Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Výška agroenvironmentálnych platieb na Slovensku v roku 2008

Téma : Výška Agroenvironmentálnych platieb na Slovensku v roku 2008

Právny predpis : Nariadenie vlády SR č. 386/2008 z 1. októbra 2008

A) Sumy agroenvironmentálnych platieb na pod opatrenie

1, Základná podpora :
a, pre ornú pôdu 55,41 €/ha
b, pre trvalé trávne porasty 40,88 €/ha

2, Integrovaná produkcia :
a, vo vinohradníctve 534,50 €/ha
b, v ovocinárstve 469,00 €/ha
c, v zeleninárstve 422,26 €/ha

3, Ekologické poľnohospodárstvo :
a, v období konverzie
1, pre ornú pôdu 185,40 €/ha
2, na zeleninu, liečivé, koreninové a aromatické rastliny 414,60 €/ha
3, na ovocné sady a vinohrady 814,96 €/ha
4, pre trávnaté porasty 116,78 €/ha
b, v období po konverzii
1, pre ornú pôdu 129,79 €/ha
2, na zeleninu, liečivé, koreninové a aromatické rastliny 320,23 €/ha
3, na ovocné sady a vinohrady 570,47 €/ha
4, pre trvalo trávne porasty 81,74 €/ha

4, Ochrana proti erózii na ornej pôde :
a, pri zabezpečení stabilizačného osevného postupu 134,02 €/ha
b, pri zabezpečení prijateľnej veľkosti parcely 38,51 €/ha

5, Ochrana proti erózii vo vinohradoch :
a, pri priemernej svahovitosti dielu pôdneho bloku od 3 °do 10° 61,65 €/ha
b, pri priemernej svahovitosti dielu pôdneho bloku od 10°do 18° 74,01 €/ha
c, pri priemernej svahovitosti dielu pôdneho bloku nad 18º 88,26 €/ha

6, Ochrana proti erózii vo vinohradoch :
a, pri priemernej svahovitosti dielu pôdneho bloku od 3ºdo 10º 61,65 €/ha
b, pri priemernej svahovitosti dielu pôdneho bloku nad 10º 74,01 €/ha


7, Podľa bodu 5 sa neposkytne na plochy vinohradov, na ktoré sa poskytuje podpora podľa bodu 2 písm. a).
8, Zatrávnenie ornej pôdy je 122,87 €/ha

9, Ochrana biotopov trávnych porastov :
-na teplo a suchomilné trávne porasty 89,95 €/ha
-na mezofilné trávne porasty 74,57 €/ha
-na horské kosné lúky 128,88 €/ha
-na vlhkomilné porasty nižších polôh 74,57 €/ha
-na nížinné aluviálne lúky 52,73 €/ha
-na vlhkomilné porasty vyšších polôh, slatinné a bezkolencové lúky 158,60 €/ha
-na vysokohorské trávne porasty 150,72 €/ha

10, Ochrana biotopov vybraných druhov vtákov :
-a, nížinné a kotlinové oblasti
1, pre orné pôdy 75,98 €/ha
2, pre trvalo trávne porasty 40,77 €/ha
-b, horské a podhorské oblasti
1, pre orné pôdy 57,22 €/ha
2, pre trvalé trávne porasty 46,75 €/ha

11, Chov udržanie ohrozených druhov hospodárskych zvierat sú :
a, na hovädzí dobytok, kone sliepky, husi 200,00 €/DJ
b, na ovce a kozy 199,50 €/DJ

B Agroenvironmentálne platby pri možnej kombinácii pod opatrení

Kombinácia pod opatrení ekologického poľnohospodárstva s ochranou biotopov vybraných druhov vtákov
Najvyššia platba pri kombinácii ekologického poľnohospodárstva s ochranou biotopov vybraných druhov vtákov pre orné pôdy
v období konverzie ekologického poľnohospodárstva 204, 53 €/ha
po konverzii ekologického poľnohospodárstva 148,92 /ha
Najvyššia platba pri kombinácii ekologického poľnohospodárstva s ochranou biotopov vybraných druhov vtákov pre trvalé trávne porasty
v období konverzii ekologického poľnohospodárstva 159,15 €/ha
po konverzii ekologického poľnohospodárstva 101,66 /ha


Kombinácia pod opatrení ekologického poľnohospodárstva s ochranou biotopov trávnych porastov

Najvyššia platba pri kombinácii ekologického poľnohospodárstva s ochranou biotopov trávnych porastov ( A ) v období konverzie ekologického poľnohospodárstva 163,65 €/ha
po konverzii ekologického poľnohospodárstva 128,60 /ha
Najvyššia platba pri kombinácii ekologického poľnohospodárstva s ochranou biotopov trávnych porastov ( B) v období konverzie ekologického poľnohospodárstva 149,23 €/ha
po konverzii ekologického poľnohospodárstva 114,18 /ha
Najvyššia platba pri kombinácii ekologického poľnohospodárstva s ochranou biotopov trávnych porastov ( C) v období konverzie ekologického poľnohospodárstva 203,26 €/ha
po konverzii ekologického poľnohospodárstva 168,22 /ha
Najvyššia platba pri kombinácii ekologického poľnohospodárstva s ochranou biotopov trávnych porastov ( D) v období konverzie ekologického poľnohospodárstva 149,23 €/ha
po konverzii ekologického poľnohospodárstva 114,18 /ha
Najvyššia platba pri kombinácii ekologického poľnohospodárstva s ochranou biotopov trávnych porastov ( E) v období konverzie ekologického poľnohospodárstva 127,11 €/ha
po konverzii ekologického poľnohospodárstva
92,06 € /ha
Najvyššia platba pri kombinácii ekologického poľnohospodárstva s ochranou biotopov trávnych porastov ( F) v období konverzie ekologického poľnohospodárstva 232,12 €/ha
po konverzii ekologického poľnohospodárstva
197,08 €/ha
Najvyššia platba pri kombinácii ekologického poľnohospodárstva s ochranou biotopov trávnych porastov ( G)v období konverzie ekologického poľnohospodárstva 225,10 €/ha
po konverzii ekologického poľnohospodárstva
190,05 €/ha

Vysvetlivka :
DJ – Dobytčiu jednotku

Zdroje:
Nariadenie vlády SR č. 386/2008 z 1. októbra 2008 -

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk