Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Podnik a podnikanie

Podnik a podnikanie

Podnik a podnikanie
– pod podnikateľskou činnosťou sa rozumie sústavná činnosť, ktorá sa vykonáva za účelom dosiahnutia zisku.

Podnikanie si vyžaduje odpovedať na niekoľko otázok:
1. v čom chcem podnikať?
2. ako podnikať?
3. či mám na to potrebný kapitál?

Podnikanie upravujú základné právne normy, patria sem:
1. Obchodný zákonník – upravujú vzájomné vzťahy podnikateľských subjektov
2. Živnostenský zákon – upravuje podmienky živnostenského podnikania
3. Občiansky zákonník – upravuje vzťahy občanov s podnikateľskými subjektmi.

Za podnikanie sa považuje:
- sústavná zárobková činnosť
- samostatnosť pri rozhodovaní o činnosti podniku
- podnikanie vo vlastnom mene
- podnikanie na vlastnú zodpovednosť

Vznik podniku
– každý podnik podľa Obchodného zákonníka musí byť zapísaný do OR, čím sa stáva právnickou osobou.

Zrušenie a zánik podniku:
- vyhlásenie konkurzu
- súdne rozhodnutie
- vzájomná dohoda spoločníka
- rozhodnutie spoločnosti o dobrovoľnom zrušení
- dosiahnutia účelu, na ktorý sa založil
- uplynutie doby, na ktorú si založil

Bez likvidácie – sa ruší podnik, ak ide o jeho dobrovoľné zrušenie a podnik má svojho právneho zástupcu
Likvidácia – nastáva pri nútenom zrušení podniku
Konkurz – vyhlasuje sa na majetok podniku, ktorý nie je schopný uhrádzať svoje záväzky.
Zánik podniku – podnik zaniká vymazaním z OR.
Obchodné meno – obchodný názov, ktorým sa podnikateľ odlišuje od ostatných podnikateľov a pod ktorým vykonáva právne úkony pri svojej podnikateľskej činnosti.

Podnik
– je základný subjekt trhu. Je to základný článok ekonomiky. Je to podnikateľský subjekt trhu, ktorý môže z právneho hľadiska založiť fyzické alebo právnické osoby.
Tvoria všetky hmotné, nehmotné a osobitné zložky podnikania.

Funkcie podniku:
1. ekonomická funkcia – podnik má vyrábať výrobky a poskytovať služby, zásobovaciu činnosť, vlastnú výrobu, odbytovú činnosť
2. mimo ekonomická funkcia – nevyplýva priamo z hospodárskej činnosti, sociálna funkcia, bezpečnostná funkcia, ochrana životného prostredia, kultúrno-spoločenská vzdelávacia funkcia

Druhy podnikov
Podľa predmetu podnikateľskej činnosti:
1. výrobné podniky – predmetom ich činnosti je výroba výrobkov pre výrobnú a osobnú spotrebu, napr. priemyselné podniky
2. obchodné podniky – predmetom ich činnosti je zabezpečenie obchodných vzťahov, napríklad podniky vnútorného obchodu a verejného stravovania – obchody, reštaurácie, jedálne
3. podniky poskytujúce služby – predmetom ich činnosti je poskytovanie rôznych služieb pre zákazníkov, napríklad čistiarne, opravovne obuvi
4. dopravné podniky – predmetom ich činnosti je premiestňovanie osôb a nákladov, zabezpečujú dopravu
5. ostatné – sú to nemocnice, liečebne, podniky sociálnej starostlivosti
Podľa formy vlastníctva:
1. štátne podniky – zakladá ich ústredný alebo miestny orgán štátnej správy
2. súkromné podniky – sú základom v trhovom hospodárstve.
3. družstevný podnik – je právnickou osobou a vzniká na základe dobrovoľného združovania majetku súkromných vlastníkov s cieľom jeho spoločného využívania.

Podľa veľkosti:
1. malé podniky – tzv. drobné podniky s počtom zamestnancov do 50.
2. stredné podniky – zamestnávajú do 500 ľudí
3. veľké podniky – viac ako 500 zamestnancov

Podľa vzťahu k štátnemu rozpočtu:
1. podniky s podnikateľskou činnosťou
2. podniky pre špeciálne úlohy
3. verejnoprospešné podniky

Podnikanie – pod podnikateľskou činnosťou sa rozumie sústavná činnosť, ktorá sa vykonáva za účelom dosiahnutia zisku.
Podnikateľ – je osoba, ktorá sa rozhodla vyskúšať si svoje fyzické a duševné schopnosti v podnikateľskom prostredí. Musí byť bezúhonný, spôsobilý na právne úkony a musí mať 18 rokov.

V rámci obchodného zákonníka rozlišujeme:
a) fyzická osoba – sú to ľudia, ktorí môžu podnikať dovŕšením 18 rokov. Sú to súkromní podnikatelia, ktorí vystupujú pod vlastným menom
b) právnická osoba – podnikajú pod menom nejakej firmy a musia byť zapísaný v obchodnom registri.

Obchodný register
– je verejný zoznam podnikov, do ktorého sa zapisujú zákonom ustanovené údaje týkajúce sa podnikateľov. Každý podnik má pridelené aj identifikačné číslo a daňové identifikačné číslo.

Do obchodného registra sa zapisujú tieto údaje:
- obchodné meno a sídlo spoločnosti
- identifikačné číslo organizácie
- predmet podnikania
- právna forma právnickej osoby
- meno a bydlisko osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom podniku s uvedením spôsobu, akými konajú v mene právnickej osoby
- meno prokuristu s uvedením spôsobu, akým koná za podnikateľa

V rámci Obchodného zákonníka rozlišujeme:
1. fyzické osoby – sú to ľudia ako prirodzení nositelia práv a povinností
2. právnické osoby – podnikajú pod menom nejakej firmy a musia byť zapísaný v OR.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk