Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Dávky a príspevky v hmotnej núdzi k 1.1.2007

Téma : Dávky a príspevky v hmotnej núdzi od 1.1.2007
1. Dávka v hmotnej núdzi ( zákon č.599/2003 Z. z ) výška príspevku
1 640,- Sk pre jednotlivca
2 630,- Sk pre jednotlivca s 1 až 4 deťmi
2 850,- Sk pre dvojicu
3 890,- Sk pre dvojicu s 1 až 4 deťmi
3 900,- Sk pre jednotlivca s viac ako 4 deťmi
5 210,- Sk pre dvojicu s viac ako 4 deťmi
1. Sociálna situácia : Občan a fyzické osoby, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú v hmotnej núdzi.
Podmienky nároku :
a, príjmy spoločne posudzovaných osôb nedosahujú sumu ustanovenú zákonom
b, nemožnosť občana zabezpečiť alebo zvýšiť si príjem vlastným pričineným
c, nemožnosť zabezpečiť si zákl. životné podmienky vlastným majetkom
2. Sociálna situácia :
Tehotná žena od začiatku štvrtého mesiaca tehotenstva, výška príspevku 350,- Sk
Podmienky nároku :
a, preukáže sa tehotenstvo tehotenským preukazom
b, pravidelne navštevuje tehotenskú poradňu
3. Sociálna situácia : Rodič dieťaťa do jedného roku veku, výška príspevku 350,- Sk
Podmienky nároku :
a, potvrdením pediatra preukáže, že sa s dieťaťom zúčastňuje na preventívnych podmienkach
– opakované peňažné dávky
2. Príspevok na zdravotnú starostlivosť ( zákon č.599/2003 Z. z ) výška príspevku 60,- Sk
Sociálna situácia : Občan a fyzické osoby, ktoré s občanom v HN spoločne posudzujú
Podmienky nároku :
a, splnenie podmienok nároku na dávku
– opakovaná peňažná dávka
3. Aktivačný príspevok ( zákon č.599/2003 Z. z ) výška príspevku 1 900,- Sk
1. Sociálna situácia : Občan a fyzické osoby, ktoré sa s občanom v HN spoločne posudzujú, ktorí sú v evidencii uchádzačov o zamestnanie alebo zamestnaní a aktívne sa podieľajú na zmiernení svojej sociálnej situácie.
Podmienky nároku: občan zamestnaný, alebo evidovaný ako uchádzač o zamestnanie, ktorý
a, si zvyšuje kvalifikáciu formou štúdia popri zamestnaní, kombinované štúdium, štúdium jednotlivých predmetov, alebo formou externého štúdia, ak ešte nezískal vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa.
b, zúčastňuje sa na vzdelávaní, alebo príprave pre trh práce uskutočňovaných v rámci projektov schválených MPSVR SR, ústredím a úradom PSVR.
c, zúčastňuje sa na vykonávaní menších obecných služieb alebo dobrovoľníckych prác, ktoré sa uskutočňujú na základe dohody s úradom, alebo obcou.
2. Sociálna situácia : Občan a fyzické osoby, ktoré sa s občanom v HN spoločne posudzujú, ktorí študujú na strednej alebo vysokej škole a zabezpečujú starostlivosť o dieťa do 3 alebo 6 rokov veku.
Podmienky nároku : splnenie podmienok nároku na dávku
a, vyplácanie rodičovského príspevku
b, štúdium na strednej alebo vysokej škole
3. Sociálna situácia : Občan a fyzické osoby, ktoré sa s občanom v HN spoločne posudzujú, ktorí sa zamestnali.
Podmienky nároku : Dlhodobá nezamestnanosť
a, poskytovanie pomoci v hmotnej núdzi pred nástupom do zamestnania
b, príjem zo závislej činnosti je na úrovni minimálnej mzdy, najviac na úrovni 3-násobku minimálnej mzdy
4. Sociálna situácia : Občan a fyzické osoby, ktoré sa s občanom v HN spoločne posudzujú, ktoré začali vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť.
Podmienky nároku : Dlhodobá nezamestnanosť
a, poskytovanie pomoci v hmotnej núdzi pred začatím vykonávania samostatne zárobkovej činnosti.
–opakované peňažné dávky
4. Príspevok na bývanie : ( zákon č.599/2003 Z. z ) výška príspevku 1 460,- Sk pre jednotlivca, 2 300,- Sk pre viac spoločne posudzovaných osôb
1. Sociálna situácia : Občan a fyzické osoby, ktoré sa s občanom v HN spoločne posudzujú, ak sú vlastník alebo nájomca bytu, rodinného domu, alebo nájomnej obytnej miestnosti v zariadení určenom na trvalé bývanie.
Podmienky nároku : Splnenie podmienok nároku na dávku
a, preukázanie vlastníctva, alebo nájomného vzťahu k bytu, rodinného domu, preukázanie nájomného vzťahu k obytnej miestnosti v zariadení určenom na trvalé bývanie.
b, úhrada nákladov spojených s bývaním za predchádzajúcich 6 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.
2. Sociálna situácia : Poberateľ starobného dôchodku, alebo inej dôchodkovej dávky, sociálneho dôchodku, ktorý dovŕšil 62 rokov veku.
Podmienky nároku : Splnenie podmienok nároku na dávku
–opakované peňažné dávky
5. Ochranný príspevok ( zákon č.599/2003 Z. z ) výška príspevku 1 900,- Sk
1. Sociálna situácia : Občan a fyzické osoby, ktoré sa s občanom v HN spoločne posudzujú, ktorí si z dôvodu životnej situácie nemôžu zabezpečiť, zvýšiť príjem vlastnou prácou / vek, invalidita, choroba /
Podmienky nároku : Splnenie podmienok nároku na dávku
a, dosiahnuť vek potrebný na nárok na starobný dôchodok.
b, invalidita / pokles schopností vykonávať zárobkovú činnosť viac ako 70% /
c, osamelý rodič sa osobne, celodenne a riadne stará o dieťa do 31 týždňov veku dieťaťa.
d, zabezpečenie osobnej, celodennej a riadnej starostlivosti o dieťa a občana, ktorý je podľa posudku občanom s ŤZP.
e, nepriaznivý zdravotný stav občana, t.j. choroba, porucha zdravia uznaná lekárom, ktorá trvá nepretržite viac ako 30 dní.
f, zúčastňuje sa na resocializačných programoch
–opakovaná peňažná dávka /1/ s. 1-4
Literatúra :
1, INTERNET : www.upsvar.sk Dávka a príspevky hmotná núdza od 1.1.2007 s. 4

Linky:
Upsvar - www.upsvar.sk

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk