referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Frederik, Frederika
Utorok, 25. februára 2020
Systém agroenvironmentálnych platieb na Slovensku v roku 2008 - 1.časť
Dátum pridania: 17.02.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: MagisterRia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 108
Referát vhodný pre: Iné (napr. kurzy) Počet A4: 6.6
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 11m 0s
Pomalé čítanie: 16m 30s
 
( sliepky a husi )
-alebo zoznam zvierat, na ktoré sa požaduje sa požaduje agroenvironmentálna platba ak ide o žiadosť na písm. a- až c
( hovädzí dobytok, ovce, kozy ), ktorý obsahuje čísla ušných značiek zvierat a identifikáciu individuálneho registra.
d, osvedčenú kópiu dokladu o zaevidovaní chovu v centrálnej evidencii hospodárskych zvierat, ak ide o žiadosť písm. a až c
( hovädzí dobytok, ovce, kozy )
e, čestné vyhlásenie o tom, že žiadateľ nemá agroenvironmentálne záväzky podľa osobitných predpisov
f, čestné vyhlásenie, že žiadateľ nemá záväzky vo vzťahu k štátnemu rozpočtu

Žiadosť o transformáciu :
A zaradenie do agroenvironmentálneho opatrenia na nové päťročné obdobie môže predložiť osoba, ktorá najneskôr v poslednom roku trvania záväzku vykonáva agroenvironmentálne záväzky podľa osobitného predpisu ( žiadateľ o transformáciu ) v termíne podľa osobitného predpisu ako súčasť jednotnej žiadosti.

Žiadosť o transformáciu a zaradenie do agroenvironmentálneho opatrenia, agentúra transformáciu povolí, ak je predmetom transformácie najmenej 90 % výmery plochy každého pôvodného pod opatrenia. ( u zvierat 90 % počtu zvierat z pôvodného záväzku a nový záväzok zvýši kvalitu životného prostredia.
Po povolení transformácie sa pôvodný záväzok ukončí k 31. decembru kalendárneho roka.
Počet zvierat z pôvodného záväzku sa môže zvýšiť.

Žiadosti o transformáciu sa podávajú na obdobie piatich rokov, ktoré začína plynúť od 1. januára kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, v ktorom bola žiadosť o transformáciu podaná.

Počas päťročného obdobia žiadateľ každoročne predkladá žiadosť o agroenvironmentálnu platbu.
Za posledný rok konverzie sa považuje kalendárny rok, počas ktorého sa konverzia vykonávala najneskôr do 30. novembra.
Nepredložením žiadosti o platbu v termíne na predkladanie žiadostí záväzok zaniká a žiadateľ musí vrátiť platby poskytnuté za predchádzajúce roky.

Jednotlivé hospodárske zvieratá uvedené v zozname zvierat je možné nahradiť iným zvieraťom, ktoré spĺňa podmienky pre poskytovanie agroenvironmentálnej platby.

Zvieratá je možné nahradiť najneskôr do 20 dní od vyradenia z chovu alebo úhynu nahrádzaného zvieraťa.
Oznámenie o nahradení sa zašle agentúre do 5 dní odo dňa náhrady a obsahuje číslo ušnej značky vyradeného zvieraťa a číslo ušnej značky nahrádzajúceho zvieraťa.
Oznámenie o nahradení sa zašle agentúre do 5 dní odo dňa náhrady a obsahuje číslo ušnej značky vyradeného zvieraťa a číslo ušnej značky nahradzujúceho zvieraťa.

Poznámka : Oznámenie o náhrade zvierat sa zasiela príslušnému Regionálnemu pracovisku, kde má žiadateľ podanú žiadosť na agroenvironmentálne opatrenia.

Všetky uvedené priame platby a podpory
( SAPS, POP, LFA, agroenviroment ) sa predkladajú na predpísaných a stanovených formulároch Platobnou agentúrou.
Žiadosti o uvedené priame platby a podpory predkladajú žiadatelia podľa miesta trvalého pobytu alebo miesta podnikania príslušnému Regionálnemu pracovisku Platobnej agentúry.

V rámci Slovenskej republiky má Pôdohospodárska platobná agentúra 18 regionálnych pracovísk a to v týchto mestách : ( Bratislava, Nitra, Komárno, Levice, Nové Zámky, Trenčín, Trnava, Dunajská Streda, Zvolen, Rimavská Sobota, Lučenec, Žilina, Dolný Kubín, Košice, Michalovce, Trebišov, Prešov, Poprad )
 
späť späť   3  |  4  |   5   
 
Zdroje: Nariadenie vlády SR č. 499/2008 z 26.novembra 2008 o podmienkach poskytovania podpory podľa programu rozvoja vidieka, Nariadenie vlády SR č. 160/2008 zo 16. apríla 2008 o podmienkach výberu žiadostí o zaradenie do opatrenia na agroenvironmentálne platby a o podmienkach poskytovania agroenvironmentálnych platieb , Nariadenie vlády SR č. 386/2008 z 1.októbra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 160/2008 Z. z. o podmienkach výberu žiadostí o zaradenie do opatrenia na agroenvironmentálne platby a o podmienkach poskytovania agroenvironmentálnych platieb, Metodický pokyn MP SR č. 2098/2008-920 k nariadeniu vlády SR č. 160/2008 o podmienkach výberu žiadostí o zaradenie do opatrenia na agroenvironmentálne platby a o podmienkach poskytovania agroenvironmentálnych platieb
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.