Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Štátne sociálne dávky od 1.9.2008

Téma : Štátne sociálne dávky od 1.9.2008

Právny predpis : zákon č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili 3 alebo viac detí, alebo ktorým sa v priebehu 2 rokov opakovane narodili dvojčatá.


1, príspevok pri narodení dieťaťa :

Oprávnená osoba :
a, matka dieťaťa
alebo
b, otec dieťaťa, ak
-matka zomrela, alebo po matke bolo vyhlásené pátranie
alebo
-dieťa mladšie ako pol roka bolo zverené do výchovy otca na základe právoplatného rozhodnutia súdu
alebo
c, osoba, ktorá prevzala dieťa do starostlivosti nahradzujúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia súdu

Podmienky nároku :

a, narodenie dieťaťa
b, trvalý pobyt oprávnenej osoby na území SR
Nárok nevzniká oprávnenej osobe ak :
-pred uplatnením nároku dala privolenie na osvojenie dieťaťa
-dieťa bolo zverené do starostlivosti. Nahrádza starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia súdu, alebo bolo dieťaťu nariadená Ústavná starostlivosť.
-po pôrode matka opustila dieťa v zdravotníckom zariadení bez súhlasu lekára
-sa dieťa narodilo v cudzine a obdobný príspevok bol vyplatený v cudzine
-ak sa dieťa narodí v cudzine a matka pred narodením dieťaťa nebola najmenej 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov zdravotne poistná v SR

Výška dávky : - na jedno dieťa 4 560,- Sk 151,37 €

- Ak sa súčasne narodili dve alebo viac detí a dve z nich sa dožili 28 dní, príspevok na každé dieťa sa zvyšuje o polovicu vyššie uvedenej sumy :

- o 2 280,- Sk 75,69 €

Poskytovateľ :
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny príslušný podľa miesta trvalého pobytu oprávnenej osoby

Typ dávky :
štátna sociálna dávka jednorazová
Zánik nároku :
uplynutím šiestych mesiacov od narodenia dieťaťa.


2, príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa :

Právna norma :

zákon č. 235/1998 v znení neskorších predpisov

Oprávnená osoba :
a, matka, ktorá porodila prvé dieťa, ktoré sa dožilo aspoň 28 dní
b, otec dieťaťa, ak :

1, matka dieťaťa zomrela, alebo bolo po nej vyhlásené pátranie
alebo
2, dieťa bolo zverené do výchovy otca na základe právoplatného rozhodnutia súdu

Podmienky nároku :

A, splnenie podmienok nároku na príspevok pri narodení dieťaťa
B, narodenie prvého dieťaťa, ktoré sa dožilo aspoň 28 dní

Nárok nevzniká ak :

-maloletej matke, ktorá nemá súdom priznané rodičovské práva a povinnosti
-matke, ktorá sa od 4.mesiaca tehotenstva nezúčastňovala gynekologických prehliadok

Výška dávky : - na jedno dieťa 20 440,- Sk 678,49 €

Poznámka : Ak sa matka pri prvom pôrode narodí viac detí, nárok vzniká na každé dieťa, ktoré sa dožilo aspoň 28 dní.

Poskytovateľ :

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny príslušný podľa miesta trvalého pobytu oprávnenej osoby

Typ dávky :

štátna sociálna dávka jednorazová


Zánik nároku :

uplynutím šiestych mesiacov od narodenia dieťaťa.


3, príspevok rodičom, ktorým sa súčasne narodili 3 deti, alebo viac detí, alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá alebo viac detí súčasne

Právna norma :
zákon č. 235/1998 Z. z.

Oprávnená osoba :

1, rodič detí,

alebo
b, osoba, ktorá prevzala deti do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia súdu

Podmienky nároku :

a, aspoň tri z detí sú vo veku najviac 15 rokov
b, starostlivosť oprávnenej osoby o deti
c, trvalý pobyt oprávnenej osoby a detí na území SR

Nárok nevzniká ak :

1, sa dieťaťu poskytuje starostlivosť v zariadení celoročne a dôvodom je výkon ústavnej výchovy alebo ochrannej výchovy na základe právoplatného rozhodnutia súdu.

