Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Systém a podmienky poskytovania príspevku na LFA

Téma : Systém a podmienky poskytovania príspevku na LFA – znevýhodnené oblasti na Slovensku v roku 2008.

Právny predpis : Nariadenie vlády č. 213/2007 z 18. apríla 2007 o podmienkach poskytovania podpory v znevýhodnených oblastiach.

Program rozvoja vidieka SR 2007-2013 – Os2 Platby na znevýhodnené prírodné podmienky v horských oblastiach platby v ostatných znevýhodnených oblastiach.

OS 2 ZLEPŠENIE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A KRAJINY
• Opatrenie Platby za znevýhodnené prírodné podmienky v horských oblastiach a platby v ostatných znevýhodnených oblastiach
• Opatrenie Agroenvironmentálne platby
• Opatrenie Platby za životné podmienky zvierat
• Opatrenie Prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy
• Opatrenie Platby v rámci sústavy Natura 2000 – lesná pôda
• Opatrenie Lesnícko-environmentálne platby
• Opatrenie Obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení

Toto nariadenie vlády ba vykonanie osobitných predpisov určuje :
A, znevýhodnené oblasti
B, podmienky poskytovania podpory v znevýhodnených oblastiach
( vyrovnávací príspevok )
1, do horských oblastí – oblasť typu H
2, do ostatné menej priaznivé oblasti – oblasť typu O
3, oblasť zo špecifickými obmedzeniami – oblasť typu S
-pôdne bloky sa zaraďujú podľa oblasti typu s prevažujúcou výmerou, ktorá patrí do katastrálneho územia obce.
Žiadosť o poskytnutie vyrovnávacieho príspevku môže podať osoba ( žiadateľ ) , ktorá :

1, vykonáva poľnohospodársku činnosť na ploche minimálne 1 ha poľnohospodárskej pôdy, v znevýhodnenej oblasti vedenej v evidencii pôdnych blokov a dielov pôdnych blkov, pričom táto výmera môže predstavovať viaceré súvisiace diely pôdnych blokov príslušného druhu pozemku s výmerou najmenej 0,30 ha obhospodarovanej pôdy jedným žiadateľom.
2, dodržiava na poľnohospodárskej pôde dobré poľnohospodárske environmentálne podmienky a podmienky krížového plnenia.
3, zaviaže sa čestným vyhlásením vykonávať poľnohospodársku činnosť v znevýhodnenej oblasti najmenej počas 5 rokov od prvej platby vyrovnávacieho príspevku, to neplatí, ak je poľnohospodársky podnik prevedený na iný subjekt.
Žiadateľ predkladá žiadosť o vyrovnávací príspevok ako súčasť jednotnej žiadosti spolu s Identifikačným listom Pôdohospodárskej platobnej agentúre.

Poznámka : žiadateľ predkladá Identifikačný list a žiadosť o vyrovnávací príspevok na predpísaných formulároch, ktoré určí Platobná agentúra.
Žiadateľ predkladá Identifikačný list a aj žiadosť o znevýhodnený príspevok na príslušnom Regionálnom pracovisku podľa miesta trvalého bydlisko, alebo pri PO podľa sídla podnikania spoločnosti.
Žiadosť o vyrovnávací príspevok musí byť doručený agentúre do 15. Mája príslušného kalendárneho roka každoročne počas trvania záväzku.

Prílohou k žiadosti o vyrovnávací príspevok je :
A, zoznam dielov pôdnych blokov, ktoré sú zaradené do znevýhodnených oblastí s uvedením druhu pozemku a výmery využívanej poľnohospodárskej pôdy.
B, grafická príloha s vyznačením využívanej poľnohospodárskej pôdy
C, čestné prehlásenie, ktoré predkladá žiadateľ pri prvej žiadosti o vyrovnávací príspevok.
Agentúra zníži sumu vyrovnávacieho príspevku ak :
1, žiadateľ nedodržal dobré poľnohospodárskej a environmentálne podmienky.
2, sa zistia na základe vykonaných kontrol rozdiely medzi skutočnou výmerou poľnohospodárskej pôdy, ktorú obhospodáruje žiadateľ, a výmerou, ktorú žiadateľ uviedol v žiadosti.
Ak žiadateľ poruší záväzok je povinný vrátiť agentúre poskytnutý vyrovnávací príspevok.
Vyrovnávací príspevok sa nevracia ak :
A, nastali prípady vyššej moci
– úmrtie žiadateľa,
– dlhodobá profesijná neschopnosť,
– vážna prírodná pohroma ťažko postihujúca poľnohospodársku pôdu ( sucho, mráz, ľadovec, dážď )
Tieto udalosti žiadateľ dokladuje relevantnými dôkazmi o pôsobení vyššej moci.
- Medzi relevantné doklady o pôsobení vyššej moci a výnimočných okolností, ktoré je žiadateľ povinný predložiť spolu s oznámením patri :
A, fotodokumentácia z príslušných postihnutých plôch
B, posudok z poisťovne v prípade ak bol predmet poškodenia poistený
C, iné relevantné dôkazy ( napr. overený kvalifikovaný odborný posudok, povodňová komisia, súdny znalci, potvrdenie úradu o pôsobení vyššej moci )

Dôsledku pôsobenia vyššej moci alebo výnimočných okolností, má právo na podporu na overenú plochu, v čase keď nastala vyššia moc, alebo výnimočné okolnosti v prípade, že zašle oznámenie s príslušným dôkazom o vzniku tejto udalosti najneskôr do 10 pracovných dní o dátumu, od ktorého je schopný tak urobiť.
Prípady vyššej moci a výnimočných okolností s príslušným dôkazom, oznamuje žiadateľ na regionálne pracovisko Pôdohospodárskej platobnej agentúry ( RP PPA ) v mieste podania žiadosti o jednotnú platbu na plochu a podporu plodín na ornej pôde.

B, fyzická osoba ukončila poľnohospodársku činnosť a jej záväzok prebrala iná osoba
Poznámka : žiadateľ zrušil oprávnenie na podnikanie
( požiadal o zrušenie činnosti na podnikanie napr. zrušenie o zápise do evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka, zrušenie živnostenského oprávnenia, zrušenie podnikania ( napr. z titulu vysokého veku, choroby a staroby )
Túto skutočnosť oznámi žiadateľ príslušnému regionálnemu pracovisku Pôdohospodárskej platobnej agentúry. K oznámeniu priloží relevantné doklady napr. ( doklad o zrušení evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka, doklad o zrušení živnostenského podnikania.
Žiadateľ, ktorý ukončil poľnohospodársku činnosť, oznámi ukončenie RP PPA a doloží relevantné doklady, ktoré sú už hore vyššie uvedené.
Žiadateľ, ktorý záväzok preberie, tak isto oznámi RP PPA prebratie záväzku po žiadateľovi, ktorý poľnohospodársku činnosť ukončil.
Ak žiadateľ nedodrží podmienky po schválení vyrovnávacieho príspevku, je povinný vrátiť agentúre poskytnutý vyrovnávací príspevok, alebo jeho časť.


Zhrnutie :

Podmienky pre podporu na znevýhodnené oblasti ( LFA )
Žiadateľ o vyrovnávací príspevok v znevýhodnenej oblasti musí :
1, žiadať o podporu iba na využívanú poľnohospodársku pôdu vedenú v evidencii pôdnych blokov a dielov pôdnych blokov ( LPIS )
2, Hospodáriť na ploche minimálne 1 ha poľnohospodárskej pôdy ( LPIS ) v znevýhodnenej oblasti ( LFA )
3, vstúpiť do opatrenia minimálne s 1 ha poľnohospodárskej pôdy
4, Prijať záväzok, že bude realizovať poľnohospodársku činnosť minimálne 5 rokov od prvej platby vyrovnávacieho príspevku s výnimkou prípadov vyššej moci, a to najmenej rozsahu minimálnej výmery v LFA pre vstup do opatrenia.
5, Hospodáriť v celom podniku v súlade s dobrými poľnohospodárskymi a environmentálnymi podmienkami.

Konečný a oprávnený žiadateľ :
Fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárstve
( všetky formy podnikania : SHR, živnostník, družstvo a.s., s.r.o., obchodné spoločnosti zapísané v obchodnom registri )
Druh a výška podpory :
Druh podpory : nenávratný finančný príspevok
Forma podpory : ročný vyrovnávací príspevok na ha využívanej poľnohospodárskej pôdy v LFA ( znevýhodnený príspevok )
Výška podpory z fond EAFRD a národných zdrojov


Vysvetlivky

( EAFRD ) – Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka.
RP PPA – Regionálne pracovisko Pôdohospodárskej platobnej agentúry

Zdroje:
Nariadenie vlády č. 213/2007 z 18. apríla 2007 o podmienkach poskytovania podpory v znevýhodnených oblastiach. -
Program rozvoja vidieka SR 2007-2013 – Os2 Platby na znevýhodnené prírodné podmienky v horských oblastiach platby v ostatných znevýhodnených oblastiach. -

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk