Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Systém agroenvironmentálnych platieb na Slovensku v roku 2008 - 1.časť

Téma : Systém agroenvironmentálnych platieb na Slovensku v roku 2008

Právny predpis :
Nariadenie vlády SR č. 160/2008 zo 16. apríla 2008 o podmienkach výberu žiadostí o zaradenie do opatrenia na agroenvironmentálne platby a o podmienkach poskytovania agroenvironmentálnych platieb

Metodický pokyn MP SR č. 2098/2008-920 k nariadeniu vlády SR č. 160/2008 o podmienkach výberu žiadostí o zaradenie do opatrenia na agroenvironmentálne platby a o podmienkach poskytovania agroenvironmentálnych platieb

Nariadenie vlády SR č. 386/2008 z 1.októbra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 160/2008 Z. z. o podmienkach výberu žiadostí o zaradenie do opatrenia na agroenvironmentálne platby a o podmienkach poskytovania agroenvironmentálnych platieb.

Nariadenie vlády SR č. 499/2008 z 26.novembra 2008 o podmienkach poskytovania podpory podľa programu rozvoja vidieka

Toto nariadenie vlády upravuje podmienky :

1, výberu žiadostí o zaradenie do opatrenia na agroenvironmentálne platby
2, poskytovania agroenvironmentálnych platieb

Agroenvironmentálne opatrenie zahŕňa tieto pod opatrenia :

A, Základná podpora pre

-Ornú pôdu
-Trvalé trávnaté porasty

B, Integrovanú produkciu
-Vo vinohradníctve
-V ovocinárstve
-V zeleninárstve

C, Ekologické poľnohospodárstvo
1, na ornej pôde
2, pri pestovaní zeleniny, liečivých, koreninových a aromatických rastlín
3, v ovocných sadoch a vinohradoch
4, na trvalých trávnatých porastoch

D, ochrana proti erózii
1, na ornej pôde stabilizačným osevným postup ( SOP )
2, na ornej pôde vytvorením parcely s prijateľnou veľkosťou ( PVP )
3, vo vinohradoch
4, v ovocných sadoch
E, zatrávnenie ornej pôdy
F, ochrana vybraných biotopov trávnych porastov
G, ochrana biotopov vybraných druhov vtákov
H, chov a udržanie ohrozených druhov vtákov

1, Pod opatrenia podľa označenia A až G, možno vykonávať na poľnohospodársky využívanej pôde vedenej v evidencii pôdnych blokov a dielov pôdnych blokov.

2, Integrovanú produkciu vo vinohradoch, v ovocných sadoch a v zeleninárstve možno vykonávať len vo vinohradoch, a v ovocných sadoch na výmere najmenej 0,50 ha.

3, Ochrana proti erózii na ornej pôde možno vykonať na dieloch pôdnych blokov, ktorých priemerná svahovitosť je 3º, a viac a to dodržaním stabilizačného osevného postupu, alebo vytvorením parcely s prijateľnou veľkosťou viac ako 30 ha.

4, Ochrana proti erózii vo vinohradoch a v ovocných sadoch možno vykonávať na dieloch pôdnych blokov, ktorých priemerná svahovitosť je 3 stupne a viac.

5, Zatrávnenie ornej pôdy možno vykonávať na dieloch pôdnych blokov, ktoré sa nachádzajú nad 50 % výmery v zraniteľných oblastiach alebo v znevýhodnených oblastiach alebo majú priemernú svahovitosť viac ako 7 stupňov.

6, Ochranu vybraných biotopov trávnych porastov možno vykonávať na dieloch pôdnych blokov vedených ako
a, teplomilné a suchomilné trvalé trávne porasty
b, mezofilné trvalé trávne porasty
c, horské lúky na kosenie
d, vlhkomilné porasty nižších polôh
e, nížinné aluviálne lúky
f, vlhkomilné porasty vyšších polôh, slatinné a bezkolencové lúky
g, vysokohorské trávne porasty

7, Ochranu biotopov vybraných druhov vtákov možno vykonávať na dieloch pôdnych blokov, ktoré sa nachádzajú v chránenom vtáčom území, vyhlásenom na účel zabezpečovania priaznivého stavu biotopov vtákov :

a, haja tmavá, haja červená, orol kráľovský, sokol rároh, sokol červenonohý
b, drop fúzatý
c, chrapkáč poľný, jarabica poľná, prepelica poľná, ľabtauška poľná, kalužiak červenonohý, brehár čiernochvostý, pŕhľaviar červenkastý, škovránok poľný, strnádka lúčna, ľabtuška lúčna.

8, Pod opatrenie podľa písm. D) bodu 1 alebo 2, je povinne kombinovateľné s pod opatreným uvedeným písm. G) na ornej pôde alebo písm. C) na ornej pôde, alebo v písm. A) na ornej pôde. Pod opatrenie uvedené v písm. G) je možné kombinovať podľa prílohy č. 1 tohto nariadenia ( tabuľka kombinovateľnosti ) len na celej užívanej ploche jedného druhu pozemku.
9, Pod opatrenie podľa písm. H ) možno vykonávať pri týchto plemenách jednotlivých druhov hospodárskych zvierat :

a, hovädzí dobytok ( slovenský pinzgauský dobytok
b, ovce ( valaška pôvodná )
c, kozy ( biela krátkosrstá koza )
d, kone ( slovenský teplokrvník, Hucul, Furioso, Nonius, slovenský športový pony, Lipican, Shagya-arab, Norik muránskeho typu
e, hydina
1, sliepka ( oravka, Plymutka, Rodajlenka, Hampshirka, Vlaška, Sussexka
2, husi ( slovenská biela hus, suchovská hus )

10, Jednotlivé opatrenia možno vykonávať len na celej užívanej ploche jedného druhu pozemku a kombinovať na tej istej ploche podľa prílohy č. 1 ( tabuľka kombinovateľnosti )

-Žiadosť o zaradenie do agroenvironmentálneho opatrenia
( žiadosť o zaradenie ) môže podať osoba
( žiadateľ o zaradenie ), ktorá sa zaviaže plniť podmienky počas piatich rokov :

-1, vykonáva poľnohospodársku činnosť na ploche najmenej 1 ha poľnohospodárskej pôdy, alebo najmenej 0,50 ha pre integrovanú produkciu, ktorá spĺňa podmienky, pričom táto výmera môže predstavovať viaceré súvislé diely pôdnych blokov príslušného druhu pozemku s výmerou najmenej 0,30 ha obhospodarovanej poľnohospodárskej pôdy jedným žiadateľom,

alebo :
2, chová vybrané plemená jednotlivých druhov hospodárskych zvierat.

Žiadosť o zaradenie do pod opatrenia sa predkladá spolu s Identifikačným listom


a, ako súčasť jednotnej žiadosti Pôdohospodárskej platobnej agentúre ak ide o žiadateľa na pod opatrenia hore–uvedených v bode 2 poskytovanie agroenvironmentálnych platieb podľa písm. A- až G

Poznámka : Nakoľko sa agroenvironmentálne opatrenia týkajú a viažu k užívanej ploche žiadosť sa podáva spolu s Jednotnou žiadosťou na plochu ( SAPS ) na príslušnom regionálnom pracovisku Pôdohospodárskej platobnej agentúre podľa miesta trvalého bydliska, alebo podľa sídla spoločnosti.
Ide o nasledovné už hore–vymenované pod opatrenia
( základná podpora, integrovaná produkcia, ekologické poľnohospodárstvo, ochrana proti erózii, zatrávnenie ornej pôdy, ochrana vybraných biotopov trávnych porastov, ochrana biotopov vybraných druhov vtákov )

Žiadosť o agroenvironmentálne opatrenia, predkladá fyzická a právnická osoba podnikajúca v poľnohospodárstve do 15. mája kalendárneho roka na základe výzvy PPA.


b, samostatnou žiadosťou , ak ide o žiadateľa na pod opatrenie chov a udržanie ohrozených druhov zvierat.

Žiadosť o zaradenie do pod opatrenia sa podáva na obdobie piatich kalendárnych rokov a predkladá sa agentúre v termíne podľa osobitného predpisu.

Prílohou k žiadosti o zaradenie, ak ide o žiadateľa o zaradenie do pod opatrenia v bode 2 poskytovanie agroenvironmentálnych platieb podľa písm. A až G, je :

-a, zoznam dielov pôdnych blokov s uvedením druhu pozemku a výmery poľnohospodárskej pôdy, ktorú žiadateľ požaduje zaradiť do pod opatrenia, a označenie plochy, na ktorej sa hospodári v konverzii s uvedením roku je trvania, ak ide žiadosť na pod opatrenie ekologické poľnohospodárstvo.

Poznámka : žiadateľ predkladá žiadosť na predpísaných tlačivách, ktoré určí Platobná agentúra ( Jednotná žiadosť na plochu ( SAPS), Identifikačný list žiadateľa, Špecifikácia k žiadosti o zaradenie do agroenvironmentálneho zaradenia a o platbu na agroenvironmentálne opatrenie,

Príloha jednotnej žiadosti na rok 2008 –
Zoznam poľnohospodárskych pozemkov, ) k agroenvironmentálnemu pod opatreniu prikladá rozšírenú deklaráciu prílohu k jednotnej žiadosti na rok 2008 –zoznam poľnohospodárskych pozemkov ( formát A3).

b, grafická príloha s vyznačením využívanej poľnohospodárskej pôdy podľa písm. a
c, čestné vyhlásenie o tom, že žiadateľ nemá agroenvironmentálne záväzky podľa osobitných predpisov.
d, potvrdenie o registrovaní žiadateľa v registri ovocných sadov, alebo vinohradov, ak žiadateľ chce vykonávať pod opatrenia
( integrovanú produkciu vo vinohradníctve, integrovanú produkciu v ovocinárstve ), ktorý vedie Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky ( ÚKSUP )
( potvrdenie o registrovaní žiadateľa v registri ovocných sadov, potvrdenie o registrovaní žiadateľa v registri vinohradov )
e, rozhodnutie o registrácii, ak žiadateľ chce vykonávať pod opatrenie ekologické poľnohospodárstvo
rozhodnutie o registrácii o ekologickom poľnohospodárstve )
f, čestné vyhlásenie, že žiadateľ nemá záväzky vo vzťahu k štátnemu rozpočtu

Príloha k žiadosti o zaradenie, ak ide o žiadateľa o zaradenie do pod opatrenia chov a udržanie ohrozených druhov zvierat.
a, počet dobytčích jednotiek vybraných plemien jednotlivých druhov hospodárskych zvierat
b, potvrdenie príslušnej chovateľskej organizácie o zápise zvierat do plemennej knihy, alebo do plemenárskej evidencie.
c, registračné číslo chovu, na ktorých sa požaduje platba, ak ide o žiadosť na ohrozené druhy zvierat pod písm. e, hydina
( sliepky a husi )
-alebo zoznam zvierat, na ktoré sa požaduje sa požaduje agroenvironmentálna platba ak ide o žiadosť na písm. a- až c
( hovädzí dobytok, ovce, kozy ), ktorý obsahuje čísla ušných značiek zvierat a identifikáciu individuálneho registra.
d, osvedčenú kópiu dokladu o zaevidovaní chovu v centrálnej evidencii hospodárskych zvierat, ak ide o žiadosť písm. a až c
( hovädzí dobytok, ovce, kozy )
e, čestné vyhlásenie o tom, že žiadateľ nemá agroenvironmentálne záväzky podľa osobitných predpisov
f, čestné vyhlásenie, že žiadateľ nemá záväzky vo vzťahu k štátnemu rozpočtu

Žiadosť o transformáciu :
A zaradenie do agroenvironmentálneho opatrenia na nové päťročné obdobie môže predložiť osoba, ktorá najneskôr v poslednom roku trvania záväzku vykonáva agroenvironmentálne záväzky podľa osobitného predpisu ( žiadateľ o transformáciu ) v termíne podľa osobitného predpisu ako súčasť jednotnej žiadosti.

Žiadosť o transformáciu a zaradenie do agroenvironmentálneho opatrenia, agentúra transformáciu povolí, ak je predmetom transformácie najmenej 90 % výmery plochy každého pôvodného pod opatrenia. ( u zvierat 90 % počtu zvierat z pôvodného záväzku a nový záväzok zvýši kvalitu životného prostredia.
Po povolení transformácie sa pôvodný záväzok ukončí k 31. decembru kalendárneho roka.
Počet zvierat z pôvodného záväzku sa môže zvýšiť.

Žiadosti o transformáciu sa podávajú na obdobie piatich rokov, ktoré začína plynúť od 1. januára kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, v ktorom bola žiadosť o transformáciu podaná.

Počas päťročného obdobia žiadateľ každoročne predkladá žiadosť o agroenvironmentálnu platbu.
Za posledný rok konverzie sa považuje kalendárny rok, počas ktorého sa konverzia vykonávala najneskôr do 30. novembra.
Nepredložením žiadosti o platbu v termíne na predkladanie žiadostí záväzok zaniká a žiadateľ musí vrátiť platby poskytnuté za predchádzajúce roky.

Jednotlivé hospodárske zvieratá uvedené v zozname zvierat je možné nahradiť iným zvieraťom, ktoré spĺňa podmienky pre poskytovanie agroenvironmentálnej platby.

Zvieratá je možné nahradiť najneskôr do 20 dní od vyradenia z chovu alebo úhynu nahrádzaného zvieraťa.
Oznámenie o nahradení sa zašle agentúre do 5 dní odo dňa náhrady a obsahuje číslo ušnej značky vyradeného zvieraťa a číslo ušnej značky nahrádzajúceho zvieraťa.
Oznámenie o nahradení sa zašle agentúre do 5 dní odo dňa náhrady a obsahuje číslo ušnej značky vyradeného zvieraťa a číslo ušnej značky nahradzujúceho zvieraťa.

Poznámka : Oznámenie o náhrade zvierat sa zasiela príslušnému Regionálnemu pracovisku, kde má žiadateľ podanú žiadosť na agroenvironmentálne opatrenia.

Všetky uvedené priame platby a podpory
( SAPS, POP, LFA, agroenviroment ) sa predkladajú na predpísaných a stanovených formulároch Platobnou agentúrou.
Žiadosti o uvedené priame platby a podpory predkladajú žiadatelia podľa miesta trvalého pobytu alebo miesta podnikania príslušnému Regionálnemu pracovisku Platobnej agentúry.

V rámci Slovenskej republiky má Pôdohospodárska platobná agentúra 18 regionálnych pracovísk a to v týchto mestách : ( Bratislava, Nitra, Komárno, Levice, Nové Zámky, Trenčín, Trnava, Dunajská Streda, Zvolen, Rimavská Sobota, Lučenec, Žilina, Dolný Kubín, Košice, Michalovce, Trebišov, Prešov, Poprad )

Zdroje:
Nariadenie vlády SR č. 499/2008 z 26.novembra 2008 o podmienkach poskytovania podpory podľa programu rozvoja vidieka -
Nariadenie vlády SR č. 160/2008 zo 16. apríla 2008 o podmienkach výberu žiadostí o zaradenie do opatrenia na agroenvironmentálne platby a o podmienkach poskytovania agroenvironmentálnych platieb -
Nariadenie vlády SR č. 386/2008 z 1.októbra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 160/2008 Z. z. o podmienkach výberu žiadostí o zaradenie do opatrenia na agroenvironmentálne platby a o podmienkach poskytovania agroenvironmentálnych platieb -
Metodický pokyn MP SR č. 2098/2008-920 k nariadeniu vlády SR č. 160/2008 o podmienkach výberu žiadostí o zaradenie do opatrenia na agroenvironmentálne platby a o podmienkach poskytovania agroenvironmentálnych platieb -

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk