Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Podávanie daňového priznania

Podávanie daňového priznania

1. krok - analýza daňovníka z pohľadu obmedzenej a neobmedzenej daňovej povinnosti
2. krok - rozdelenie príjmov na zdaňované a nezdaňované (nie sú predmetom dane, sú oslobodené od dane
3. krok - výpočet základu dane:

čiastkový základ dane z príjmov zo závislej činnosti

+ čiastkový základ dane z príjmov z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu nehnuteľností alebo
- daňová strata z príjmov z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu nehnuteľnosti
+ čiastkový základ dane z príjmov z kapitálového majetku
+ čiastkový základa dane z ostatných príjmov
= základ dane (spoločný základ dane)

- nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka
- nezdaniteľná časť základu dane na manželku daňovníka
- nezdaniteľná časť základu dane vo forme zaplateného príspevku na DDS a ÚS
= upravený základ dane

4. krok - výpočet dane, prípadne zníženej o daňový bonus
5. krok - cýpočet doplatku, preplatku dane

daň znížená o daňový bonus

- preddavky zrazené zamestnávateľom
- preddavky zaplatené daňovníkom priamo
- zrazená daň, ktorú daňovník uplatňuje ako preddavok na daň
= doplatok dane, alebo preplatok dane

6 .krok - analýza platenia preddavkov na daň za nové, v podstate už prebiehajúce zdaňovacie obdobie
7. krok - podanie daňového priznania a zaplatenie dane, prípadne jej doplatku do konce tretieho mesiaca nasledujúceho po zdaňovacom období, za ktoré sa daň priznáva

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk