
- peňažné vyjadrenie hodnoty majetku v Sk (cenách)
• vstupná cena
- obstarávacia cena
- reprodukčná cena
- vlastné náklady
- menovitá hodnota
• zostatková cena = vstupná cena – oprávky
vstupná cena – celková vyčíslená cena DM z ktorej sa pri odpisovanom DM uskutočňujú odpisy
obstarávacia cena – cena za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním
reprodukčná obstarávacia cena – cena, za ktorú by sa majetok obstaral v čase, keď sa o ňom účtuje, určí ju súdny znalec, ak sa určí na základe porovnania s rovnakým (podobným) druhom majetku
vlastné náklady – cena pri DHM a DNM okrem pohľadávok vytvorenou vlastnou činnosťou
menovitá hodnota – cena, uvedená na peňažných prostriedkoch a ceninách, alebo suma n ktorú pohľadávky alebo záväzok znie
zvýšená vstupná cena – vstupná cena zvýšená o technické zhodnotenie DM v druhom roku a ďalších rokoch jeho používania (technickým zhodnotením sú výdavky na dokončenie prístavby, stavebné úpravy, rekonštrukciu a modernizáciu DM)

Zníženie ocenenia majetku môže byť :
• trvalé – prejavuje sa formou odpisovania a jeho celkovú hodnotu vyjadrujú oprávky
• prechodné, dočasné – prejavuje sa pri zničení úžitkovej hodnoty DM, trhovej ceny a zachytáva sa pomocou opravných položiek k majetku

Opotrebenie dlhodobého majetku
opotrebenie majetku
- vzniká tým, že sa zúčastňuje podnikateľskej činnosti buď aktívne (stroje) alebo pasívne (budovy)
- postupné opotrebenie dlhodobého majetku za určité obdobie vyjadrujeme odpismi
- neodpisovaný DM – pozemky, umelecké diela, zbierky, finančné investície a nedokončené nehmotné a hmotné investície
- pozemky, umelecké diela a zbierky neodpisujeme preto, že ich trhová hodnota má stúpajúcu tendenciu
- odpisovaný majetok – je celý DHM a DNM okrem pozemkov, umeleckých diel a zbierok
- DM sa v procese používania opotrebúva. Opotrebenie DM sa prejavuje ako zníženie jeho úžitkovej hodnoty DM, ktorá zodpovedá jeho opotrebeniu sa prenáša so výkonov podniku

Opotrebenie:
- fyzické – vzniká v dôsledku využívania
- morálne:
a) v dôsledku rastu produktivity práce
b) v dôsledku rozvíjajúceho sa technického rozvoja
Odpis – je hodnota opotrebenia za určité obdobie v peňažnom vyjadrení
Účtovné odpisy (daňové odpisy)
- vypočítame ich z ceny, v ktorej bol majetok ocenený v účtovníctve
- podnik odpisuje DHM a DNM na základe odpisového plánu, tu si urči sadzby účtovných odpisov z hľadiska času, doby upotrebiteľnosti alebo vo vzťahu k výkonom
- DHM sa odpisuje formou ekonomického odpisu, presne zobrazuje opotrebenie každému druhu DM
- DHM sa musí účtovne odpísať najneskôr do 5 rokov
Vyradenie DM
- DM sa vyraďuje z používania a z účtovníctva podnikateľského subjektu vtedy, keď je opotrebený, nepotrebný, iné príčiny
- vyradenie sa uskutočňuje:
likvidáciou – v dôsledku morálneho alebo fyzického opotrebenia
predajom – nepotrebného DM
bezplatným prevodom – na základe povinnosti vyplývajúcej z právnych predpisov
darovaním
v dôsledku škody alebo manka
preradením majetku z podnikania do osobného užívania


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk