Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Doplnková národná priama platba na VDJ na Slovensku v roku 2009

Téma : Doplnková národná priama platba na VDJ na Slovensku v roku 2009

Právny predpis:

Nariadenie vlády SR č. 266/2007 zo 6. júna 2007 o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou doplnkovej národnej priamej platby na VDJ.
Nariadenie vlády SR č. 37/2008 zo 16 januára 2008 o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou doplnkovej národnej priamej platby na veľké dobytčie jednotky.
Nariadenie vlády č. 42/2009 z 9. februára 2009

Vysvetlivka : VDJ (Veľké dobytčie jednotky)
Nariadenie upravuje podmienky poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou doplnkovej národnej platby na veľké dobytčie jednotky.
Žiadosť o platbu na veľké dobytčie jednotky (VDJ) môže podať osoba vykonávajúca poľnohospodársku činnosť na území SR.

Platba na veľké dobytčie jednotky sa poskytuje na počet veľkých dobytčích jednotiek vypočítaných podľa prílohy 1 a zaokrúhlených na jedno desatinné miesto.
Príloha č. Výpočet veľkých dobytčích jednotiek podľa nariadenia vlády č. 266/2007 Z. z

Kategória jednotka na určenie koeficient na prepočet stavu kateg. na VDJ

Teľatá do 6 mesiacov počet zvierat v ks x 0,20
HD od 6 mesiacov do 24 počet zvierat v ks x 0,60
Býky, voly, jalovice nad 24 mes. počet zvierat v ks x 1,00
Dojčiace kravy nad 24 mesiacov počet zvierat v ks x 1,00
Ovce a kozy nad 12 mesiacov počet zvierat v ks x 0,15 stav viazania
Počet zvierat v ks x 0,15 stav odviazania
Individuálne referenčné
Množstvo mlieka tona x 0,1998

Vysvetlivka :
- počet VDJ sa vypočíta ako súčin stavu kategórie v jednotkách a koeficientu na prepočet stavu kategórie na VDJ

RP PPA (Regionálne pracovisko Pôdohospodárskej platobnej agentúry)
PPA (Pôdohospodárska platobná agentúra)

Do veľkých dobytčích jednotiek patria:

A) teľatá do 6 mesiacov na základe stavov zvierat k 31.3.2007
B) Hovädzí dobytok (HD) od 6 do 24 mesiacov na základe stavu zvierat k 31.3.2007
C) Býky voly jalovice nad 24 mesiacov na základe stavu zvierat k 31.3.2007
D) dojčiace kravy nad 24 mesiacov k dátumu podania žiadosti
E) ovce a kozy nad 12 mesiacov na základe stavu zvierat k:
- 31.marcu 2007 (odviazaný stav)
- ovce a kozy nad 12 mesiacov k dátumu podania žiadosti (viazaný stav)
F) individuálne referenčné množstvo mlieka – individuálna kvóta k 31.3.2007
Platba na VDJ sa poskytne najmenej na jednu veľkú dobytčiu jednotku

Stav zvierat sa určuje podľa centrálneho registra zvierat (centrálna evidencia) CEHZ
CEHZ – Centrálna evidencia hospodárskych zvierat
Štátny plemenársky ústav SR a ich príslušné regionálne strediská – vydajú žiadateľovi potvrdenia pre jednotlivé kategórie zvierat k 31.3.2007

Podľa nariadenia vlády SR č. 37/2008 zo 16.1.2008
- Prílohy ako súčasť žiadosti o stave zvierat pre jednotlivé kategórie sa agentúre nepredkladajú, ak ich žiadateľ už predložil agentúre (PPA) v predchádzajúcich rokoch
Platba na VDJ na zvieratá v kategórii ovce a kozy nad 12 mesiacov je poskytnutá žiadateľovi, ak chová zvieratá uvedené v žiadosti počas najmenej dvoch mesiacov od dátumu podania žiadosti (viazaný stav).
Neoddeliteľnú súčasť žiadosti tvorí zoznam oviec a kôz na farme, ktorý je zostavený žiadateľom na predpísanom tlačive.
Platba na VDJ na zvieratá v kategórii dojčiace kravy nad 24 mesiacov je poskytnutá žiadateľovi, ak chová zvieratá uvedené v žiadosti počas najmenej troch mesiacov od dátumu podania žiadosti. (viazaný stav)
Neoddeliteľnú súčasť žiadosti tvorí zoznam dojčiacich kráv, ktorý je zostavený žiadateľom na predpísanom tlačive.

Žiadateľ je povinný chovať dojčiace kravy oddelene od ostatného HD, bez dojného využitia a ich mlieko používať len na výživu teliat.
Zvieratá, u ktorých sa nedodržala podmienka chovu zvierat uvedených v žiadosti tri mesiace je možné uskutočniť náhradu zvierat inými zvieratami u kategórie dojčiacich kráv oviec a kôz do 15 pracovných dní.
Náhrada sa oznamuje Pôdohospodárskej platobnej agentúre do siedmych pracovných dní odo dňa ich nahradenia. (príslušnému regionálnemu pracovisku podľa miesta trvalého bydliska alebo podľa miesta podnikania žiadateľa)
Žiadateľ to oznamuje príslušnému regionálnemu pracovisku, kde podal žiadosť o doplnkovú národnú priamu platbu na VDJ Veľké dobytčie jednotky.

Podmienka sa považuje za splnenú aj vtedy, ak dôjde k poklesu počtu chovaných zvierat v dôsledku vyššej moci a výnimočných okolností a túto skutočnosť žiadateľ oznámil agentúre do 10 pracovných odo dňa kedy nastala.

Termín predloženia žiadosti:

Žiadateľ predkladá žiadosť agentúre v termíne od 1.3.2009 do 31.3.2009.
Žiadosti o uvedené priame platby a podpory predkladajú žiadatelia podľa miesta trvalého pobytu alebo miesta podnikania príslušnému Regionálnemu pracovisku Platobnej agentúry.

V rámci Slovenskej republiky má Pôdohospodárska platobná agentúra 18 regionálnych pracovísk a to v týchto mestách (Bratislava, Nitra, Komárno, Levice, Nové Zámky, Trenčín, Trnava, Dunajská Streda, Zvolen, Rimavská Sobota, Lučenec, Žilina, Dolný Kubín, Košice, Michalovce, Trebišov, Prešov, Poprad )

Poznámka:

Ak mal žiadateľ podanú žiadosť v roku 2008 dostane predtlačené formuláre:
- Identifikačný list žiadateľa na rok 2009,
- zoznam oviec a kôz na farme,
- zoznam dojčiacich kráv,

Ak žiadateľ prvý krát v roku prekladá žiadosť na VDJ a jedná sa o prvú žiadosť v kalendárnom roku predkladá ju spolu s Identifikačným listom žiadateľa.

Prílohu k žiadosti sú:

A) potvrdenie z centrálnej evidencie o počte zvierat v každej kategórii
B) Rozhodnutie o pridelení individuálnej kvóty

Žiadateľom o platbu na VDJ na zvieratá (príslušné kategórie zvierat) môže byť osoba, ktorá má tieto zvieratá evidované v individuálnom registri vedenom v centrálnej evidencii.
Zoznam obsahuje ušné čísla zvierat, plemeno zvierat a identifikáciu individuálneho registra

Vysvetlivka:
- žiadateľ označuje jednotlivé kategórie zvierat tkz. ušnými číslami pre jednotlivé kategórie zvierat (HD, ovce a kozy)
- žiadateľ má zároveň registrovanú farmu na jednotlivé kategórie zvierat a číslo tejto farmy (Farma na HD, ovce a kozy)
Oprávnený žiadateľ:

O platbu na VDJ môže byť akákoľvek osoba vykonávajúca poľnohospodársku činnosť na území SR, ktorá spĺňa ďalšie podmienky uvedené v NV SR č. 266/2007.
Pre poskytnutie platby na VDJ neexistuje obmedzenie právnej formy žiadateľa.
Vysvetlenie : nárok majú všetky právnické a fyzické soby aj fyzické osoby nepodnikatelia.

V prípade žiadosti o platbu na VDJ na zvieratá je žiadateľom len tá osoba, ktorá má zvieratá evidované v individuálnom registri vedenom v jeho chove, a v centrálnej evidencii hospodárskych zvierat (CEHZ)
To znamená, že žiadosť môže podať len tá osoba, ktorá mala zvieratá, na ktoré podala žiadosť o podporu evidované.
Platba na VDJ sa poskytne len v prípade, ak počet schválených VDJ je najmenej 1 VDJ v akomkoľvek zložení.

Kategórie a stav zvierat:

A) teľatá do 6 mesiacov na základe stavu zvierat k 31.3.2007.
- Stav sa určuje na základe výpisu z CEHZ

B) Hovädzí dobytok od 6 do 24 mesiacov na základe stavu zvierat k 31.marcu 2007.
- Stav zvierat sa určuje na základe výpisu s CEHZ

C) býky voly jalovice nad 24 mesiacov na základe stavu zvierat k 31.marcu 2007.
- Stav zvierat sa určuje na základe výpisu z CEHZ

D) dojčiace kravy (najmenej raz otelené ku dňu predloženia žiadosti, ktorých mlieko slúži na výživu teliat) nad 24 mesiacov na základe stavu zvierat ku dňu podania žiadosti.
- Stav zvierat sa určuje na základe zoznamu zvierat, ktorý zostaví žiadateľ. (zoznam dojčiacich kráv – príloha k žiadosti)

E) ovce a kozy nad 12 mesiacov (samičieho pohlavia) na základe stavu zvierat k:

- 31. marcu 2007 – Stav zvierat sa určuje na základe výpisu z CEHZ (odviazaná časť)
v prípade ak sú vo výpise aj barany žiadateľ vyškrtne zo zoznamu tieto zvieratá a žiadosť si predloží na upravený (nižší) počet zvierat (VDJ)

- stav zvierat ku dňu podania žiadosti (samičieho pohlavia) sa určuje na základe zoznamu zvierat, ktorý zostaví žiadateľ (zoznam oviec a kôz – príloha k žiadosti) (viazaná časť)

F) Individuálne referenčné množstvo mlieka (individuálna kvóta) k 31. marcu 2007.
- Stav sa určí na základe rozhodnutia PPA o pridelení individuálnej kvóty.

Retenčné obdobie chovu zvierat:

Platba na VDJ na zvieratá v kategórii ovce a kozy nad 12 mesiacov je poskytnutá žiadateľovi, ak chová zvieratá uvedené v žiadosti počas najmenej dvoch mesiacov od dátumu podania žiadosti (viazaný stav)

Platba na VDJ na zvieratá v kategórii dojčiace kravy nad 24 mesiacov je poskytnutá žiadateľovi, ak chová zvieratá uvedené v žiadosti počas najmenej troch mesiacov od dátumu podania žiadosti. (viazaný stav)

Spôsob chovu dojčiacich kráv:

Žiadateľ je povinný chovať dojčiace kravy na ktoré žiada platbu:

A) oddelene od ostatného hovädzieho dobytka / t.j. dojníc / a to oddeleným ustajnením!

B) Bez dojného využitia a ich mlieko používať len na výživu teliat. To znamená, že od dojčiacich kráv nie je možné získať mlieko dojením a používať ho na komerčné účely, ale iba na výživu teliat.
Postup v prípade vyššej moci:

Poznámka : vyššia moc

(zviera uhynulo s dôvodu choroby, staroby, nutného zabitia, nutný bitúnok) – tieto výnimočné okolnosti dokladá žiadateľ relevantnými dokladmi od veterinára (napr. zvozný lístok, sprievodný list k nutnej porážke popr. úhynu)

V prípade ak došlo k vyššej moci a výnimočným okolnostiam v dôsledku, ktorých sa medzi dátumom podania žiadosti a trvania retenčného obdobia, znížil stav zvierat
(dojčiace kravy, ovce a kozy) a žiadateľ nechce stratiť nárok na platbu v plnej výške je povinný oznámiť túto skutočnosť RP PPA do 10 pracovných dní od nastania vyššej moci alebo výnimočných okolností.

Poznámka : žiadateľ predkladá oznámenie o vyššej moci na to Regionálne pracovisko PPA, kde má podanú žiadosť na priamu platbu cez Veľké dobytčie jednotky.

Žiadosť a Identifikačný list:

1) Žiadosti v roku 2009 o platbu na VDJ sa podávajú v termíne od 1.3.2009 do 31.3.2009 na formulári zverejnenom Pôdohospodárskou platobnou agentúrou.

2) Nariadenie vlády umožňuje podať žiadosť aj po stanovenom termíne a to v lehote do 25 kalendárnych dní. U žiadosti predloženej 25 kalendárnych dní po stanovenom termíne bude znížená výška podpory o 1 % (z platby, na ktorú bol žiadateľ oprávnený v prípade dodržania termínu) za každý pracovný deň omeškania.

3) Žiadateľ, ktorý v príslušnom kalendárnom roku ešte nepredložil identifikačný list žiadateľa, (IL) t.j. ak žiadosť o platbu na VDJ predchádza žiadosť o jednotnú platbu na plochu (vzhľadom na to, že žiadosť o platbu na VDJ sa podáva k 31.3.2009 a žiadosť o jednotnú platbu na plochu až k 15.5., kalendárneho roka predkladá prvý krát Identifikačný list spolu zo žiadosťou o platbu na VDJ.

Poznámka : Identifikačný list žiadateľa sa podáva len raz pri prvom predložení žiadosti.
(v tomto prípade bola prvá žiadosť žiadateľom podávaná na VDJ do 31.3.2009)

4) Žiadateľ o platbu na VDJ je povinný IL predložiť najneskôr súčasne s podaní žiadosti o platbu na VDJ. Žiadateľ predkladá IL na zverejnenom tlačive PPA, ktoré obsahuje náležitosti

5) Spolu s IL predkladá:

- výpis z obchodného registra alebo výpis zo živnostenského registra, alebo inej obchodnej evidencie – predkladá orginál, alebo overená fotokópia.
- Zmluva o bankovom účte

Prílohy k žiadosti:

1) výpis CEHZ k 31.3.2007 je prílohou k žiadosti v prípade:

A) teliat do 6 mesiacov
B) HD od 6 do 24 mesiacov
C) HD nad 24 mesiacov (okrem dojníc a dojčiacich kráv)
D) oviec a kôz ( samičie pohlavie ) nad 12 mesiacov (odviazaná časť)

2, Príloha k žiadosti o platbu na VDJ  t.j. na individuálnu kvótu mlieka)

- je rozhodnutie PPA o pridelení individuálnej kvóty k 31.3.2007.
- Stav individuálnej kvóty sa bude krížovo kontrolovať cez doklady PPA.
3) Príloha k žiadosti o platbu na VDJ v prípade dojčiacich kráv je zoznam dojčiacich kráv nad 24 mesiacov (viazaná časť) zostavený žiadateľom.

- Zoznam žiadateľ deklaruje, že tieto zvieratá má v čase podania žiadosti v držbe a že ich bude chovať v čase od podania žiadosti a trvania retenčného obdobia.
- Zoznam tabuľke obsahuje ušné čísla zvierat a identifikáciu individuálneho registra. (register farmy)

4) Prílohou k žiadosti o platbu na VDJ v prípade oviec a kôz samičie pohlavie nad 12 mesiacov (viazaná časť) je zoznam oviec a kôz zostavený žiadateľom.

- Zoznamom žiadateľ deklaruje, že tieto zvieratá má v čase podania žiadosti v držbe a že ich bude chovať od podania žiadosti a trvania retenčného obdobia.
- Zoznam v tabuľkovej forme obsahuje ušné čísla zvierat a identifikáciu individuálneho registra (register farmy)

5) Zoznam oviec a kôz predkladá žiadateľ osobitne od výpisu oviec a kôz z CEHZ. To znamená, že môže predložiť aj výpis oviec a kôz z CEHZ k 31.3.2007 aj zoznam zvierat, plánuje chovať od podania žiadosti a trvania retenčného obdobia.

6) prílohy vo forme výpisov z CEHZ a rozhodnutí o pridelení individuálnej kvóty, nie je žiadateľ povinný opätovne predkladať, ak ich už raz agentúre predložil (t.j. pri podaní žiadosti o VDJ v roku 2007 )

Uvedené podklady nie je potrebné opätovne predkladať nakoľko sú nárokovateľné stavy viazané k dátumu 31.3.2007, ktorý sa v porovnaní so žiadosťou na rok 2007 nezmenil.

Podľa nariadenia vlády č. 42/2009 žiadateľ má právo žiadať o platbu na veľké dobytčie jednotky ( platobné oprávnenie ) podľa počtu veľkých dobytčích jednotiek
kategórie zvierat :

A) teľatá do 6 mesiacov na základe stavov zvierat k 31.3.2007 (zohľadniť prevod platobných oprávnení)

B) Hovädzí dobytok (HD) od 6 do 24 mesiacov na základe stavu zvierat k 31.3.2007 (zohľadniť prevod platobných oprávnení)

C) Býky voly jalovice nad 24 mesiacov na základe stavu zvierat k 31.3.2007 (zohľadniť prevod platobných oprávnení)

D) ovce a kozy nad 12 mesiacov na základe stavu zvierat k:
- 31.marcu 2007 (odviazaný stav) (zohľadniť prevod platobných oprávnení)

E) individuálne referenčné množstvo mlieka – individuálna kvóta k 31.3.2007
(zohľadniť prevod platobných oprávnení), ktoré žiadateľ choval k príslušnému dátumu.

Platobné oprávnenie je prevoditeľné:

- prechodom alebo prevodom individuálnej kvóty, ktorú žiadateľ doloží písomnou zmluvou a rozhodnutím agentúry predložených spolu so žiadosťou – do 31.3.2009.

- písomnou zmluvou o prevode dobytčích jednotiek (podľa kategórie zvierat), ktorá obsahuje potvrdenie stavu zvierat za kategóriu, ktorá je predmetom prevodu, vystavené centrálnou evidenciou (CEHZ) na meno prevodcu.

Termín predloženia žiadosti:

Žiadateľ predkladá žiadosť agentúre do 31.marca kalendárneho roka spolu s Identifikačným listom.
Žiadateľ podľa nariadenia vlády č. 42/2009 predkladá vyhlásenie žiadateľa o neuskutočnení prevodu platobného oprávnenia do 31. marca kalendárneho roka.

Zdroje:
1, Nariadenie vlády SR č. 266/2007 zo 6. júna 2007 o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou doplnkovej národnej priamej platby na VDJ -
3, Metodický pokyn MP SR č. 161... k nariadeniu vlády SR č. 266/2007 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou doplnkovej národnej priamej platby na veľké dobytčie jednotky. -
4, Nariadenie vlády č. 42/2009 z 9. februára 2009 -
2, nariadenie vlády č. 37/2008 ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 266/2007 -

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk