referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Michal, Michaela
Utorok, 29. septembra 2020
Obchodné záväzkové vzťahy
Dátum pridania: 13.03.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: pepson
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 4 191
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 11.8
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 19m 40s
Pomalé čítanie: 29m 30s
 
Obchodné záväzkové vzťahy

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy:
- musí obsahovať lehotu, v kt. sa má budúca zmluva uzavrieť
- aspoň všeobecné vymedzenie predmetu plnenia
Vyžaduje vždy písomnú formu! Zaväzuje obe zmluvné strany, alebo len jednu. Oprávnená strana vyzve druhú stranu na uzavretie zml. Ak zaviazaná strana nesplní svoju povinnosť, oprávnená strana:
- požiada súd o určenie obsahu zmluvy
- požiada o náhradu škody
Záväzok uzavrieť budúcu zmluvu zaniká uplynutím lehoty stanovenej v zmluve.

Spoločné záväzky:
- solidárne /plní ktorýkoľvek/
- čiastkové /každý len určitú časť z celkového plnenia/
- nedeliteľné /splnené len činnosťou všetkých povinných osôb/

Zabezpečenie záväzku
V zmysle Obch. Z. môžu zmluvné strany použiť na zabezpečenie svojich zmluvných práv a nárokov niektorý z nasledujúcich spôsobov, resp. ich aj kombinovať:
1. zmluvná pokuta
2. ručenie
3. banková záruka
4. uznanie záväzku

ZMLUVNÁ POKUTA – dojednať len písomne/ výška a spôsob jej určenia
- povinnosť zaplatiť pri porušení zmluvnej povinnosti
- - // - aj keď nevznikla škoda
- zaplatenie nezbavuje povinnosti splniť záväzok
- neprimerane vysokú zml. pok. môže súd znížiť
- nárok na zml. pok. trvá aj pri odstúpení od zmluvy

RUČENIE – písomne
Ručiteľ písomne vyhlási, že ak dlžník nesplní voči veriteľovi určitý záväzok, uspokojí ho on. Vyhlásenie o ručení:
- o kt. pohľadávky ide
- do akej výšky sa zabezpečujú
Ak dlžník nesplnil svoj záväzok v primeranej dobe po tom, čo ho na to veriteľ písomne vyzval domáha sa plnenia od ručiteľa. Viac ručiteľov - ručí každý z nich za celý záväzok. Ak je ručením zabezpečená iba časť záväzku - neznižuje sa ručenie čiastkovým plnením. Ručenie trvá aj pri postúpení pohľadávky. Ak ručiteľ SPLNÍ ZÁVAZOK za dlžníka, nadobúda práva veriteľa. Ručenie zaniká zánikom záväzku.

BANKOVÁ ZÁRUKA vzniká písomným vyhlásením banky v záručnej listine, že uspokojí veriteľa do výšky určitej peňažnej sumy podľa záručnej listiny, ak dlžník nesplní určitý záväzok alebo sa splnia určité podmienky.
Bankovú záruku môže potvrdiť iná banka veriteľ môže uplatniť svoje nároky voči ktorejkoľvek z týchto bánk.
Banka splní sv. záväzok, len keď ju na to veriteľ písomne vyzve. Banková záruka môže byť obmedzená dobou platnosti.
=> zaniká, ak veriteľ neuplatní sv. práva. Ak banka plnila podľa BZ, dlžník je pov. zaplatiť banke.

UZNANIE ZÁVAZKU – písomne trvá v čase uznania.
Používa sa za účelom:
1. aby sa zabránilo premlčaniu. Od doby uznania záväzku začína plynúť nová premlčacia doba. Oprávnená strana tak získava viac času / nová lehota / na uplatnenie svojich práv.
2. ako exekučný titul. / Rýchlejší postup súdu pri vyhlásení exekúcie. /
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.