Výška dávky :

výška príspevku rodičom na jedno dieťa podľa veku detí
Do 6 rokov 2 470,- Sk 81,99 €
Od 6 do 15 rokov 3 050,- Sk 101,25 €
Vo veku 15 rokov 3 240,- Sk 107,55 €

Poskytovateľ :

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny príslušný podľa miesta trvalého pobytu oprávnenej osoby

Typ dávky :
štátna sociálna dávka jednorazová

Poznámky :

Poskytuje sa na každé dieťa v kalendárnom roku iba raz
Prvýkrát sa nárok uplatňuje po dovŕšení jedného roku veku detí

Nároku zaniká :

uplynutím šiestych mesiacov od posledného dňa v kalendárnom mesiaci, do ktorého patrí deň rozhodovania.


4, príspevok na pohreb :

Právny predpis :

zákon č. 238/1998 Z. z. o príspevku na pohreb
Oprávnená osoba :

plnoletá fyzická osoba

Podmienky nároku :

a, zabezpečenie pohrebu oprávnenou osobou
b, trvalý pobyt alebo prechodný pobyt ( u cudzincov ) oprávnenej osoby na území SR
c, trvalý pobyt zomretého v čase smrti na území SR alebo prechodný pobyt ( u cudzincov ) zomretého v čase smrti na území SR a pochovanie zomretého na území SR, ak mal v čase smrti prechodný pobyt na území SR

Výška príspevku :
2 400,- Sk 79,67 €

Poskytovateľ :
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny príslušný podľa miesta trvalého pobytu, alebo prechodného pobytu zomretého

Typ dávky :

štátna sociálna dávka jednorazová

Nárok zaniká :

uplynutím jedného roku od pohrebu zomretého


5, rodičovský príspevok :

Právny predpis :

zákon č. 280/2002 Z. z. o rodičovskom príspevku

Oprávnená osoba :
a, rodič dieťaťa

alebo
b, osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia súdu

Podmienky nároku :
a, riadna starostlivosť rodiča aspoň o jedno dieťa

- Do troch rokov veku dieťaťa
- Do šiestych rokov veku dieťaťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom
- Do šiestych rokov veku dieťaťa, ktoré je zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, najdlhšie 3 roky od právoplatnosti rozhodnutia súdu o zverení dieťaťa do tejto starostlivosti
b., trvalý pobyt alebo prechodný pobyt ( u cudzincov ) oprávnenej osoby na území SR
c., trvalý pobyt alebo prechodný pobyt ( u cudzincov ) dieťaťa na území SR

výška príspevku :

4 780,- Sk 158,67 €
- Vo výške rozdielu medzi rodičovským príspevkom a materským, ak výška materského v kalendárnom mesiaci je nižšia, než je výška rodičovského príspevku.
Neposkytuje sa :

Ani jednému rodičovi, ak jeden z nich má nárok na materské ( alebo obdobnú dávku v cudzine )
– ak sa riadna starostlivosť o dieťa zabezpečuje v školskom zariadení, ktoré je zaradené do siete škôl a školských zariadení a ktorému boli poskytnuté prostriedky zo štátneho rozpočtu, alebo z výnosu dane z príjmov.

Poskytovateľ :
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny príslušný podľa miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu ( u cudzincov ) oprávnenej osoby.

Typ dávky :

štátna sociálna dávka opakovaná
Nárok za kalendárny mesiac zaniká uplynutím jedného roka od posledného dňa v mesiaci, za ktorý tento príspevok patril.


6, prídavok na dieťa :

Právny predpis :
Zákon č. 600/2003n Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zák. č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov z. č. 532/2007 Z. z.

Oprávnená osoba :
a, rodič nezaopatreného dieťaťa
b, osoba, ktorej je nezaopatrené dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia súdu

c., plnoleté nezaopatrené dieťa :
–ak nemá rodičov
–ak má upravenú vyživovaciu povinnosť od rodičov, ktoré uzavrelo manželstvo alebo ktorého manželstvo zaniklo

Podmienky nároku :
a., starostlivosť oprávnenej osoby o nezaopatrené dieťa
b., trvalý pobyt alebo prechodný pobyt ( u cudzincov ) oprávnenej osoby na území SR
c., trvalý pobyt alebo prechodný pobyt ( u cudzincov ) nezaopatreného dieťaťa na území SR

Nárok nevzniká ak :

