Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Podmienky Agroenvironmentálnych platieb na Slovensku v roku 2008 - 2 časť

Podmienky Agroenvironmentálnych platieb na Slovensku v roku 2008

Právny predpis : Nariadenie vlády SR č. 160/2008 zo 16. apríla 2008 o podmienkach výberu žiadostí o zaradenie do opatrenia na agroenvironmentálne platby a o podmienkach poskytovania agroenvironmentálnych platieb.
Metodický pokyn MP SR č. 2098/2008-920 k nariadeniu vlády SR č. 160/2008 o podmienkach výberu žiadostí o zaradenie do opatrenia na agroenvironmentálne platby a o podmienkach poskytovania agroenvironmentálnych platieb.
Nariadenie vlády SR č. 386/2008 z 1. októbra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 160/2008 Z. z. o podmienkach výberu žiadostí o zaradenie do opatrenia na agroenvironmentálne platby a o podmienkach poskytovania agroenvironmentálnych platieb.
Nariadenie vlády SR č. 499/2008 z 26. novembra 2008 o podmienkach poskytovania podpory podľa programu rozvoja vidieka.

Podmienky poskytnutia agroenvironementálnych platieb

Poskytnutie agroenvironmentálnej platby

1, Žiadateľovi o agroenvironmentálnu platbu možno platbu poskytnúť, ak má zaradené plochy, alebo dobytčie jednotky do opatrenia ( základná podpora, integrovaná produkcia, ekologické poľnohospodárstvo, ochrana proti erózii, zatrávnenie ornej pôdy, ochrana vybraných biotopov trávnych porastov, ochrana biotopov vybraných druhov vtákov, chov a udržanie ohrozených druhov zvierat ) a ak :

- hospodári na celej výmere pôdy poľnohospodárskeho podniku v súlade s dobrými poľnohospodárskymi a environmentálnymi podmienkami.
- absolvuje školiaci kurz zameraný na správne plnenie a realizáciu záväzkov opatrenia do konca druhého roka, v ktorom záväzok začal plniť.
- dodržiava určené zaťaženie najviac 1,6 DJ ( dobytčia jednotka ) na 1 ha obhospodarovanej plochy poľnohospodárskeho podniku a najmenej 0,3 dobytčej jednotky prežúvavcov a koní na 1 ha trvalých -trávnych porastov vedených v agroenvironmentálnom záväzku.
- dodržiava požiadavky týkajúce sa používania hnojív, vedenia a uchovávania evidencie o množstve, druhu a čase použitia hnojív podľa pozemkov a plodín.
- dodržiava pri používaní hnojív a hospodárskych hnojív podmienky ochrany vôd pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov.
- dodržiava požiadavky týkajúce sa používania prípravkov na ochranu rastlín vrátane vedenia podrobnej evidencie o spotrebe a o spôsobe aplikácie prípravkov na ochranu rastlín a podmienky skladovania a manipulácie s prípravkami na ochranu rastlín.
- nepoužíva kaly z čistiarní odpadových vôd a dnové sedimenty na celej výmere pôdy, s ktorou vstupuje do záväzku.
- hospodári v súlade s určenými požiadavkami na hospodárenie na celej výmere poľnohospodárskeho podniku.
- vedie záznamy pre monitorovanie a hodnotenie, ktoré na požiadanie predkladá agentúre v požadovanej štruktúre.

Ak žiadateľ požiada o vyradenie z agroenvironmentálneho opatrenia, agentúra ho vyradí, ale povinnosť vrátiť poskytnutú agroenvironmentálnu platbu tým nie je dotknutá.
Ak dôjde k nedodržaniu výmery alebo počtu dobytčích jednotiek z dôvodu vyššej moci
( vykonanie reštitúcie, vykonanie pozemkových úprav ) vrátenie agroenvironmentálnej platby sa nepožaduje.

Postupy šetrné k životnému prostrediu

1, základná podpora ( pre ornú pôdu )
Žiadateľ o poskytnutie agroenvironmentálnej platby na základnú podporu pre ornú pôdu musí na ploche zaradenej do pod opatrenia spĺňať nasledovné podmienky :
a, nesiať a nesadiť žiadne obiloviny, olejniny, okopaniny na viac ako 50 % ornej pôdy.
( kukurica na zrno sa započítava k obilninám )
b, hnojiť dusíkatými hnojivami najviac v takom množstve, aby celkový obsah dusíka neprevýšil 120 kg/ha obhospodarovanej ornej pôdy ročne.
c, nepoužívať zakázané prípravky na ochranu rastlín pre základnú podporu

2, základná podpora ( pre trvalé trávne porasty )
Žiadateľ o poskytnutie agroenvironmentálnej platby na základnú podporu pre trvalé trávne porasty musí na celom pôdnom bloku
alebo jeho diele počas trvania záväzku spĺňať tieto podmienky :

a, nepoužívať minerálne hnojivá s obsahom dusíka
b, nepoužívať zakázané prípravky na ochranu rastlín pre základnú podporu
c, zabezpečiť, aby pôdne bloky alebo ich diely s výmerou viac ako 0,50 ha boli kosené od stredu ku krajom, alebo od jednej strany pozemku k druhej strane pozemku.

3, integrovaná produkcia ( vo vinohradníctve )

Žiadateľ o poskytnutie agroenvironmentálnej platby na integrovanú produkciu vo vinohradníctve musí na ploche zaradenej do pod opatrenia spĺňať tieto podmienky :

a, byť vedený v registri vinohradov ( vedie kontrolný ústav ÚKSUP )
b, aplikovať len povolené biologické a chemické prípravky na ochranu rastlín
c, aplikovať chemické a biologické prípravky na ochranu rastlín s obsahom katiónov medi v celkovej ročnej dávke najviac 2 kg/ha vinohradu
d, aplikovať najviac 50 kg/ha dusíka ročne vrátane maštaľného hnoja, hnojenie fosforom a draslíkom robiť len na základe pôdnych a listových analýz
e, dodržať každoročne najviac 6 aplikácií prípravkov na ochranu rastlín okrem biologických prípravkov proti ( perenospóre, múčnatke, )
f, dve aplikácie prípravkov na ochranu rastlín okrem biologických prípravkov proti plesni sivej
g, zabezpečiť najmenej v každom medzi–radí súvislí bylinný porast zatrávnením, alebo zazelenaním
h, zabezpečiť, aby počet životaschopných koreňov viniča neklesol pod 2000 ks/ha
i, viesť aktualizované záznamy uvedené v bode podľa písm. c) a d) v elektronickej alebo písomnej forme a uchovávať ich najmenej 10 kalendárnych rokov nasledujúcich po roku, v ktorom bolo sledovanie uskutočnené.

4, integrovaná produkcia v ovocinárstve

Žiadateľ o poskytnutie agroenvironmentálnej platby na integrovanú produkciu v ovocinárstve musí počas trvania záväzku spĺňať tieto podmienky :

a, byť vedený v registri ovocných sadov, ktorý vedie kontrolný ústav (ÚKSUP) Ústredný kontrolný skúšobný ústav poľnohospodársky
b, aplikovať len povolené biologické a chemické prípravky na ochranu rastlín
c, zabezpečiť každoročne pravidelný rez a tvarovanie stromov podľa ovocných druhov v rozsahu zodpovedajúcom technológii a pestovateľskému systému ovocných druhov.
d, zabezpečiť sledovanie vývoja vlhkosti a teploty vzduchu najmä počas vegetačného obdobia a využívať dostupné signalizačné metódy a technické zariadenia na sledovanie výskytu škodcov
e, zabezpečiť dodržanie limitných hodnôt prvkov a rozbor pôdnych vzoriek akreditovanou inštitúciou najmenej raz za tri roky, najmä na chemické látky, pričom prvý rozbor sa musí vykonať najneskôr v treťom roku trvania záväzku.
f, zabezpečiť dodržanie limitných hodnôt prvkov a rozbor listových vzoriek akreditovanou inštitúciou najmenej raz za dva roky, najmenej na chemické látky
g, zabezpečiť rozbory vzoriek plodov každého pestovaného ovocného druhu akreditovanou inštitúciou najmenej raz za dva roky, najmä na chemické látky
h, zabezpečiť minimálny počet životaschopných jedincov na 1 ha ovocného sadu
i, oznámiť kontrolnému ústavu každú zmenu využitia sadu, najmä preštepovanie, vyklčovanie, dosádzanie, zmenu počtu jedincov najneskôr 15 dní od jej vzniku
j, viesť aktualizované záznamy uvedené v písm. b) až i) v elektronickej alebo písomnej podobe a uchovávať ich najmenej 10 rokov nasledujúcich po roku, keď bolo sledovanie uskutočnené

5, integrovaná produkcia v zeleninárstve

Žiadateľ o poskytnutie agroenvironmentálnej platby na integrovanú produkciu zeleniny musí na ploche zaradenej do pod opatrenia spĺňať tieto podmienky :
a, aplikovať len povolené biologické a chemické prípravky na ochranu rastlín zverejnené v osobitnom predpise; na poľnohospodárske plodiny pestované v rámci osevného postupu na ploche zaradenej do pod opatrenia používať prípravky na ochranu rastlín, v rámci rozsahu ich registrovaného použitia, s účinnými látkami, ktoré sú povolené pre integrovanú produkciu zeleniny ( zverejnené v osobitnom predpise )
b, sledovať vývoj vlhkosti a teploty vzduchu najmä počas vegetačného obdobia a využívať dostupné signalizačné metódy a technické zariadenia na sledovanie výskytu chorôb a škodcov
c, zabezpečiť dodržanie limitných hodnôt prvkov a rozbor pôdnych vzoriek akreditovanou inštitúciou najmenej raz za tri roky, najmä na chemické látky
d, zabezpečiť dodržanie limitných hodnôt prvkov a odber vzoriek a analytický rozbor zeleniny akreditovanou inštitúciou, najmä na chemické látky a dusičnany
e, používať osivo, ktoré má osvedčenie o pôvode a kvalite štandardného osiva
f, viesť aktualizované záznamy uvedené v písmenách a) až e) v elektronickej alebo v písomnej podobe a uchovávať najmenej 10 kalendárnych rokov nasledujúcich po roku, v ktorom bolo sledovanie uskutočnené.

6, ekologické poľnohospodárstvo

Žiadateľ o poskytnutie agroenvironmentálnej platby na ekologické poľnohospodárstvo musí na ploche zaradenej do pod opatrenia spĺňať tieto podmienky :

a, byť registrovaný v registri ekologických výrobcov pričom v prvom roku obdobia záväzku musí byť žiadateľ registrovaný ku dňu podania žiadosti
b, evidovať dokumentáciu a viesť záznam o vykonanej kontrole, pričom dohodu o výkone kontroly s akreditovanou kontrolnou organizáciou musí mať žiadateľ uzatvorenú do konca januára prvého roku obdobia záväzku.
c, mať po skončení konverzného obdobia certifikovanú bioprodukciu podľa zamerania výroby.

Pôdo–ochranné opatrenia :

7, ochrana proti erózii na ornej pôde

Žiadateľ o poskytnutie agroenvironmentálnej platby na ochranu proti erózii na ornej pôde musí na ploche zaradenej do pod opatrenia spĺňať tieto podmienky :

a, stabilizačný osevný postup :

zabezpečiť stabilizačný osevný postup tak, že

1, pestuje v osevnom postupe najmenej 6 plodín, z toho 4 hlavné plodiny, pričom podiel ozimín musí byť aspoň 30 % a podiel viacročných krmovín aspoň 10 % z výmery pestovaných plodín.
2, pestuje aspoň 10 % medziplodín z pestovaných plodín
3, zabezpečí aspoň 70 % pokryvnosť ornej pôdy od 15. októbra do 1. marca, alebo

b, zabezpečiť prijateľnú veľkosť pozemku tak, že

1, rozdelí obhospodarovanú plochu na menšie pozemky, ktoré sú oddelené aspoň 10 metrov širokými stabilizujúcimi pásmi obsiatymi ďatelinotrávami, lucerno-trávami, alebo trávami na semeno s výmerou najmenej 0,30 ha, pričom stabilizujúce pásy musia byť vytvorené po vrstevniciach a dva najbližšie stabilizujúce pásy môžu byť od seba vzdialené najviac 200 m.
2, kosí zatrávnené plochy stabilizujúcich pásov aspoň raz ročne a pokosenú hmotu odstráni
3, neaplikuje herbicídy na zatrávnených stabilizujúcich pásoch počas prvých dvoch rokoch trvania záväzku, ak príslušný orgán rastlinolekárskej starostlivosti neurčí inak, žiadateľ o poskytnutie agroenvironmentálnej platby na ekologické poľnohospodárstvo nesmie aplikovať herbicídy počas celého obdobia trvania záväzku bez výnimky.

8, ochrana proti erózii vo vinohradoch

Žiadateľ o poskytnutie agroenvironmentálnej platby na ochranu proti erózii vo vinohradoch musí na ploche zaradenej do pod opatrenia spĺňať tieto podmienky :

a, pokryť pôdu zatrávnením, alebo mulčovaním slamou, senom alebo kôrou v každej druhej uličke vinohradu od 1. novembra do 30. apríla alebo hospodáriť na terasách.
b, nahlásiť vopred kontrolnému ústavu obnovnú výsadbu viniča alebo zúrodňovanie vinohradu
Pod opatrenie ochrana proti erózii vo vinohradoch nie je možné vykonávať na tom pôdnom bloku alebo jede diele, na ktorom je vykonávané pod opatrenie integrované produkcia vo vinohradníctve.

9, ochrana proti erózii v ovocných sadoch

Žiadateľ o poskytnutie agroenvironmentálnej platby na ochranu proti erózii v ovocných sadoch musí na ploche zaradenej do pod opatrenia spĺňať tieto podmienky :

a, pokryť pôdu zatrávnením, alebo mulčovaním slamou, senom alebo kôrou v každej druhej uličke ovocného sadu od 1. augusta do 31.mája alebo hospodáriť na terasách.
b, nahlásiť vopred kontrolnému ústavu obnovenú výsadbu ovocného sadu alebo zúrodňovanie ovocného sadu.

10, zatrávnenie ornej pôdy

Žiadateľ o poskytnutie agroenvironmentálnej platby na zatrávnenie ornej pôdy musí na ploche zaradenej do pod opatrenia spĺňať tieto podmienky :

a, zatrávniť ornú pôdu uznaným osivom trávnych zmesí najneskôr do 31. mája prvého roku trvania záväzku
b, pokosiť zatrávnenú plochu aspoň raz a pokosenú hmotu zberať a nepásť na zatrávnenej ploche hospodárske zvieratá v prvom roku trvania záväzku
c, zabezpečiť, aby zatrávnená plocha v druhom až piatom roku trvania záväzku bola kosená dvakrát ročne alebo spásaná
d, neaplikovať herbicídy na zatrávnených plochách v prvom a druhom roku trvania záväzku, ak príslušný orgán rastlinolekárskej starostlivosti neurčí inak.

Žiadateľ o poskytnutie agroenvironmentálnej platby na pod opatrenie ekologické poľnohospodárstvo a ochrana biotopov vybraných druhov vtákov, nesmie aplikovať herbicídy počas celého obdobia trvania záväzku bez výnimky.

Zatrávnenie ornej pôdy možno vykonávať na dieloch pôdnych blokov, ktoré sa nachádzajú nad 50 % výmery v zraniteľných oblastiach alebo znevýhodnených oblastiach alebo majú priemernú svahovitosť viac ako 7 º.

Zachovanie biodiverzity

11, ochrana biotopov trávnych porastov

Žiadateľ o poskytnutie agroenvironmentálnej platby na ochranu biotopov trávnych porastov musí na ploche zaradenej do pod opatrenia spĺňať tieto podmienky :

a, pásť hospodárske zvieratá takým spôsobom, aby nedošlo k poškodeniu biotopu a so zaťažením najviac jednou dobytčou jednotkou prežúvavcov a koní na jeden hektár plochy biotopu trávnych porastov na plochách povolených na pasenie
b, neaplikovať minerálne hnojivá a hnojnicu
c, hnojiť plochy uvedené pre ochranu vybraných biotopov trávnych porastov možno vykonávať na dieloch pôdnych blokov uvedených ako (mezofilné trvalé trávne porasty, horské lúky na kosenie) organickými hnojivami najviac v takom množstve, aby obsah dušíka obsiahnutý v týchto hnojivách neprevýšil 50 kg/ ha za dva roky
d, neaplikovať prípravky na ochranu rastlín, ak príslušný orgán rastlinolekárskej starostlivosti neurčí inak, žiadateľ o poskytnutie agroenvironmentálnej platby na ekologické poľnohospodárstvo nesmie aplikovať prípravky na ochranu rastlín počas celého obdobia trvania záväzku bez výnimky.
e, kosiť trávne porasty na plochách
1 / ( 1. mezofilné trvalo trávne porasty, 2. horské lúky na kosenie, 3. vlhkomilné porasty nižších polôh, 4. nížinné aluviálne lúky, 5. vlhkomilné porasty vyšších polôh, slatinné a bezkolencové lúky ) – najviac dvakrát ročne

2 / ( 1. teplomilné a suchomilné trvalé trávne porasty, 2. mezofilné trvalo trávne porasty,
3. horské lúky na kosenie, 4. vlhkomilné porasty nižších polôh, 5. nížinné aluviálne lúky, 6. vlhkomilné porasty vyšších polôh , slatinné a bezkolencové lúky, 7. vysokohorské trávne porasty ) – najviac jedenkrát ročne

3 / (1, vlhkomilné porasty vyšších polôh vyšších polôh, slatinné a bezkolencové lúky) – kosiť ručne, alebo s využitím ľahkej mechaniazácie

f, zabezpečiť kosenie plochy od stredu ku krajom, alebo od jednej strany pozemku k druhej strane pozemku
g, pásť hospodárske zvieratá pod dozorom pastiera
h, košarovať najviac 1 DJ ( dobytčia jednotka ) na 10 m2 košiara a denne košiar prekladať len na plochách (1. mezofilné trvalé trávne porasty, 2. vysokohorské trávne porasty )
i, nepásť hospodárskej zvieratá na plochách (1. horské lúky na kosenie, 2. nížinné aluviálne lúky, 3. vlhkomilné porasty vyšších polôh, slatinné a bezkolencové lúky )
j, dopásť mládze hospodárskymi zvieratami možno po prvej kosbe na plochách ( 1. horské lúky na kosenie, 2. nížinné aluviálne lúky )
k, na plochách trávnych porastov

1, nevykonávať prísev
2, nerealizovať odvodňovacie opatrenia
3, neumlčovať

12, ochrana biotopov vybraných druhov vtákov

1 ) Žiadateľ o poskytnutie agroenvironmentálnej platby na ochranu biotopov vybraných druhov vtákov na ornej pôde musí na ploche zaradenej do pod opatrenia spĺňať tieto podmienky :

a, nepoužívať zakázané prípravky na ochranu rastlín pre chránené vtáčie územia určené podľa osobitného predpisu.
-žiadateľ o poskytnutie agroenvironmentálnej platby na ekologické poľnohospodárstvo nesmie aplikovať žiadne chemické prípravky na ochranu rastlín počas celého obdobia trvania záväzku bez výnimky.
b, zabezpečiť, aby kosba a žatevné práce na pôdnych blokoch, alebo na ich dieloch boli vykonávané od stredu ku krajom, alebo od jednej strany pozemku k druhej strany pozemku pri kosbe a žatve používať výstražné zariadenia
c, vylúčiť akúkoľvek hospodársku činnosť v termínoch od 1. marca do 31. júla v okruhu 150 m od hniezdnej lokality ohrozených druhov vtákov ( 1. drop fúzatý )
alebo v okruhu 50 m od hniezdnej lokality ohrozených druhov vtákov (1. haja tmavá, 2. haja červená, 3. orol kráľovský, 4. sokol rároh, 5. sokol červenonohý ) vyznačených Štátnou ochranou prírody Slovenskej republiky na poľnohospodárskych pozemkoch
d, zabezpečiť najmenej 70 % podiel ozimných obilnín, repky olejnej, viacročných krmovín, tráv na ornej pôde, a medziplodín pri území vyhlásenom na zabezpečenie stavu dropa fúzatého

2 ) Žiadateľ o poskytnutie agroenvironmentálnej platby na ochranu biotopov vybraných druhov vtákov na trvalých trávnych porastoch musí na ploche zaradenej do pod opatrenia spĺňať tieto podmienky :

a, nepoužívať zakázané prípravky na ochranu rastlín pre chránené vtáčie územia určené podľa osobitného predpisu
-Žiadateľ o poskytnutie agroenvironmentálnej platby na ekologické poľnohospodárstvo nesmie aplikovať žiadne chemické prípravky na ochranu rastlín počas celého obdobia trvania záväzku bez výnimky.
b, nepoužívať priemyselné hnojivá
c, kosiť existujúce trvalé trávne porasty smerom od stredu ku krajom alebo od jednej strany pozemku k druhej strane pozemku, pri kosbe používať výstražné zariadenia
d, vylúčiť akúkoľvek hospodársku činnosť v termínoch od 1. marca do 31. júla v okruhu 150 m od hniezdnej lokality ohrozených druhov vtákov ( 1. drop fúzatý )
alebo v okruhu 50 m od hniezdnej lokality ohrozených druhov vtákov
(1. haja tmavá, 2. haja červená, 3. orol kráľovský, 4. sokol rároh, 5. sokol červenonohý ) vyznačených Štátnou ochranou prírody Slovenskej republiky na poľnohospodárskych pozemkoch
e, zabezpečiť, aby prvá kosba trvalých trávnych porastov bola vykonaná v termíne
od 15. augusta do 30. septembra na 20% až 50% výmery každej plochy trvalého trávnatého porastu

13, chov a udržanie ohrozených druhov zvierat
Žiadateľ o poskytnutie agroenvironmentálnej platby na chov a udržanie ohrozených druhov hospodárskych zvierat sa musí preukázať potvrdením od príslušnej chovateľskej organizácie o zápise zvieraťa do plemennej knihy alebo do plemenárskej evidencie

Zhrnutie :
Agroenvironmentálne opatrenie zahŕňa tieto pod opatrenia :
a, základnú podporu na ornej pôde a trvalých trávnych porastov
b, integrovanú produkciu vo vinohradníctve, v ovocinárstve a v zeleninárstve
c, ekologické poľnohospodárstvo na ornej pôde, pri pestovaní zeleniny, liečivých, koreninových a aromatických rastlín, v ovocných sadoch a vinohradoch a na trvalých trávnych porastoch
d, ochrana proti erózii na ornej pôde stabilizačným osevným postupom a súčasne, alebo na ornej pôde vytvorením parcely s prijateľnou veľkosťou, vo vinohradoch a v ovocných sadoch
e, zatrávnenie ornej pôdy
f, ochrana vybraných biotopov trávnych porastov
g, ochrana biotopov vybraných druhov vtákov
h, chov a udržanie ohrozených druhov zvierat

Uvedené pod opatrenia podľa nariadenia vlády č. 160/2008 a metodického pokynu č. 2098/2008-920.
Pod opatrenia podľa písm. a) až g) nariadenia vlády sa môžu vykonávať na poľnohospodárskej pôde, ktorá je využívaná a je vedená v evidencii pôdnych blokov a dielov pôdnych blokov. / register pôdy /
Do všetkých pod opatrení ( s výnimkou ochrany proti erózii na ornej pôde vytvorením parcely s prijateľnou veľkosťou ) je možné zaradiť iba súvislú plochu jedného druhu pozemku ( orná pôda, trvalé trávne porasty, sady, vinice ) využívanú žiadateľom o zaradenie do agroenvironmentálneho opatrenia.

1, Ochrana proti erózii na ornej pôde vytvorením parcely s prijateľnou veľkosťou, žiadateľ uvedie výmeru ornej pôdy na ktorej vytvorí stabilizujúce pásy.
V kombinácii v rámci pod opatrenia ochrana proti erózii na ornej pôde stabilizačným osevným postupom na ornej pôde vytvoreným parcely s prijateľnou veľkosťou, sa súčet výmery rovná žiadateľom užívanej výmery súvislej plochy jedného druhu pozemku v predmetnom diely.

2, Integrovaná produkcia vo vinohradníctve, ovocinárstve a zeleninárstve môže byť realizovaná za podmienok stanovených pre integrovanú produkciu na ploche najmenej 0,50 ha.

3, Podporované môžu byť len plochy životaschopných vinohradov a ovocných sadov to znamená vo vinohradoch najskôr v 3. roku po výsadbe a v ovocných sadoch v 1. roku životaschopnosti t.j. nie bezprostredne po výsadbe

4, Ochrana proti erózii na ornej pôde vytvorením parcely s prijateľnou veľkosťou je možné realizovať len na dieloch pôdnych blokoch, ktorých aktuálna priemerná svahovitosť uvedená v registri pôdy je rovná alebo väčšia ako 3 º, alebo ak je užívaná súvislá plocha ornej pôdy žiadateľa v jednom diele pôdneho bloku na výmere 30 ha a viac.

5, Ochranu proti erózii vo vinohradoch a ovocných sadoch možno realizovať len na dieloch pôdnych blokoch, ktorých aktuálna priemerná svahovitosť je rovná alebo väčšia ako 3º.

6, Ochranu vybraných biotopov trávnych porastov možno realizovať na dieloch pôdnych blokov, na ktorých sú v registri pôdy vymedzené tieto biotopy :

- teplomilné a suchomilné trvalé trávne porasty
- mezofilné trvalé trávne porasty
- horské kosné lúky
- vlhkomilné porasty nižších polôh
- nížinné aluviálne lúky
- vlhkomilné porasty vyšších polôh, slatinné a bezkolencové lúky
- vysokohorské trávne porasty
Vymedzenie biotopov trávnych porastov v registri pôdy sa vykoná na základe podkladov rezortu životného prostredia.

7) Ochranu biotopov vybraných druhov vtákov možno vykonávať na ploche dieloch pôdnych blokov v druhu pozemku orná pôda alebo trvalý trávny porast, ktoré sa nachádzajú v chránenom vtáčom území, ( zákon č. 543/2002 Z. z. § 26 ods. 2 ) o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, vyhlásenom vyhláškou MŽP na účel zabezpečenia priaznivého stavu biotopov vtákov

a, haja tmavá, haja červená, orol kráľovský, sokol rároh, sokol červenonohý
b, drop fúzatý
c, chrapkáč poľný, jarabica poľná, prepelica poľná, ľabtuška poľná, kalužiak červenonohý, brehár čiernochvostý, pŕhľaviar červenkastý, škovránok poľný, strnádka lúčna, ľabtuška lúčna

V prípade, ak iba časť žiadateľom užívanej výmery spadá do chráneného vtáčieho územia podľa ods. 7) a žiadateľ na danom diely nežiada podporu na iné pod opatrenie, je možné požiadať podporu iba na plochu spadajúcu do vyhláseného územia.

Pod opatrenia ochrana proti erózii na ornej pôde stabilizačným osevným postupom a ochrana proti erózii na ornej pôde vytvorením parcely s prijateľnou veľkosťou je povinne kombinovateľné s minimálne z nasledovných pod opatrení a to :

- ochrana biotopov vybraných druhov vtákov na ornej pôde alebo
- ekologické poľnohospodárstvo na ornej pôde alebo
- základná podpora na ornej pôde alebo

Pod opatrenie ochrana biotopov vybraných druhov vtákov sa môže kombinovať len v súlade s tabuľkou kombinovateľnosti nariadenia vlády a len na celej užívanej ploche jedného druhu pozemku.
Ustanovenie špecifikuje vybrané druhy ohrozených plemien hospodárskych zvierat dlhodobo chovaných na Slovensku, ktoré môžu byť podporené. Chovať a udržiavať ohrozené druhy zvierat ( hovädzí dobytok, ovce, kozy, kone, hydina ) nariadenia vlády možno u zvierat týchto plemien jednotlivých druhov hospodárskych zvierat bez ohľadu na pohlavie
A, hovädzí dobytok ( slovenský pinzgauský )
B, ovce ( valaška pôvodná )
C, kozy ( biela krátkosrstá koza )
D, Kone ( slovenský teplokrvník, Hucul, Furioso, Nonius, Slovenský športový pony, Lipican, Shagya-arab, Norik muránskeho typu )
E, hydina
1, sliepky ( oravka, plymutka, rodajlenka, hempsirka, vlaška, sasekska )
2, husi ( slovenská biela hus, suchovská hus )

Žiadosť o zaradenie do opatrenia

1, žiadateľom o zaradenie do agroenvironmentálneho opatrenia môže byť osoba, ktorý vykonáva poľnohospodársku činnosť
( nariadenie Rady ES č. 1782/2003 čl. 2 písm. c ) v platnom znení.
2, pod osobou ( obchodný zákonník § 2 ods. 2 písm. a) a d) sa rozumie fyzická osoba zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu ( SHR ) alebo osoba, ktorá je zapísaná v obchodnom registri.
3, poľnohospodárska činnosť musí vyť vykonávaná žiadateľom na ploche minimálne jeden hektár poľnohospodárskej pôdy, ak sú splnené podmienky nariadenia vlády. Táto výmera môže predstavovať viaceré užívané plochy jedného druhu pozemku na dieloch pôdnych blokov o výmere najmenej 0,30 ha obhospodarovanej poľnohospodárskej pôdy jedným žiadateľom, alebo chová vybrané plemená jednotlivých druhov hospodárskych zvierat podľa nariadenia vlády ( ohrozené druhy zvierat )

4, žiadateľ predkladá žiadosť o zaradenie do agroenvironmentálneho opatrenia podľa nariadenia vlády na tieto pod opatrenia :

( 1, základná podpora / orná pôda, trvalé trávne porasty /
2, integrovaná produkcia / vo vinohradníctve, v ovocinárstve, v zeleninárstve /
3, ekologické poľnohospodárstvo
/ na oranej pôde, pri pestovaní zeleniny, liečivých, koreninových a aromatických rastlín /
4, ochranu proti erózii
/ na ornej pôde stabilizačným osevným postupom, na ornej pôde vytvorením parcely s prijateľnou veľkosťou, vo vinohradoch, v ovocných sadoch /
5, zatrávnenie ornej pôdy
6, ochranu vybraných biotopov trávnych porastov
7, ochranu biotopov vybraných druhov vtákov
(pod opatrenia realizované na poľnohospodárskej pôde)
Termín a spôsob podania žiadosti

Žiadateľ predkladá žiadosť v rámci jednotnej žiadosti v termíne do 15. mája kalendárneho roka. Žiadosť je možné predložiť aj po tomto termíne najneskôr však do 25 kalendárnych dní, čo má za následok pri žiadosti o platbu 1% zníženie čiastky za každý pracovný deň.

Žiadosť sa predkladá na formulári jednotnej žiadosti a oznámenie na predkladanie zverejňuje platobná agentúra.
Žiadosť o zaradenie do agroenvironmentálneho opatrenia nie je žiadosťou o platbu a na základe tejto žiadosti sa podpora neposkytuje.

Súčasťou žiadostí o zaradenie je identifikačný list s náležitosťami :
a, meno priezvisko, adresu trvalého pobytu, číslo občianskeho preukazu,( pre fyzickú osobu )
b, obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo organizácie, ( pre právnickú osobu )
c, výpis z obchodného registra, výpis zo živnostenského registra alebo z inej obdobnej evidencie nie starší ako 60 dní, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa alebo právnickú osobu
d, číslo účtu v banke ( zmluva alebo potvrdenie o bankovom spojení )
e, zoznam častí poľnohospodárskeho podniku

Žiadateľ predkladá žiadosť o zaradenie do pod opatrenia Chov a udržanie ohrozených druhov zvierat na samostatnej žiadosti najneskôr do 15. mája kalendárneho roku. Žiadosť je možné predložiť aj po tomto termíne najneskôr do 25 kalendárnych dní. Oznámenie na predkladanie žiadostí ako aj formulárov zverejňuje platobná agentúra.

Prílohy žiadostí na pod opatrenia realizované na poľnohospodárskej pôde je :

a,) zoznam dielov pôdnych blokov uvedie sa druh pozemku, výmera poľnohospodárskej pôdy, ktorú požaduje zaradiť do konkrétneho pod opatrenia a výmeru poľnohospodárskej pôdy, ktorá je zaradená do konverzie, ak je žiadosť podaná na ekologické poľnohospodárstvo, vyplnenie zoznamu dielov pôdnych blokov sa vykoná podľa príručky pre žiadateľa o priame podpory vydanú Platobnou agentúrou.
b, Grafická príloha s vyznačením využívanej poľnohospodárskej pôdy podľa pís. a), zaznačenej do grafickej prílohy sa vykoná podľa príručky pre žiadateľa o priame podpory, ktorú vydá Platobná agentúra
c, čestné vyhlásenie o tom, že žiadateľ nemá agroenvironmentálne záväzky v rámci predchádzajúceho programového obdobia PRV SR 2004-2006, ktoré je súčasťou formulára žiadosti. ( PRV– Plán rozvoja vidieka )
d, potvrdenie o registrácii žiadateľa v registri ovocných sadov alebo vinohradov, ak žiadateľ chce vykonávať integrovanú produkciu, ktorý vedie UKSUP – Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky.
e, rozhodnutie o registrácii o ekologickom poľnohospodárstve ak žiadateľ chce vykonávať pod opatrenie ekologické poľnohospodárstvo

Prílohou žiadosti, ak ide o žiadateľa na pod opatrenie chov a udržanie ohrozených druhov zvierat je :

A, počet dobytčích jednotiek ( vybrané plemená jednotlivých druhov hospodárskych zvierat prepočítavací koeficient pre chovaný druh zvierat .
B, potvrdenie príslušnej chovateľskej organizácie o zápise každého jedného zvieraťa do plemennej knihy alebo konkrétneho chovu hydiny v plemenárskej evidencii
C, čestného vyhlásenie o tom, že žiadateľ nemá agroenvironmentálne záväzky podľa osobitných predpisov v rámci predchádzajúceho programového obdobia podľa
PRV SR 2004-2006, ktoré je súčasťou formulára žiadosti.
Povinnú prílohu k žiadosti o zaradenie je čestné vyhlásenie o tom, že žiadateľ má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom.

Žiadosť o transformáciu

Žiadateľ môže požiadať o transformáciu agroenvironmentálneho záväzku z Plánu rozvoja vidieka 2004-2006 a zaradenie do agroenvironmentálneho opatrenia na nové päťročné obdobie
( žiadosť o transformáciu ) najskôr v druhom a najneskôr v poslednom roku trvania pôvodného záväzku v termíne stanovenom agentúrou ako súčasť jednotnej žiadosti. O transformácii záväzku rozhoduje agentúra.

Nový záväzok Platobná agentúra povolí v súlade ( zák. č. 543/2007§ 7 ods. 1 písm. c) ak je predmetom transformácie najmenej 90 % výmery plochy každého pôvodného opatrenia alebo 90 % počtu zvierat z pôvodného záväzku.

Prílohami k žiadosti o transformáciu ak sa transformácia dotýka plôch sú :

a, zoznam pôdnych blokov
b, grafická príloha
c, potvrdenie o registrácii žiadateľa v registri ovocných sadov alebo vinohradov
d, rozhodnutie o registrácii v registri ekologického poľnohospodárstva
prílohami k žiadosti o transformáciu ak sa transformácia dotýka zvierat sú :
a, počet dobytčích jednotiek
b, potvrdenie príslušnej chovateľskej organizácie
( zápis do plemennej knihy alebo do plemenárskej evidencie )

Konverzia :

Žiadateľ, ktorému skončí posledný rok konverzie v ekologickom poľnohospodárstve 30. novembra kalendárneho roka, má nárok na platbu v tomto roku na príslušnú plochu ako platbu v období konverzie. Platbu v období konverzie je možno poskytnúť najviac v dvoch rokoch, pre ovocné sady a vinohrady v troch rokoch.

Výber žiadosti
Pre výber žiadostí sa ustanovujú kritériá na základe ktorých budú žiadosti zaradené do bodových pásiem. Je stanovených 5 bodových pásiem.

Vo všetkých bodových pásmach budú žiadosti o zaradenie do opatrenia a žiadosti o transformáciu zoradené podľa veľkosti plochy, s ktorou vstupujú do pod opatrenia. Z takto zoradeného zoznamu žiadateľov bude urobený výber žiadostí v poradí od prvého bodového pásma a najväčšej výmery poľnohospodárskej pôdy do vyčerpania pridelených finančných prostriedkov v rámci opatrenia Agroenvironmentálne platby.

Žiadosti o zaradenie do pod opatrenia ochrana proti erózii na ornej pôde stabilizačným osevným postupom alebo vytvorením parcely s prijateľnou veľkosťou budú zaradené do bodového pásma podľa pod opatrenia, s ktorými sú povinne kombinovateľné a to :

- pod opatrenie ochrana biotopov vybraných druhov vtákov na ornej pôde
- ekologické poľnohospodárstvo na ornej pôde
- základná podpora na ornej pôde
Výber žiadostí o zaradenie do pod opatrenia chov a udržanie ohrozených druhov zvierat sa vykoná osobitne a podľa počtu dobytčích jednotiek vzostupne od najmenšieho počtu DJ ( DJ - dobytčia jednotka )

Platobná agentúra upovedomí každého žiadateľa, ktorého žiadosť o zaradenie do agroenvironmentálneho opatrenia vybrala a vyzve ho o doplnenie čestného vyhlásenia o tom, že bude plniť podmienky agroenvironmentálneho opatrenia stanovené v Programe rozvoja vidieka SR 2007-2013. Po predložení vyhlásenia sa žiadateľ zaradí do agroenvironmentálneho opatrenia v rozsahu podanej žiadosti.

Povinnosť absolvovať školiaci kurz zameraný na správne plnenie záväzkov opatrenia sa vzťahuje na všetkých žiadateľov ( aj na tých, ktorí absolvovali kurz v programovacom období 2004-2006, ktorí sa zaviažu plniť podmienky v nariadení vlády. )

Zhrnutie jednotlivých pod opatrení v rámci Agroenvironmentálnych platieb

1, základná podpora na ornej pôde a trvalých trávnych porastoch
Zoznam zakázaných prípravkov na ochranu rastlín zverejňuje ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky ( ÚKSUP ) prostredníctvom vestníka Ministerstva pôdohospodárstva SR.

2, Integrovaná produkcia
Žiadateľ o poskytovanie agroenvironmentálnych platieb na integrovanú produkciu musí byť registrovaný vo vinohradníckom registri a registri ovocinárskom, ktorý vedie ÚKSUP.
V integrovanej produkcii pri pestovaní zeleniny v SR, si žiadateľ môže vybrať z nasledovných plodín : ( cibuľa, pór, cesnak, zeler, špargľa, cvikla, kel, karfiol, brokolica, kapusta, kaleráb, paprika, čakanka, dyňa, melón, uhorka, tekvica, mrkva, fenikel, šalát, rajčiak, petržlen, paštrnák, fazuľa, hrach, reďkev, reďkovka, rebarbora, baklažán, špenát, bôb, kukurica cukrová )
V žiadosti o zaradenie do opatrenia, žiadateľ vyznačí všetky plochy s ktorými vstupuje do záväzku integrovaná produkcia v zeleninárstve počas 5 kalendárnych rokov.
Žiadosť o platbu žiadateľ predkladá každoročne počas trvania záväzku.

V žiadosti o platbu uvedie druh zeleniny a výmeru s vyznačením na grafických prílohách. Výmera konkrétnej plochy na ktorej žiadateľ pestuje zeleninu v príslušnom roku nie je limitovaná. Rotovanie zeleniny v systéme IP - Integrovaná produkcia je možné len na dieloch, ktoré žiadateľ označil v žiadosti o zaradenie do opatrenia ako plochy určené na integrovanú produkciu.

Výmera ornej pôdy vyčlenená na pestovanie zeleniny v integrovanej produkcii môže byť väčšia ako výmera zeleniny v záväzku podľa potrieb pre vytvorenie osevného postupu pri pestovaní zeleniny.
Používanie povolených prípravkov na ochranu rastlín pre integrovanú produkciu musí byť dodržané na celej výmere ktorú žiadateľ uviedol v žiadosti o zaradenie do opatrenia, bez ohľadu na plodinu, ktorú na danej časti pôdneho bloku v príslušnom roku žiadateľ pestuje.

Aktuálne zoznamy prípravkov na ochranu rastlín povolených pre integrovanú produkciu sú zverejnené a aktualizované vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva SR.

3, Ekologické poľnohospodárstvo
Žiadateľ o vstup do pod opatrenia musí byť registrovaný v registri ekologických výrobcov, ktorý vedie ÚKSUP.
Za ekologicky hospodáriaci podnik je uznaný ten podnik, ktorý má najneskôr do 31. januára prvého roku záväzného obdobia uzatvorenú platnú dohodu s inšpekčnou organizáciou ekologického poľnohospodárstva.

Pri vstupe do ekologického poľnohospodárstva len s časťou plôch podniku musí žiadateľ :

a, vstupovať do ekologického poľnohospodárstva s ucelenou časťou podniku
b, obhospodarovať oddelene plochy pre ekologickú a konvenčnú výrobu a oddelene viesť hospodárenie
c, udržiavať stavy zvierat oddelene pre ekologické a konvenčné časti výroby

d, pestovať rôzne druhy plodín v hospodárskom roku na ekologickej a na konvenčnej časti
v ekologickom poľnohospodárstve pri pestovaní zeleniny v SR si žiadateľ môže vybrať z nasledovných plodín napr. ( kukurica cukrová, zelenina a iné záhradné plodiny pod sklom, alebo fóliou, melóny, rajčiaky, cibuľa, šalotka, cesnak, pór, iná cesnakovitá zelenina, kapusta, karfiol, kaleráb, hláv šalát, mrkva, šalátová repa, zeler, reďkev, koreňová zelenina, kel, čakanka, fenikel, poľná zelenina, zelenina a iné záhradné plodiny voľne pestované, uhorky, brokolica, paprika, petržlen, fazuľa, hrach, reďkovka, dyňa, tekvica, baklažán, špenát, špargľa, )
Pri pestovaní liečivých, koreninových a aromatických rastlín v SR žiadateľ môže pestovať nasledovné liečivé rastliny : ( tymián, bazalka, medovka, mäta, pamajorán, rozmarín, šalvia, fenikel, rasca, koreninové rastliny, ostatné aromatické plodiny )
Po skončení konverzného obdobia musí mať žiadateľ certifikovanú bioprodukciu podľa zamerania výroby, to znamená, že v rastlinnej výrobe má certifikovaný minimálne jeden bioprodukt alebo biopotravinu určenú na trh a ľudskú spotrebu, ďalej aj osivá v biokvalite.

V živočíšnej výrobe sa uznáva bioprodukt alebo biopotravina určená na ľudskú spotrebu ( napr. živé zvieratá, alebo produkty živočíšneho pôvodu )

4, Ochrana proti erózii na ornej pôde
Za hlavnú plodinu sa považuje plodina, ktorá má pre farmára dominantnú úlohu z hľadiska ekonomického efektu.

K hlavným plodinám v SR patria :

husto siate obiloviny,(napr. pšenica ozimná a jarná, jačmeň ozimný a jarný, raž triticale, ovos )
kukurica na zrno, strukoviny ( napr. sója, fazuľa, bôb, hrach, cícer )
olejniny ( napr. repka olejná, slnečnica )
okopaniny ( napr. zemiaky, cukrová repa )
jednoročné krmoviny ( napr. kukurica na siláž, strukovino - obilné miešanky, kŕmna repa )
poľná zelenina ( koreňová, plodová, kapustovitá, cibuľovitá )
koreninové a liečivé rastliny
technické plodiny ( napr. ľan, tabak )

Medziplodina je plodina pestovaná po hlavnej plodine. Za medziplodiny pre účely agroenvironmentálnych opatrení sa považujú ozimné miešanky ( napr. miešanka raže s vikou, )
letná a strniskové miešanky ( napr. slnečnica, bôb, facélia, rôzne miešanky )
medziplodiny používané ako podsev do krycej plodiny
( napr. ďatelina plazivá, )
nastielacie medziplodiny ( napr. repka olejná, facélia, slnečnica )

Viacročné krmoviny sú plodiny na ornej pôde pestované na tej istej ploche viac ako dva roky po sebe. Viacročné krmoviny sa pestujú ( lucerna siata, lucerna ďatelinová, ďatelina lúčna a plazivá, lupina trvácna, stukovino-obilná miešanka s podsevom ďateliny )

5, Zatrávnenie ornej pôdy
Zatrávnenie ornej pôdy je možné realizovať na ornej pôde na dieloch pôdnych blokov so sklonom viac ako 7 º alebo na dieloch zaradených do znevýhodnených oblastí (LFA) alebo na dieloch ktoré spadajú svojou výmerou nad 50 % do zraniteľných oblastí vymedzených nariadením vlády č. 617/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú citlivé a zraniteľné oblasti.
Zatrávnenie je možné realizovať uznaným osivom trávnych zmesí podľa zákona 470/2002 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 291/1996 Z. z. o odrodách a osivách najneskôr do 30.5.
Na zatrávnených plochách je zakázané používať herbicídy v prvom a druhom roku trvania záväzku, ak príslušný orgán rastlinolekárskej starosti neurčí inak. Ak žiadateľ súčasne realizuje aj pod opatrenie ekologické poľnohospodárstvo na TTP alebo ochranu biotopov vybraných druhov vtákov nesmie použiť žiadne herbicídy počas celého 5 ročného záväzku.

Kosenie trávnych porastov :

Kosiť trávne porasty maximálne 2 krát za rok na plochách, na ktorých sa nachádzajú :
A, mezofilné trvalé trávne porasty
B, horské lúky na kosenie
C, vlhkomilné porasty nižších polôh
D, nížinné aluviálne lúky
E, vlhkomilné porasty vyšších polôh, slatinné a bezkolencové lúky

Kosiť trávne porasty maximálne 1 krát za rok na plochách, na ktorých sa nachádzajú :
A, teplomilné a suchomilné trvalé trávne porasty
B, vysokohorské trávne porasty

Kosiť trávne porasty ručne alebo s využitím ľahkej mechanizácie na plochách, na ktorých sa nachádzajú :

A, vlhkomilné porasty vyšších polôh, slatinné a bezkolencové lúky

Na plochách, na ktorých sa nachádzajú mezofilné trvalé trávne porasty alebo vysokohorské trávne porasty možno košarovať najviac jednu dobytčiu jednotku na 10 m² košiara a denne košiar predkladať.

Hospodárske zvieratá nemožno pásť na plochách, na ktorých sa nachádzajú :

A, horské lúky na kosenie
B, nižinné aluviálne lúky
C, vlhkomilné porasty vyšších polôh, slatinné a bezkolencové lúky

Dopásať mládze hospodárskymi zvieratami možno po prvej kosbe na plochách, na ktorých sa nachádzajú :
A, horské lúky na kosenie alebo nížinné aluviálne lúky.

6, ochrana biotopov vybraných druhov vtákov
1, žiadateľ o poskytnutie platby na ochranu biotopov vybraných druhov vtákov na ornej pôde alebo trvalých trávnych porastov nesmie používať prípravky na ochranu rastlín pre chránené vtáčie územia, ktoré sú uverejnené vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva SR. Ak žiadateľ súčasne realizuje aj pod opatrenie ekologické poľnohospodárstvo nesmie použiť žiadne herbicídy počas celého 5 ročného záväzku.

2, podmienka vylúčenia akejkoľvek hospodárskej činnosti na ornej pôde alebo TTP (TTP – trvalo trávne porasty ) v termínoch od 1. marca do 31. júla v okruhu 150 m od hniezdnej lokality ohrozených druhov vtákov ( drop fúzatý ) alebo v okruhu 50 m od hniezdnej lokality ohrozených druhov vtákov, ktorými sú : ( haja tmavá, haja červená, orol kráľovský, sokol rároh, sokol červenonohý, platí na ploche vyznačenej Štátnou ochranou prírody Slovenskej republiky na poľnohospodárskych pozemkoch.

Záver :

Agroenvironmentálne platby, ktoré sa poskytujú na poľnohospodársku pôdu sa viažu k Jednotnej platbe na plochu
( SAPS) , k priamej platbe podpora plodín na ornej pôde ( POP) k príspevku na znevýhodnené oblasti ( LFA ). Príloha a súčasť k Jednotnej žiadosti je zoznam poľnohospodárskych pozemkov.
Všetky uvedené priame platby a podpory ( SAPS, POP, LFA, agroenviroment ) sa predkladajú na predpísaných a stanovených formulároch Platobnou agentúrou.

Žiadosti o uvedené priame platby a podpory predkladajú žiadatelia podľa miesta trvalého pobytu alebo miesta podnikania príslušnému Regionálnemu pracovisku Platobnej agentúry.
V rámci Slovenskej republiky má Pôdohospodárska platobná agentúra 18 regionálnych pracovísk a to v týchto mestách
( Bratislava, Nitra, Komárno, Levice, Nové Zámky, Trenčín, Trnava, Dunajská Streda, Zvolen, Rimavská Sobota, Lučenec, Žilina, Dolný Kubín, Košice, Michalovce, Trebišov, Prešov, Poprad)


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk