referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Eleonóra
Piatok, 21. februára 2020
Systém agroenvironmentálnych platieb na Slovensku v roku 2008 - 1.časť
Dátum pridania: 17.02.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: MagisterRia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 108
Referát vhodný pre: Iné (napr. kurzy) Počet A4: 6.6
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 11m 0s
Pomalé čítanie: 16m 30s
 
Ide o nasledovné už hore–vymenované pod opatrenia
( základná podpora, integrovaná produkcia, ekologické poľnohospodárstvo, ochrana proti erózii, zatrávnenie ornej pôdy, ochrana vybraných biotopov trávnych porastov, ochrana biotopov vybraných druhov vtákov )

Žiadosť o agroenvironmentálne opatrenia, predkladá fyzická a právnická osoba podnikajúca v poľnohospodárstve do 15. mája kalendárneho roka na základe výzvy PPA.


b, samostatnou žiadosťou , ak ide o žiadateľa na pod opatrenie chov a udržanie ohrozených druhov zvierat.

Žiadosť o zaradenie do pod opatrenia sa podáva na obdobie piatich kalendárnych rokov a predkladá sa agentúre v termíne podľa osobitného predpisu.

Prílohou k žiadosti o zaradenie, ak ide o žiadateľa o zaradenie do pod opatrenia v bode 2 poskytovanie agroenvironmentálnych platieb podľa písm. A až G, je :

-a, zoznam dielov pôdnych blokov s uvedením druhu pozemku a výmery poľnohospodárskej pôdy, ktorú žiadateľ požaduje zaradiť do pod opatrenia, a označenie plochy, na ktorej sa hospodári v konverzii s uvedením roku je trvania, ak ide žiadosť na pod opatrenie ekologické poľnohospodárstvo.

Poznámka : žiadateľ predkladá žiadosť na predpísaných tlačivách, ktoré určí Platobná agentúra ( Jednotná žiadosť na plochu ( SAPS), Identifikačný list žiadateľa, Špecifikácia k žiadosti o zaradenie do agroenvironmentálneho zaradenia a o platbu na agroenvironmentálne opatrenie,

Príloha jednotnej žiadosti na rok 2008 –
Zoznam poľnohospodárskych pozemkov, ) k agroenvironmentálnemu pod opatreniu prikladá rozšírenú deklaráciu prílohu k jednotnej žiadosti na rok 2008 –zoznam poľnohospodárskych pozemkov ( formát A3).

b, grafická príloha s vyznačením využívanej poľnohospodárskej pôdy podľa písm. a
c, čestné vyhlásenie o tom, že žiadateľ nemá agroenvironmentálne záväzky podľa osobitných predpisov.
d, potvrdenie o registrovaní žiadateľa v registri ovocných sadov, alebo vinohradov, ak žiadateľ chce vykonávať pod opatrenia
( integrovanú produkciu vo vinohradníctve, integrovanú produkciu v ovocinárstve ), ktorý vedie Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky ( ÚKSUP )
( potvrdenie o registrovaní žiadateľa v registri ovocných sadov, potvrdenie o registrovaní žiadateľa v registri vinohradov )
e, rozhodnutie o registrácii, ak žiadateľ chce vykonávať pod opatrenie ekologické poľnohospodárstvo
rozhodnutie o registrácii o ekologickom poľnohospodárstve )
f, čestné vyhlásenie, že žiadateľ nemá záväzky vo vzťahu k štátnemu rozpočtu

Príloha k žiadosti o zaradenie, ak ide o žiadateľa o zaradenie do pod opatrenia chov a udržanie ohrozených druhov zvierat.
a, počet dobytčích jednotiek vybraných plemien jednotlivých druhov hospodárskych zvierat
b, potvrdenie príslušnej chovateľskej organizácie o zápise zvierat do plemennej knihy, alebo do plemenárskej evidencie.
c, registračné číslo chovu, na ktorých sa požaduje platba, ak ide o žiadosť na ohrozené druhy zvierat pod písm. e, hydina
 
späť späť   2  |  3  |   4  |  5    ďalej ďalej
 
Zdroje: Nariadenie vlády SR č. 499/2008 z 26.novembra 2008 o podmienkach poskytovania podpory podľa programu rozvoja vidieka, Nariadenie vlády SR č. 160/2008 zo 16. apríla 2008 o podmienkach výberu žiadostí o zaradenie do opatrenia na agroenvironmentálne platby a o podmienkach poskytovania agroenvironmentálnych platieb , Nariadenie vlády SR č. 386/2008 z 1.októbra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 160/2008 Z. z. o podmienkach výberu žiadostí o zaradenie do opatrenia na agroenvironmentálne platby a o podmienkach poskytovania agroenvironmentálnych platieb, Metodický pokyn MP SR č. 2098/2008-920 k nariadeniu vlády SR č. 160/2008 o podmienkach výberu žiadostí o zaradenie do opatrenia na agroenvironmentálne platby a o podmienkach poskytovania agroenvironmentálnych platieb
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.