referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Gašpar
Sobota, 29. januára 2022
Priame platby z EU pre farmárov na Slovensku v roku 2009
Dátum pridania: 09.04.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: MgrBcRia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 980
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 9.1
Priemerná známka: 3.00 Rýchle čítanie: 15m 10s
Pomalé čítanie: 22m 45s
 
3. Osobitná platba na cukor:

-osobitná platba na cukor sa poskytne na výmeru poľnohospodárskych pozemkov, na ktorej sa pestovala cukrová repa v roku 2005. Veľkosť výmery poľnohospodárskych pozemkov sa určuje podľa zoznamu poľnohospodárskych pozemkov, ktorý bol súčasťou žiadosti o jednotnú platbu na plochu v roku 2005.

Poskytnutie žiadateľovi:
Osobitná platba na cukor sa poskytne žiadateľovi, ktorý predloží zmluvu o dodávke cukrovej repy z hospodárskeho roku 2005/2006 uzatvorenú podľa osobitného predpisu agentúre. Zmluvu nepredkladá, ak ju už žiadateľ agentúre predložil. Ak žiadateľ nepredložil v roku 2005 žiadosť o jednotnú platbu na plochu, veľkosť výmery poľnohospodárskej pôdy sa určí ako podiel množstva cukrovej repy uvedeného v zmluve z hospodárskeho roku 2005/2006 a referenčnej úrody 50 t/ha.

4. Osobitná platba na ovocie a zeleninu:

Osobitná platba sa poskytne na ovocie a zeleninu, ktorej zoznam je uvedený v prílohe na výmeru, ktorú žiadateľ uviedol v prílohe k žiadosti o jednotnú platbu na plochu v roku 2007.
Žiadateľom o platby podľa nariadenia môže byť akákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku činnosť na území Slovenskej republiky.
Pre poskytnutie platby neexistuje akékoľvek obmedzenie právnej formy žiadateľa.

Žiadosť:
Žiadateľ predkladá žiadosť Pôdohospodárskej platobnej agentúre po zverejnení výzvy na predkladanie žiadostí najneskôr do 15. mája v kalendárnom roku.
Nariadenie vlády umožňuje podať žiadosť aj po stanovenom termíne v lehote do 25 kalendárnych dní.
U žiadosti predloženej 25 kalendárnych dní po stanovenom termíne bude znížená výška podpory o 1 % za každý pracovný deň omeškania.

Spôsob predloženia žiadosti:
Žiadosť predkladá na formulári jednotnej žiadosti o priame platby na plochu zverejnenom Pôdohospodárskou platobnou agentúrou , t.j. na rovnakej žiadosti ako sa podáva žiadosť o SAPS.

5. Prechodná platba na rajčiaky:

1, Prechodná platba sa poskytne na výmeru pestovaných rajčiakov v kalendárnom roku, najviac však na výmeru, ktorá je uvedená v zmluve s prvým spracovateľom rajčiakov. Prvý spracovateľ rajčiakov je zaradený na zoznam schválených prevádzkovateľov na príslušný kalendárny rok zverejnený vo vestníku.
2, Zmluva obsahuje okrem náležitostí uvedených v osobitnom predpise najmenšie množstvo rajčiakov na dodanie. Ak zmluvu uzatvára uznaná organizácia výrobcov, alebo skupina výrobcov, v zmluve sa osobitne uvedie najmenšie množstvo rajčiakov na dodanie za každého žiadateľa. Najmenšie množstvo v tonách, ktoré je žiadateľ povinný dodať prvému spracovateľovi, zodpovedá násobku výmery rajčiakov zo zmluvy a minimálnej úrody 20 t/ha.

Náležitosti zmluvy:
Zmluva medzi žiadateľom a prvým spracovateľom musí mať minimálne nasledovné náležitosti:
1, mená a adresy strán zmluvy alebo záväzku na dodávky ( žiadateľ a prvý spracovateľ )
2, plochy rajčiakov, na ktorých ich žiadateľ pestuje ( ich výmeru )
3, záväzok žiadateľa dodať prvému spracovateľovi celý výnos úrody, najmenej však minimálne množstvo 20 t/ ha
 
späť späť   2  |  3  |   4  |  5  |  6    ďalej ďalej
 
Zdroje: Nariadenie vlády SR č. 20/2009 zo 14. januára 2009 – Podmienky poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.