Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Priame platby z EU pre farmárov na Slovensku v roku 2009

Téma: Priame platby z EU pre farmárov na Slovensku v roku 2009

Právny predpis:
Nariadenie vlády SR č. 20/2009 zo 14. januára 2009 – Podmienky poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb
Metodický pokyn MP SR č. 185... o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou platby na pestovanie energetických plodín
Metodický pokyn MP SR č. 1997/2008-350 o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou prechodnej platby na rajčiaky a osobitnej platby na ovocie a zeleninu

Predmet úpravy:
Nariadenie vlády upravuje podmienky poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb ktorými sú:
a) jednotná platba na plochu ( SAPS )
b) platba na pestovanie energetických plodín
c) osobitná platba na cukor
d) osobitná platba na ovocie a zeleninu
e) prechodná platba na rajčiaky

Žiadosť o priamu platbu môže podať Pôdohospodárskej platobnej agentúre osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku činnosť na území Slovenskej republiky.

1. Jednotná platba na plochu

- Poskytne sa na výmeru obhospodarovanej poľnohospodárskej pôdy vedenú v evidencii pôdnych dielov a blokov. ( LPIS )
Jednotnú platbu na plochu možno poskytnúť žiadateľovi, ak poľnohospodárska pôda:

a) bola obhospodarovaná k 30. júnu 2003
b) užíva výmeru najmenej 1 ha, pričom táto výmera môže predstavovať viaceré súvislé diely pôdnych blokov príslušného druhu pozemku s výmerou najmenej 0,30 ha obhospodarovanej jedným žiadateľom.
c) má viditeľne označené a vymedzené hranice, ak nie je prirodzene ohraničená
d) je v prípade pestovania konopy osiata odrodami konopy siatej oprávnenými na poskytnutie priamych platieb.

2. Platba na pestovanie energetických plodín

A) platba na pestovanie energetických plodín sa poskytne na plochu energetických plodín s výmerou najmenej 0,30 ha poľnohospodárskej pôdy v jednom diele pôdneho bloku
B) Energetické plodiny sú plodiny, ktoré sa používajú na výrobu produktov na energetické účely a na ktoré:
a. má žiadateľ uzatvorenú zmluvu s prvým spracovateľom energetických plodín ( prvý spracovateľ ) alebo nákupca energetických plodín ( nákupca ), ktorý je v zozname schválených prevádzkovateľov pre príslušný kalendárny rok zverejnenom vo vestníku Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky do 15. decembra predchádzajúceho kalendárneho roka
alebo
b. žiadateľ poskytol písomné vyhlásenie, že ich sám použije vo vlastnom podniku podľa osobitného predpisu
c. zmluva uzatvorená zo žiadateľom s prvým spracovateľom alebo nákupcom, ktorý je v zozname schválených prevádzkovateľov je vyhotovená v štátnom jazyku okrem
náležitostí uvedených v osobitnom predpise obsahuje :
1. rok zberu energetickej plodiny
2. názov a adresu príslušného orgánu členského štátu Európskej únie ( členský štát ) nákupcu alebo prvého spracovateľa, ak je zmluva uzatvorená s prvým spracovateľom alebo nákupcom z iného členského štátu.
Platba na pestovanie energetických plodín sa žiadateľovi poskytne ak:
a, dodá prvému spracovateľovi alebo nákupcovi požadovaný objem energetických plodín uvedených v zmluve. 
b, sám použije požadovaný objem energetických plodín uvedených vo vyhlásení na energetické účely.

Požadovaný objem energetických plodín (dodá prvému spracovateľovi alebo nákupcovi požadovaný objem energetických plodín uvedených v zmluve) alebo sám použije požadovaný objem energetických plodín uvedených vo vyhlásení na energetické účely.
Objem energetických plodín zodpovedá najmenej reprezentatívnemu výnosu pre energetické plodiny, ktorý sa každoročne zverejňuje vo vestníku.

Ak žiadateľ žiada o platbu na výmeru dvojročných a viacročných energetických plodín:
a, platba sa poskytne žiadateľovi v každom roku ich pestovania, pričom je povinný v roku zberu dvojročných a viacročných energetických plodín postupovať nasledovne:
1. dodá prvému spracovateľovi alebo nákupcovi požadovaný objem energetických plodín uvedených v zmluve
2. sám použije požadovaný objem energetických plodín uvedených vo vyhlásení na energetické účely
Žiadateľ uzatvoril zmluvu s prvým spracovateľom alebo nákupcom energetických plodín sa vyžaduje až v roku zberu, za roky predchádzajúce zberu je žiadateľ povinný predložiť vyhlásenie o pestovaní dvojročných a viac ročných plodín podľa osobitného predpisu.

Prílohy k žiadosti:
a, zmluva s prvým spracovateľom alebo nákupcom alebo vyhlásenie o použití vo vlastnom podniku
b, potvrdenie o dodaní energetických plodín ( dodá prvému spracovateľovi alebo nákupcovi požadovaný objem energetických plodín dohodnutých v zmluve ) ak žiadateľ priložil k žiadosti zmluvu s prvým spracovateľom alebo nákupcom
c, vyhlásenie o zbere požadovaného množstva energetických plodín ( vyhlásenie o zbere ) , ak žiadateľ priložil k žiadosti vyhlásenie o použití vo vlastnom podniku
( sám použije požadovaný objem energetických plodín, ktoré uviedol vo vyhlásení na energetické účely )

Potvrdenie o dodaní energetických plodín obsahuje:
a, dátum dodania
b, dodané množstvo energetických plodín osobitne za každú plodinu, ak žiadateľ dodal viac plodín
c, podpis žiadateľa a označenie a podpis osoby, ktorá koná za pravého spracovateľa alebo nákupcu

Termín predloženia potvrdenia o dodávke energetických plodín:
Žiadateľ je povinný potvrdenie o dodaní energetických plodín predložiť agentúre vždy do 15 pracovných dní odo dňa dodania energetických plodín, najneskôr do 28. februára nasledujúceho kalendárneho roka.

Vyhlásenie o zbere o zbere osobitne za každú plodinu obsahuje:
a, termín zberu plodín
b, zozbierané množstvo plodiny

Termín predloženia vyhlásenia o zbere:
Vyhlásenie o zbere žiadateľ predkladá agentúre do 15 pracovných dní odo dňa ukončenia zberu plodiny
Žiadateľ, ktorý sám používa energetické plodiny vo vlastnom podniku, je povinný do 15. mája príslušného kalendárneho roka predložiť vyhlásenie o použití vo vlastnom podniku.
Energetické plodiny - rozumieme akékoľvek plodiny, ktoré sa primárne použijú na výrobu energetických produktov.
Energetické plodiny sa rozumejú:
a, produkty považované za biopalivá
b, elektrická a tepelná energia vyrobená z biomasy
Uvedené energetické produkty predstavujú konečné využitie

Energetické plodiny sú: pšenica, jačmeň ovos, kukurica na zrno, kukurica na zeleno, raž, repka olejka, slnečnica, sója, ľan olejný, hrach, konopa, ďatelina, lucerna, triticale, cukrová repa, kŕmna repa, cirok, zemiaky, trávy, rýchlo rastúce dreviny / vŕba alebo topoľ, /

Konečné využitie energetických plodín:
- z repky olejnej ( bionafta, bioplyn,)
- z kukurice (bioetanol, etanol )

Reprezentatívny výnos:
- minimálna hektárová úroda ( t/ha) potrebná pre splnenie podmienky

Sadzba:
Základná čiastka platby je 45 EUR/ha, avšak deklarovaná výmera, na ktorú sa poskytne uvedená sadzba sa môže znížiť, ak dôjde k prekročeniu maximálnej garantovanej výmery 2 000 000 ha platnej pre celú EÚ.

Žiadateľ a žiadosť:
– Žiadateľ o platbu môže byť akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku činnosť na území SR.
Nárok na platbu teda nezávisí od právnej formy žiadateľa.
– Žiadateľ predkladá žiadosť Pôdohospodárskej platobnej agentúre po oznámení o začatí prijímania žiadostí najneskôr do 15. mája príslušného kalendárneho roka
Žiadateľ predkladá na spoločnej žiadosti ( Jednotná žiadosť na rok ) na formulári, ktorý je vystavený na stránke PPA ( www.apa.sk ) alebo na regionálnych pracoviskách Pôdohospodárskej platobnej agentúry.

Poznámka: Žiadateľ podáva žiadosť podľa miesta trvalého pobytu ( pre FO ), alebo podľa miesta sídla spoločnosti ( PO )

V rámci Slovenskej republiky má Pôdohospodárska platobná agentúra 18 regionálnych pracovísk a to v týchto mestách ( Bratislava, Nitra, Komárno, Levice, Nové Zámky, Trenčín, Trnava, Dunajská Streda, Zvolen, Rimavská Sobota, Lučenec, Žilina, Dolný Kubín, Košice, Michalovce, Trebišov, Prešov, Poprad )

Poznámka: ak mal žiadateľ podanú žiadosť v roku 2008 na jednotnú platbu na plochu (SAPS ) dostane automaticky všetky podklady z PPA predtlačené t.j. / Identifikačný list žiadateľa na rok 2009, Jednotnú žiadosť na plochu na rok 2009 /

Prílohy k žiadosti:
Všeobecné prílohy k žiadosti sú:
A, grafická príloha ( žiadateľ vyznačí poľnohospodársku pôdu a jej využitie )
B, zoznam poľnohospodárskych pozemkov žiadateľa a ich využitie

Využitím sa v prípade ornej pôdy rozumie jej osiatie a to tak, aby údaje v grafickej časti žiadosti súhlasili s údajmi uvedenými v „ zozname poľnohospodárskych pozemkov žiadateľa a ich využitia„. V zozname pozemkov, v stĺpci kód užitia zaznačuje „E“ ako kód platby na energetické plodiny dodané nákupcovi alebo spracovateľovi. Symbol „S“ ako kód platby na energetické plodiny spracované na podnik žiadateľa samo–spracovateľa.
3. Osobitná platba na cukor:

-osobitná platba na cukor sa poskytne na výmeru poľnohospodárskych pozemkov, na ktorej sa pestovala cukrová repa v roku 2005. Veľkosť výmery poľnohospodárskych pozemkov sa určuje podľa zoznamu poľnohospodárskych pozemkov, ktorý bol súčasťou žiadosti o jednotnú platbu na plochu v roku 2005.

Poskytnutie žiadateľovi:
Osobitná platba na cukor sa poskytne žiadateľovi, ktorý predloží zmluvu o dodávke cukrovej repy z hospodárskeho roku 2005/2006 uzatvorenú podľa osobitného predpisu agentúre. Zmluvu nepredkladá, ak ju už žiadateľ agentúre predložil. Ak žiadateľ nepredložil v roku 2005 žiadosť o jednotnú platbu na plochu, veľkosť výmery poľnohospodárskej pôdy sa určí ako podiel množstva cukrovej repy uvedeného v zmluve z hospodárskeho roku 2005/2006 a referenčnej úrody 50 t/ha.

4. Osobitná platba na ovocie a zeleninu:

Osobitná platba sa poskytne na ovocie a zeleninu, ktorej zoznam je uvedený v prílohe na výmeru, ktorú žiadateľ uviedol v prílohe k žiadosti o jednotnú platbu na plochu v roku 2007.
Žiadateľom o platby podľa nariadenia môže byť akákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku činnosť na území Slovenskej republiky.
Pre poskytnutie platby neexistuje akékoľvek obmedzenie právnej formy žiadateľa.

Žiadosť:
Žiadateľ predkladá žiadosť Pôdohospodárskej platobnej agentúre po zverejnení výzvy na predkladanie žiadostí najneskôr do 15. mája v kalendárnom roku.
Nariadenie vlády umožňuje podať žiadosť aj po stanovenom termíne v lehote do 25 kalendárnych dní.
U žiadosti predloženej 25 kalendárnych dní po stanovenom termíne bude znížená výška podpory o 1 % za každý pracovný deň omeškania.

Spôsob predloženia žiadosti:
Žiadosť predkladá na formulári jednotnej žiadosti o priame platby na plochu zverejnenom Pôdohospodárskou platobnou agentúrou , t.j. na rovnakej žiadosti ako sa podáva žiadosť o SAPS.

5. Prechodná platba na rajčiaky:

1, Prechodná platba sa poskytne na výmeru pestovaných rajčiakov v kalendárnom roku, najviac však na výmeru, ktorá je uvedená v zmluve s prvým spracovateľom rajčiakov. Prvý spracovateľ rajčiakov je zaradený na zoznam schválených prevádzkovateľov na príslušný kalendárny rok zverejnený vo vestníku.
2, Zmluva obsahuje okrem náležitostí uvedených v osobitnom predpise najmenšie množstvo rajčiakov na dodanie. Ak zmluvu uzatvára uznaná organizácia výrobcov, alebo skupina výrobcov, v zmluve sa osobitne uvedie najmenšie množstvo rajčiakov na dodanie za každého žiadateľa. Najmenšie množstvo v tonách, ktoré je žiadateľ povinný dodať prvému spracovateľovi, zodpovedá násobku výmery rajčiakov zo zmluvy a minimálnej úrody 20 t/ha.

Náležitosti zmluvy:
Zmluva medzi žiadateľom a prvým spracovateľom musí mať minimálne nasledovné náležitosti:
1, mená a adresy strán zmluvy alebo záväzku na dodávky ( žiadateľ a prvý spracovateľ )
2, plochy rajčiakov, na ktorých ich žiadateľ pestuje ( ich výmeru )
3, záväzok žiadateľa dodať prvému spracovateľovi celý výnos úrody, najmenej však minimálne množstvo 20 t/ ha
Zmluvu s prvým spracovateľom môže pre zjednodušenie uzavrieť tiež organizácia výrobcov alebo skupina výrobcov zastupujúca žiadateľov / organizácia výrobcov /, ktorí sú jej členmi.
Takáto zmluva musí obsahovať minimálne nasledovné náležitosti:
a, mená a adresy strán zmluvy alebo záväzku na dodávky ( organizácia výrobcov a prvý spracovateľ )
b, mená a adresy žiadateľov, za ktorých uzatvára zmluvu organizácia výrobcov
c, plochy rajčiakov / ich výmeru sumárne ako aj za žiadateľov osobitne /
d, záväzok žiadateľa dodať prvému spracovateľovi celý výnos úrody, najmenej však minimálne množstvo 20 t/ha za jednotlivého producenta (sumárne ako aj za žiadateľov)

Potvrdenie o dodaní: Po dodaní zodpovedajúceho množstva rajčiakov je prvý spracovateľ rajčiakov povinný bezodkladne vystaviť žiadateľovi písomné potvrdenie o dodaní rajčiakov.

Termín dodania potvrdenia
:
Žiadateľ predloží agentúre potvrdenie o dodaní rajčiakov do 30. novembra príslušného kalendárneho roka.

Náležitosti potvrdenia:
Potvrdenie o dodaní rajčiakov obsahuje:
a, identifikačné údaje žiadateľa,
b, dodané množstvo rajčiakov
c, označenie a podpis osoby, ktorá koná za prvého spracovateľa rajčiakov

Žiadosť:
Žiadateľ predkladá žiadosť Pôdohospodárskej platobnej agentúre po zverejnení výzvy na predkladanie žiadostí najneskôr do 15. mája v kalendárnom roku.
Nariadenie vlády umožňuje podať žiadosť aj po stanovenom termíne v lehote do 25 kalendárnych dní.
U žiadosti predloženej 25 kalendárnych dní po stanovenom termíne bude znížená výška podpory o 1 % za každý pracovný deň omeškania.

Spôsob predloženia žiadosti:
Žiadosť predkladá na formulári jednotnej žiadosti o priame platby na plochu zverejnenom Pôdohospodárskou platobnou agentúrou, t.j. na rovnakej žiadosti ako sa podáva žiadosť o SAPS.

Príloha k žiadosti o prechodnú platbu na rajčiaky:
- je overená kópia zmluvy medzi žiadateľom a prvým spracovateľom
- overená kópia zmluvy medzi žiadateľom a organizáciou výrobcov
Žiadateľom o platby podľa nariadenia môže byť akákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku činnosť na území Slovenskej republiky. Pre poskytnutie platby neexistuje akékoľvek obmedzenie právnej formy žiadateľa.

Predkladanie žiadostí:

1) Žiadosť podáva žiadateľ prostredníctvom jednotnej žiadosti ktorej prílohou sú:
a, grafická príloha
b, zoznam poľnohospodárskych pozemkov a spôsob ich využitia

2, Ak žiadateľ pestuje konopu siatu, prílohou k jednotnej žiadosti podľa ods. 1) sú tiež:
a, uznávací list o uznaní osiva konopy siatej vrátane oficiálnej návesky osiva
b, údaj o množstve použitého osiva v kg/ha

3, žiadosť predkladá žiadateľ spolu s Identifikačným listom v termíne určenom vo výzve zverejnenej agentúrou.
Identifikačný list žiadateľa obsahuje údaje umožňujúce identifikáciu žiadateľa a to najmä:
a, meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, rodné číslo pri FO,
b, meno a priezvisko, adresu miesta podnikania, rodné číslo, identifikačné číslo organizácie, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa
c, obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu
d, výpis z obchodného registra alebo z inej obchodnej evidencie platný 60 dní, ak ide právnickú osobu
e, číslo účtu v banke ( zmluva o bankovom spojení )
f, zoznam častí poľnohospodárskeho podniku, ak ide o poľnohospodársky podnik
Kontrola žiadostí sa vykonáva cez Integrovaný administratívny a kontrolný systém ( IACS )

Všeobecné podmienky:
1, žiadateľ je povinný na požiadanie agentúry riadne preukázať vlastnícky, nájomný alebo užívateľský vzťah k pôde.
2, žiadateľ je povinný na požiadanie agentúry predložiť všetky požadované doklady, ktoré súvisia s kontrolou krížového plnenia.
3, Ak žiadateľ neumožní agentúre vykonať kontrolu na mieste, priama platba sa žiadateľovi neposkytne.
- ak žiadateľ neumožní agentúre vykonať kontrolu na mieste v oblasti plnenia podmienok krížového plnenia aj pred podaním žiadosti, priama platba sa žiadateľovi neposkytne.
4, Poskytnutie priamej platby ( platba na energetické plodiny, osobitná platba na cukor, osobitná platba na ovocie a zeleninu, prechodná platba na rajčiny ) je podmienená splnením podmienok na poskytnutie jednotnej platby na plochu.
5, V prípade vyššej moci a výnimočných okolností je žiadateľ povinný zaslať agentúre oznámenie v termíne na tlačive, ktoré na internetovej stránke zverejní agentúra.
( vyššia moc : úmrtie žiadateľa, profesijná neschopnosť žiadateľa, prírodná pohroma / sucho, ľadovec, mráz, dážď /. Vyššiu moc dokladuje relevantnými dokladmi (fotodokumentácia poškodených plôch)

Ak žiadateľ pestuje konopu siatu, je povinný:
a, najneskôr do 3 dní oznámiť začiatok kvitnutia konopy siatej na príslušnom pôdnom bloku alebo na príslušnom diele pôdneho bloku.
b, pestovať konopu siatu za bežných vegetačných podmienok podľa miestnej praxe najmenej 10 dní po skončení kvitnutia.

Zdroje:
Nariadenie vlády SR č. 20/2009 zo 14. januára 2009 – Podmienky poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb -

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk