Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

História živností

História živností

Cechy – predchodcovia remesiel a živností

Prvé zárobky živnostenských cechov začali vznikať v európskych krajinách už v 12. storočí najmä v Anglicku, Nemecku, Taliansku. Cechová sústava mala svoj poriadok tzv. artikule. Medzi úlohy cechov, ktoré zo začiatku zabezpečovali rozvoj remesiel patrilo aj organizovanie spoločného nákupu a rozdeľovanie surovín, pomôcok i predaj výrobkov na trhoch. Cechy boli v úzkom spojení s rozvojom živností. Do začiatku 18. storočia bolo najviac cechov obuvníckych, krajčírskych, mäsiarskych, kováčskych, kožušníckych. Na Slovensku ich bolo približne 1800 – 2000.

Členstvo v cechoch bolo povinné a stalo sa základnou podmienkou vykonávania remesla. Remeselník, ktorý nebol členom cechu bol označený za fušera, nesmel mať učňov a predávať na trhoch. Na čele cechu stál cechmajster, ktorý okrem iného mal právo vyraďovať nekvalitné výrobky. Neskôr vplyvom hromadnej výroby začali mnohé cechy zanikať. V roku 1872 dochádza k zrušeniu zákonom a remeselníci sa začínajú združovať v iných organizačne voľnejších formách: spolkoch, spoločenstvách, jednotách a pod. Uhorský zákon z roku 1872 umožnil živnostníkom združovať sa do živnostenských spolkov, ktoré mali podstatne liberálnejšie stanovy než cechy.

Živnostenské spoločenstvá a hospodárska komora

Ich vznik kodifikoval Živnostenský zákon z roku 1884. Členstvo bolo povinné až vtedy, ak sa na ich zriadení dohodli najmenej 2/3 miestnych živnostníkov. Predstavovali odbornú samosprávu živnostenského podnikania, t. j. starali sa o zvyšovanie odbornej úrovne, čím zabezpečili schopnosť konkurovať. Riešili spory medzi zamestnancami a zamestnávateľmi a pod. Obchodné a živnostenské komory začali v Európe vznikať v 17. storočí vo Francúzsku a neskôr aj inde. Na Slovensku v roku 1930 bolo 90 zmiešaných živnostenských spoločenstiev a 13 odborných.

Súčasnosť

Zánik živnostníctva v roku 1952 znamenal aj zhabanie veľkého majetku. Po násilnom prerušení existencie živnostníctva na Slovensku sa začali po roku 1989 znovu zakladať živnosti a organizovať živnostenské spoločenstvá.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk