referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Zita
Štvrtok, 2. apríla 2020
Systém a podmienky poskytovania príspevku na LFA
Dátum pridania: 26.01.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: MagisterRia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 276
Referát vhodný pre: Iné (napr. kurzy) Počet A4: 3.9
Priemerná známka: 3.00 Rýchle čítanie: 6m 30s
Pomalé čítanie: 9m 45s
 
1, žiadateľ nedodržal dobré poľnohospodárskej a environmentálne podmienky.
2, sa zistia na základe vykonaných kontrol rozdiely medzi skutočnou výmerou poľnohospodárskej pôdy, ktorú obhospodáruje žiadateľ, a výmerou, ktorú žiadateľ uviedol v žiadosti.
Ak žiadateľ poruší záväzok je povinný vrátiť agentúre poskytnutý vyrovnávací príspevok.
Vyrovnávací príspevok sa nevracia ak :
A, nastali prípady vyššej moci
– úmrtie žiadateľa,
– dlhodobá profesijná neschopnosť,
– vážna prírodná pohroma ťažko postihujúca poľnohospodársku pôdu ( sucho, mráz, ľadovec, dážď )
Tieto udalosti žiadateľ dokladuje relevantnými dôkazmi o pôsobení vyššej moci.
- Medzi relevantné doklady o pôsobení vyššej moci a výnimočných okolností, ktoré je žiadateľ povinný predložiť spolu s oznámením patri :
A, fotodokumentácia z príslušných postihnutých plôch
B, posudok z poisťovne v prípade ak bol predmet poškodenia poistený
C, iné relevantné dôkazy ( napr. overený kvalifikovaný odborný posudok, povodňová komisia, súdny znalci, potvrdenie úradu o pôsobení vyššej moci )

Dôsledku pôsobenia vyššej moci alebo výnimočných okolností, má právo na podporu na overenú plochu, v čase keď nastala vyššia moc, alebo výnimočné okolnosti v prípade, že zašle oznámenie s príslušným dôkazom o vzniku tejto udalosti najneskôr do 10 pracovných dní o dátumu, od ktorého je schopný tak urobiť.
Prípady vyššej moci a výnimočných okolností s príslušným dôkazom, oznamuje žiadateľ na regionálne pracovisko Pôdohospodárskej platobnej agentúry ( RP PPA ) v mieste podania žiadosti o jednotnú platbu na plochu a podporu plodín na ornej pôde.

B, fyzická osoba ukončila poľnohospodársku činnosť a jej záväzok prebrala iná osoba
Poznámka : žiadateľ zrušil oprávnenie na podnikanie
( požiadal o zrušenie činnosti na podnikanie napr. zrušenie o zápise do evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka, zrušenie živnostenského oprávnenia, zrušenie podnikania ( napr. z titulu vysokého veku, choroby a staroby )
Túto skutočnosť oznámi žiadateľ príslušnému regionálnemu pracovisku Pôdohospodárskej platobnej agentúry. K oznámeniu priloží relevantné doklady napr. ( doklad o zrušení evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka, doklad o zrušení živnostenského podnikania.
Žiadateľ, ktorý ukončil poľnohospodársku činnosť, oznámi ukončenie RP PPA a doloží relevantné doklady, ktoré sú už hore vyššie uvedené.
Žiadateľ, ktorý záväzok preberie, tak isto oznámi RP PPA prebratie záväzku po žiadateľovi, ktorý poľnohospodársku činnosť ukončil.
Ak žiadateľ nedodrží podmienky po schválení vyrovnávacieho príspevku, je povinný vrátiť agentúre poskytnutý vyrovnávací príspevok, alebo jeho časť.


Zhrnutie :

Podmienky pre podporu na znevýhodnené oblasti ( LFA )
Žiadateľ o vyrovnávací príspevok v znevýhodnenej oblasti musí :
1, žiadať o podporu iba na využívanú poľnohospodársku pôdu vedenú v evidencii pôdnych blokov a dielov pôdnych blokov ( LPIS )
2, Hospodáriť na ploche minimálne 1 ha poľnohospodárskej pôdy ( LPIS ) v znevýhodnenej oblasti ( LFA )
3, vstúpiť do opatrenia minimálne s 1 ha poľnohospodárskej pôdy
4, Prijať záväzok, že bude realizovať poľnohospodársku činnosť minimálne 5 rokov od prvej platby vyrovnávacieho príspevku s výnimkou prípadov vyššej moci, a to najmenej rozsahu minimálnej výmery v LFA pre vstup do opatrenia.
5, Hospodáriť v celom podniku v súlade s dobrými poľnohospodárskymi a environmentálnymi podmienkami.

Konečný a oprávnený žiadateľ :
Fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárstve
( všetky formy podnikania : SHR, živnostník, družstvo a.s., s.r.o., obchodné spoločnosti zapísané v obchodnom registri )
Druh a výška podpory :
Druh podpory : nenávratný finančný príspevok
Forma podpory : ročný vyrovnávací príspevok na ha využívanej poľnohospodárskej pôdy v LFA ( znevýhodnený príspevok )
Výška podpory z fond EAFRD a národných zdrojov


Vysvetlivky

( EAFRD ) – Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka.
RP PPA – Regionálne pracovisko Pôdohospodárskej platobnej agentúry
 
späť späť   1  |   2   
 
Zdroje: Nariadenie vlády č. 213/2007 z 18. apríla 2007 o podmienkach poskytovania podpory v znevýhodnených oblastiach., Program rozvoja vidieka SR 2007-2013 – Os2 Platby na znevýhodnené prírodné podmienky v horských oblastiach platby v ostatných znevýhodnených oblastiach.
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.