- sa nezaopatrenému dieťaťu poskytuje starostlivosť v zariadení a dôvodom takejto starostlivosti je výkon ústavnej výchovy, alebo výkon ochrannej výchovy na základe právoplatného rozhodnutia súdu.
- Oprávnená osoba nie je verejne alebo dobrovoľne zdravotne poistená v SR

Výška prídavku : 540,- Sk 17,93 €

Poskytovateľ :
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny príslušný podľa miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu ( u cudzincov ) oprávnenej osoby
Typ dávky :

Štátna sociálna dávka opakovaná

Poznámka :

Nárok za kalendárny mesiac zaniká uplynutím šiestych mesiacov od posledného dňa v mesiaci, za ktorý prídavok patril


7, príplatok k prídavku na dieťa :

Právny predpis :
Zákon č. 532/2007 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zák. č.461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov

Oprávnená osoba :
rodič, alebo náhradný rodič, ktorý je poberateľom prídavku na dieťa.

Podmienky nároku :

a, splnenie nároku na prídavok podľa § 7
b, poberanie dôchodku : starobného, predčasného starobného, invalidného o viac ako 70 %, výsluhového po dovŕšení veku na starobný dôchodok alebo poberanie dôchodku v cudzine oprávnenou osobou a ďalšou fyzickou osobou, ktorá si môže uplatniť nárok na daňový bonus.
c., nevykonávanie zárobkovej činnosti oprávnenou osobou a ďalšou fyzickou osobou
d, nepriznanie daňového bonusu na nezaopatrené dieťa
Všetky podmienky musia byť splnené naraz.

Výška príplatku k prídavku :

300,- Sk 9,96 €

Poskytovateľ :

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny príslušný podľa miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu ( u cudzincov ) oprávnenej osoby

Typ dávky :

štátna sociálna dávka opakovaná

Poznámka :

Nárok za kalendárny mesiac zaniká uplynutím šiestych mesiacov od posledného dňa v mesiaci, za ktorý príplatok patril.
8, Jednorazový príspevok dieťaťu pri jeho zverení do náhradnej starostlivosti.

Právny predpis :
Zákon č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa.

Oprávnená osoba :
maloleté dieťa zverené do náhradnej starostlivosti ( NS )

Podmienky nároku :

– zverenie dieťaťa inej fyzickej osobe než rodiča, do pestúnskej starostlivosti alebo do poručníctva právoplatným rozhodnutím súdu.
- Osobná starostlivosť náhradného rodiča (NR) o zverené dieťa
- Ku dňu zverenia do NS je dieťa v ústavnej starostlivosti alebo v ochrannej výchove

Príspevok možno poskytnúť aj :
- dieťaťu, ktorému pred zverením do NS nebola nariadená ústavná starostlivosť alebo uložená ochranná výchova, ak pri začatí vykonávania NS nemá zabezpečené základné osobné vybavenie

Výška dávky : 10 020,- Sk 332,61 €

Poskytovateľ :
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny príslušný podľa miesta trvalého pobytu NR

Typ dávky :

sociálna dávka jednorazová

Poznámka :
Nárok za kalendárny mesiac zaniká uplynutím jedného roka od posledného dňa kalendárneho mesiaca, za ktorý príspevok patril.


9, Jednorazový príspevok dieťaťu pri zániku náhradnej starostlivosti

Právny predpis :
Zákon č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa

Oprávnená osoba :

Plnoleté dieťa

Podmienky nároku :

NS- zverenie dieťaťa inej fyzickej osobe než rodiča, do pestúnskej starostlivosti alebo do poručníctva právoplatným rozhodnutím súdu,
- Trvala aspoň jeden rok pred dosiahnutím plnoletosti dieťaťa
Výška dávky :

Výška príspevku na 1 dieťa 25 100,- Sk 833,17 €

Poskytovateľ :
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny príslušný podľa miesta trvalého pobytu NR

Typ dávky :

sociálna dávka jednorazová

Poznámka :

Nárok za kalendárny mesiac zaniká uplynutím jedného roka od posledného dňa kalendárneho mesiaca, za ktorý príspevok patril.


