referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Drahomíra
Utorok, 19. januára 2021
Podmienky Agroenvironmentálnych platieb na Slovensku v roku 2008 - 2 časť
Dátum pridania: 05.03.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: MagisterRia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 7 340
Referát vhodný pre: Iné (napr. kurzy) Počet A4: 22.8
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 38m 0s
Pomalé čítanie: 57m 0s
 

5, integrovaná produkcia v zeleninárstve

Žiadateľ o poskytnutie agroenvironmentálnej platby na integrovanú produkciu zeleniny musí na ploche zaradenej do pod opatrenia spĺňať tieto podmienky :
a, aplikovať len povolené biologické a chemické prípravky na ochranu rastlín zverejnené v osobitnom predpise; na poľnohospodárske plodiny pestované v rámci osevného postupu na ploche zaradenej do pod opatrenia používať prípravky na ochranu rastlín, v rámci rozsahu ich registrovaného použitia, s účinnými látkami, ktoré sú povolené pre integrovanú produkciu zeleniny ( zverejnené v osobitnom predpise )
b, sledovať vývoj vlhkosti a teploty vzduchu najmä počas vegetačného obdobia a využívať dostupné signalizačné metódy a technické zariadenia na sledovanie výskytu chorôb a škodcov
c, zabezpečiť dodržanie limitných hodnôt prvkov a rozbor pôdnych vzoriek akreditovanou inštitúciou najmenej raz za tri roky, najmä na chemické látky
d, zabezpečiť dodržanie limitných hodnôt prvkov a odber vzoriek a analytický rozbor zeleniny akreditovanou inštitúciou, najmä na chemické látky a dusičnany
e, používať osivo, ktoré má osvedčenie o pôvode a kvalite štandardného osiva
f, viesť aktualizované záznamy uvedené v písmenách a) až e) v elektronickej alebo v písomnej podobe a uchovávať najmenej 10 kalendárnych rokov nasledujúcich po roku, v ktorom bolo sledovanie uskutočnené.

6, ekologické poľnohospodárstvo

Žiadateľ o poskytnutie agroenvironmentálnej platby na ekologické poľnohospodárstvo musí na ploche zaradenej do pod opatrenia spĺňať tieto podmienky :

a, byť registrovaný v registri ekologických výrobcov pričom v prvom roku obdobia záväzku musí byť žiadateľ registrovaný ku dňu podania žiadosti
b, evidovať dokumentáciu a viesť záznam o vykonanej kontrole, pričom dohodu o výkone kontroly s akreditovanou kontrolnou organizáciou musí mať žiadateľ uzatvorenú do konca januára prvého roku obdobia záväzku.
c, mať po skončení konverzného obdobia certifikovanú bioprodukciu podľa zamerania výroby.

Pôdo–ochranné opatrenia :

7, ochrana proti erózii na ornej pôde

Žiadateľ o poskytnutie agroenvironmentálnej platby na ochranu proti erózii na ornej pôde musí na ploche zaradenej do pod opatrenia spĺňať tieto podmienky :

a, stabilizačný osevný postup :

zabezpečiť stabilizačný osevný postup tak, že

1, pestuje v osevnom postupe najmenej 6 plodín, z toho 4 hlavné plodiny, pričom podiel ozimín musí byť aspoň 30 % a podiel viacročných krmovín aspoň 10 % z výmery pestovaných plodín.
2, pestuje aspoň 10 % medziplodín z pestovaných plodín
3, zabezpečí aspoň 70 % pokryvnosť ornej pôdy od 15. októbra do 1. marca, alebo

b, zabezpečiť prijateľnú veľkosť pozemku tak, že

1, rozdelí obhospodarovanú plochu na menšie pozemky, ktoré sú oddelené aspoň 10 metrov širokými stabilizujúcimi pásmi obsiatymi ďatelinotrávami, lucerno-trávami, alebo trávami na semeno s výmerou najmenej 0,30 ha, pričom stabilizujúce pásy musia byť vytvorené po vrstevniciach a dva najbližšie stabilizujúce pásy môžu byť od seba vzdialené najviac 200 m.
2, kosí zatrávnené plochy stabilizujúcich pásov aspoň raz ročne a pokosenú hmotu odstráni
3, neaplikuje herbicídy na zatrávnených stabilizujúcich pásoch počas prvých dvoch rokoch trvania záväzku, ak príslušný orgán rastlinolekárskej starostlivosti neurčí inak, žiadateľ o poskytnutie agroenvironmentálnej platby na ekologické poľnohospodárstvo nesmie aplikovať herbicídy počas celého obdobia trvania záväzku bez výnimky.

 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.