referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Tamara
Streda, 26. januára 2022
Priame platby z EU pre farmárov na Slovensku v roku 2009
Dátum pridania: 09.04.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: MgrBcRia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 980
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 9.1
Priemerná známka: 3.00 Rýchle čítanie: 15m 10s
Pomalé čítanie: 22m 45s
 
Zmluvu s prvým spracovateľom môže pre zjednodušenie uzavrieť tiež organizácia výrobcov alebo skupina výrobcov zastupujúca žiadateľov / organizácia výrobcov /, ktorí sú jej členmi.
Takáto zmluva musí obsahovať minimálne nasledovné náležitosti:
a, mená a adresy strán zmluvy alebo záväzku na dodávky ( organizácia výrobcov a prvý spracovateľ )
b, mená a adresy žiadateľov, za ktorých uzatvára zmluvu organizácia výrobcov
c, plochy rajčiakov / ich výmeru sumárne ako aj za žiadateľov osobitne /
d, záväzok žiadateľa dodať prvému spracovateľovi celý výnos úrody, najmenej však minimálne množstvo 20 t/ha za jednotlivého producenta (sumárne ako aj za žiadateľov)

Potvrdenie o dodaní: Po dodaní zodpovedajúceho množstva rajčiakov je prvý spracovateľ rajčiakov povinný bezodkladne vystaviť žiadateľovi písomné potvrdenie o dodaní rajčiakov.

Termín dodania potvrdenia
:
Žiadateľ predloží agentúre potvrdenie o dodaní rajčiakov do 30. novembra príslušného kalendárneho roka.

Náležitosti potvrdenia:
Potvrdenie o dodaní rajčiakov obsahuje:
a, identifikačné údaje žiadateľa,
b, dodané množstvo rajčiakov
c, označenie a podpis osoby, ktorá koná za prvého spracovateľa rajčiakov

Žiadosť:
Žiadateľ predkladá žiadosť Pôdohospodárskej platobnej agentúre po zverejnení výzvy na predkladanie žiadostí najneskôr do 15. mája v kalendárnom roku.
Nariadenie vlády umožňuje podať žiadosť aj po stanovenom termíne v lehote do 25 kalendárnych dní.
U žiadosti predloženej 25 kalendárnych dní po stanovenom termíne bude znížená výška podpory o 1 % za každý pracovný deň omeškania.

Spôsob predloženia žiadosti:
Žiadosť predkladá na formulári jednotnej žiadosti o priame platby na plochu zverejnenom Pôdohospodárskou platobnou agentúrou, t.j. na rovnakej žiadosti ako sa podáva žiadosť o SAPS.

Príloha k žiadosti o prechodnú platbu na rajčiaky:
- je overená kópia zmluvy medzi žiadateľom a prvým spracovateľom
- overená kópia zmluvy medzi žiadateľom a organizáciou výrobcov
Žiadateľom o platby podľa nariadenia môže byť akákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku činnosť na území Slovenskej republiky. Pre poskytnutie platby neexistuje akékoľvek obmedzenie právnej formy žiadateľa.

Predkladanie žiadostí:

1) Žiadosť podáva žiadateľ prostredníctvom jednotnej žiadosti ktorej prílohou sú:
a, grafická príloha
b, zoznam poľnohospodárskych pozemkov a spôsob ich využitia

2, Ak žiadateľ pestuje konopu siatu, prílohou k jednotnej žiadosti podľa ods. 1) sú tiež:
a, uznávací list o uznaní osiva konopy siatej vrátane oficiálnej návesky osiva
b, údaj o množstve použitého osiva v kg/ha

3, žiadosť predkladá žiadateľ spolu s Identifikačným listom v termíne určenom vo výzve zverejnenej agentúrou.
 
späť späť   2  |  3  |  4  |   5  |  6    ďalej ďalej
 
Zdroje: Nariadenie vlády SR č. 20/2009 zo 14. januára 2009 – Podmienky poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.