10, Opakovaný príspevok dieťaťu zverenému do náhradnej starostlivosti

Právny predpis :

Zákon č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa

Oprávnená osoba :

nezaopatrené dieťa zverené do NS

-inej fyzickej osoby než rodiča
-do pestúnskej starostlivosti
-do poručníctva, to neplatí, ak rodičia dieťaťa nie sú plnoletí
-dočasné zverenie
-nariadením predbežného opatrenia súdu, ak bol súdu podaný návrh na začatie konania do náhradnej starostlivosti inej fyzickej osoby než rodičia alebo do pestúnskej starostlivosti

Podmienky nároku :

nezaopatrenosť dieťaťa maloletého a plnoletého, ktoré po dosiahnutí plnoletosti naďalej žije v domácnosti s NR a ktoré nemá príjem alebo má príjem nižší ako suma opakovaného príspevku
- Príjem zdaňovaný podľa zákona o dani z príjmu sa sleduje len u plnoletého nezaopatreného dieťaťa.

Výška príspevku na každé dieťa mesačne :
3 760,- Sk 124,81 €

-ak má dieťa príjem :

Vo výške rozdielu medzi sumou opakovaného príspevku dieťaťa a príjmom dieťaťa
Poskytuje sa preddavkovo, ako sa začalo konanie o výživnom
( nie poukazovanom úradu ) o sirotskom dôchodku, pozostalostnej rente, o sirotskom výsluhovom dôchodku alebo o obdobnej dávke v cudzine.

Poskytovateľ :
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny príslušný podľa miesta trvalého pobytu NR

Typ dávky :

sociálna dávka opakovaná

Poznámka :

Nárok za kalendárny mesiac zaniká uplynutím jedného roka od posledného dňa kalendárneho mesiaca, za ktorý príspevok patril.


11, Opakovaný príspevok náhradnému rodičovi

Právny predpis :

Zákon č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa

Oprávnená osoba :

NR, ktorému bolo zverené dieťa do NS

Podmienky nároku :

- NR zverené dieťa :

-do pestúnskej starostlivosti
-do poručníctva
-dočasne zverené právoplatným rozhodnutím súdu, alebo príslušného orgánu
-osobná starostlivosť NR aspoň o jedno zverené dieťa
-trvalý pobyt NR na území SR
-NS nie je vykonávaná NR v zariadení pestúnskej starostlivosti

Nárok nevzniká :

ak NR :

-má nárok na rodičovský príspevok
alebo
-zverené dieťa je jeho príbuzným v priamo rade

Výška príspevku :
bez ohľadu na počet detí mesačne 4 780,- Sk 158,67 €
Tento príspevok za zvyšuje o 3 400,- Sk 112,86 €

Mesačne, ak sa NR osobne stará o tri deti a viac detí, ktoré sú súrodenci.
Poskytovateľ :

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny príslušný podľa miesta trvalého pobytu NR

Typ dávky :

sociálna dávka opakovaná

Poznámka :

Nárok za kalendárny mesiac zaniká uplynutím jedného roka od posledného dňa kalendárneho mesiaca, za ktorý príspevok patril.


12, Osobitný opakovaný príspevok náhradnému rodičovi

Právny predpis :

Zákon č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa

Oprávnená osoba :

NR, ktorému bolo zverené dieťa do náhradnej starostlivosti, ktoré je občan s ťažkým zdravotným postihnutím

Podmienky nároku :

-zverenie dieťaťa NR do NS na základe rozhodnutia súdu alebo príslušného orgánu
-osobná starostlivosť NR o dieťa, ktoré je občan s ťažkým zdravotným postihnutím
-trvalý pobyt NR na území SR

Nárok nevzniká :

NR ak :

-sa NR poskytuje za starostlivosť o dieťa peňažný príspevok za opatrovanie
-NR poskytuje dieťaťu opatrovateľskú službu
alebo
-dieťaťu sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu

Výška dávky :

- na každé dieťa, ktoré je občan s ťažkým zdravotným postihnutím mesačne 1 970,- Sk 65,40 €

Poskytovateľ :
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny príslušný podľa miesta trvalého pobytu NR

Typ dávky :

Sociálna dávka opakovaná

Poznámka :

Nárok za kalendárny mesiac zaniká uplynutím jedného roka od posledného dňa kalendárneho mesiaca, za ktorý príspevok patril.

Zdroje:
Prehľad sociálnych dávok od 1.9.2008 12 s. - www.upsvr.sk

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk