referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Roman, Romana
Piatok, 23. februára 2024
Podmienky Agroenvironmentálnych platieb na Slovensku v roku 2008 - 2 časť
Dátum pridania: 05.03.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: MagisterRia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 7 340
Referát vhodný pre: Iné (napr. kurzy) Počet A4: 22.8
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 38m 0s
Pomalé čítanie: 57m 0s
 

Podmienky Agroenvironmentálnych platieb na Slovensku v roku 2008

Právny predpis : Nariadenie vlády SR č. 160/2008 zo 16. apríla 2008 o podmienkach výberu žiadostí o zaradenie do opatrenia na agroenvironmentálne platby a o podmienkach poskytovania agroenvironmentálnych platieb.
Metodický pokyn MP SR č. 2098/2008-920 k nariadeniu vlády SR č. 160/2008 o podmienkach výberu žiadostí o zaradenie do opatrenia na agroenvironmentálne platby a o podmienkach poskytovania agroenvironmentálnych platieb.
Nariadenie vlády SR č. 386/2008 z 1. októbra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 160/2008 Z. z. o podmienkach výberu žiadostí o zaradenie do opatrenia na agroenvironmentálne platby a o podmienkach poskytovania agroenvironmentálnych platieb.
Nariadenie vlády SR č. 499/2008 z 26. novembra 2008 o podmienkach poskytovania podpory podľa programu rozvoja vidieka.

Podmienky poskytnutia agroenvironementálnych platieb

Poskytnutie agroenvironmentálnej platby

1, Žiadateľovi o agroenvironmentálnu platbu možno platbu poskytnúť, ak má zaradené plochy, alebo dobytčie jednotky do opatrenia ( základná podpora, integrovaná produkcia, ekologické poľnohospodárstvo, ochrana proti erózii, zatrávnenie ornej pôdy, ochrana vybraných biotopov trávnych porastov, ochrana biotopov vybraných druhov vtákov, chov a udržanie ohrozených druhov zvierat ) a ak :

- hospodári na celej výmere pôdy poľnohospodárskeho podniku v súlade s dobrými poľnohospodárskymi a environmentálnymi podmienkami.
- absolvuje školiaci kurz zameraný na správne plnenie a realizáciu záväzkov opatrenia do konca druhého roka, v ktorom záväzok začal plniť.
- dodržiava určené zaťaženie najviac 1,6 DJ ( dobytčia jednotka ) na 1 ha obhospodarovanej plochy poľnohospodárskeho podniku a najmenej 0,3 dobytčej jednotky prežúvavcov a koní na 1 ha trvalých -trávnych porastov vedených v agroenvironmentálnom záväzku.
- dodržiava požiadavky týkajúce sa používania hnojív, vedenia a uchovávania evidencie o množstve, druhu a čase použitia hnojív podľa pozemkov a plodín.
- dodržiava pri používaní hnojív a hospodárskych hnojív podmienky ochrany vôd pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov.
- dodržiava požiadavky týkajúce sa používania prípravkov na ochranu rastlín vrátane vedenia podrobnej evidencie o spotrebe a o spôsobe aplikácie prípravkov na ochranu rastlín a podmienky skladovania a manipulácie s prípravkami na ochranu rastlín.
- nepoužíva kaly z čistiarní odpadových vôd a dnové sedimenty na celej výmere pôdy, s ktorou vstupuje do záväzku.
- hospodári v súlade s určenými požiadavkami na hospodárenie na celej výmere poľnohospodárskeho podniku.
- vedie záznamy pre monitorovanie a hodnotenie, ktoré na požiadanie predkladá agentúre v požadovanej štruktúre.

Ak žiadateľ požiada o vyradenie z agroenvironmentálneho opatrenia, agentúra ho vyradí, ale povinnosť vrátiť poskytnutú agroenvironmentálnu platbu tým nie je dotknutá.
Ak dôjde k nedodržaniu výmery alebo počtu dobytčích jednotiek z dôvodu vyššej moci
( vykonanie reštitúcie, vykonanie pozemkových úprav ) vrátenie agroenvironmentálnej platby sa nepožaduje.

Postupy šetrné k životnému prostrediu

1, základná podpora ( pre ornú pôdu )
Žiadateľ o poskytnutie agroenvironmentálnej platby na základnú podporu pre ornú pôdu musí na ploche zaradenej do pod opatrenia spĺňať nasledovné podmienky :
a, nesiať a nesadiť žiadne obiloviny, olejniny, okopaniny na viac ako 50 % ornej pôdy.
( kukurica na zrno sa započítava k obilninám )
b, hnojiť dusíkatými hnojivami najviac v takom množstve, aby celkový obsah dusíka neprevýšil 120 kg/ha obhospodarovanej ornej pôdy ročne.
c, nepoužívať zakázané prípravky na ochranu rastlín pre základnú podporu

 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.