Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Nezamestnanosť a vzdelávacie programy

Téma: Nezamestnanosť a vzdelávacie programy

Vzdelávanie
– je proces zameraný hlavne na rozvoj intelektovej ( rozumovej ) stránky osobnosti. Výsledkom procesu vzdelávania je vzdelanie.“ ( Kratochvílová, 2004, s. 12 )
– „ proces, v ktorom si žiak osvojuje poznatky a činnosti, vytvára vedomosti a zručnosti, rozvíja telesné a duševné schopnosti a záujmy
– značí dlhodobú a nepretržitú inštitucionalizovanú vyučovaciu činnosť učiteľov, lektorov vo funkcii profesionálneho vzdelávateľa v škole, mimoškolskom výučbovom zariadení na prípravu učiacich sa na ich pracovný a mimoškolský život v spoločnosti, v ktorej žijú. „ ( Petlák., 1997, s. 31)
–„ predstavuje výsledok a produkt výchovy, vzdelávanie je nepretržitý permanentný a kontinuálny proces, v ktorom sa tento výsledok dosahuje.“ ( Ďurič.,–Hotár., 2000, s. 500 )

Nezamestnaný
- v ekonomickej teórii je osoba považovaná a schopná pracovať, ktorá si však nemôže nájsť platené zamestnanie.
Za nezamestnanú treba považovať osobu, ktorá hľadá prácu za mzdu, ale nemôže nájsť prácu primeranú svojím schopnostiam a za prijateľných podmienok.
Nezamestnaný je ten, kto je schopný a výkonný pracovník a je ochotný prijať prácu vo svojom odbore, ale nemôže nájsť zamestnanie pre nedostatok práce.

Definícia nezamestnanosti je založená na tom, že osoba schopná práce je vyradená z možnosti pracovať v platenom zamestnaní. So svojím vyradením sa však neuspokojuje.
A hľadá si nové platené zamestnanie, trebárs i na čiastočný úväzok. Zjednodušene sa dá povedať, že nezamestnaným je ten, kto nie je zamestnaný, ale aktívne si prácu hľadá alebo čaká, kým sa bude môcť do práce vrátiť.

Vzdelávacie programy na trhu práce:

1. sprostredkovanie zamestnania je aj evidenčná informačná a poradenská činnosť, ako aj vyhotovenie a zverejnenie zoznamov voľných pracovných miest. ( UPSVaR )
2. vzdelanie a príprava na trh práce
3. programy a vzdelávanie a prípravy na trh práce
4. vzdelávanie a príprava na trh zamestnanca
5. príspevok na podporu zamestnávania účastníkov vzdelávania a prípravy pre trh práce

Úloha vzdelávacích programov:

A) Formy vzdelávania a prípravy pre trh práce uchádzačov o zamestnanie:

1. akreditované vzdelávacie programy ďalšieho vzdelávania
2. akreditované programy na získanie konkrétnej odbornej zručnosti
3. vzdelávacie aktivity v rámci medzinárodných programov
4. samostatné vzdelávacie programy na základných školách a samostatných vzdelávacích programoch na stredných školách v rámci sústavy učebných a študijných odborov
5. Iné akreditované vzdelávacie aktivity, ktoré smerujú k získaniu novej kvalifikácie alebo rozšíreniu doterajšej kvalifikácie.
6. Programy na získanie praktických skúseností
Vzdelávacie programy možno vzájomne kombinovať a realizovať ich aj ako regionálne národné alebo pilotné projekty vzdelávania prípravy pre trh práce.
Regionálne národné a pilotné projekty vzdelávania a prípravy pre trh práce môže vypracovať a realizovať ústredie a úrady v spolupráci z orgánmi štátnej správy zo zástupcami organizácií zamestnávateľov a zástupcami odborových organizácií zo zamestnávateľmi zo samosprávnymi krajmi z mestami a obcami s právnickou osobou alebo fyzickou osobou podľa § 2 ods. 1 písm. m / s občianskymi združeniami, s neziskovými organizáciami alebo nádáciami. /

B) Vzdelávanie a príprava pre trh práce uchádzača o zamestnanie a záujemcu o zamestnanie:

Úrad môže zabezpečiť uchádzačovi o zamestnanie a záujemcovi o zamestnanie vzdelávanie a prípravu pre trh práce ak to vyžaduje ich uplatnenie na trhu práce na základe zhodnotenia ich schopností pracovných skúseností odborných zručností, dosiahnutého stupňa vzdelania a zdravotnej spôsobilosti na prácu najmä v prípade:

1. nedostatku odborných vedomostí a odborných zručností
2. potreby zmeny vedomostí a odborných zručností vzhľadom na dopyt na trhu práce
3. straty schopností vykonávať pracovnú činnosť v doterajšom zamestnaní

Úrad môže poskytnúť príspevok na vzdelávanie a prípravu pre trh práce uchádzača o zamestnanie vo výške 100 % nákladov na vzdelávanie a prípravu pre trh práce a nákladov súvisiacich zo vzdelávaním a prípravou pre trh práce na základe uzatvorenej písomnej dohody medzi:

A) úradom a uchádzačom o zamestnanie
B) úradom a dodávateľom služby vzdelávania a prípravy pre trh práce
C) Úradom a právnickou osobou alebo fyzickou osobou

Oprávnené náklady na zaškolenie a prípravu na prácu:

Oprávnené náklady právnickej osoby alebo fyzickej osoby podľa § 55 a ods. 5 na zaškolenie a prípravu na prácu občana zo zdravotným postihnutím sú:

- priame náklady vynaložená na zaškolenie alebo na prípravu na prácu a to náklady na materiál mzdy a odmeny zamestnancov, úhrada preddavku na povinné zdravotné poistenie, poistenie na sociálne poistenie, a príspevok na starobné dôchodkové poistenie platných zaradením na vzdelávanie a prípravu pre trh práce za svojich zamestnancov vykonávajúcich zaškolenie a prípravu na prácu a ostatné priame náklady.
- Režijné náklady pri zaškoľovaní alebo príprave na prácu / www.upre.sk /

Poradenstvo pre výber zamestnania a poradenstvo pre výber zamestnanca sú zamerané na posúdenie osobných predpokladov, schopností a zručností občana a v nadväznosti na to na vyhľadávanie zodpovedajúceho zamestnania, poskytovanie informácií a odborných rád súvisiacich najmä so zdravotnými a kvalifikačnými požiadavkami na pracovné miesto.

1. Burzy informácií

Úrady práce sociálnych vecí a rodiny organizujú v spolupráci s partnermi z rezortu školstva burzy informácií, kde vytvárajú priestor stredným školám prezentovať svoje učebné a študijné odbory. Majú možnosť predstaviť z pohľadu detí menej atraktívne odbory, ktorých absolventi sú žiadaní zamestnávateľmi a po ukončení štúdia majú vysokú šancu zamestnať sa v zaujímavom povolaní. Spolu so školami sa prezentujú aj zamestnávatelia. Rôznym spôsobom predstavujú svoj výrobný program, výrobné haly, stroje, pracovné prostredie, prezentujú zaujímavé technológie.
Pre správne rozhodnutie je dôležité aby informácie o možnostiach mali nielen deti, ale najmä rodičia. Zoznam škôl a prehľady učebných a študijných odborov nepostačujú pre dobré rozhodnutie. Preto sú burzy informácií organizované tak, aby deti navštívili burzu v doobedňajších hodinách v sprievode pedagogického dozoru a poobede mohli prísť aj s rodičmi. Súčasťou búrz informácií sú aj možnosti získať informácie o trhu práce, o úspešnosti absolventov konkrétnych škôl, o zamestnávateľmi hľadaných odborníkoch. Deti i rodičia si tu nájdu veľa informačných materiálov k voľbe povolania, môžu si spraviť rôzne testy záujmov vo vzťahu k voľbe študijného odboru. Burzy informácií sa uskutočňujú na všetkých úradoch postupne v čase od októbra do novembra.

2. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Je orgánom štátnej správy. Jeho úlohou je riadiť, metodicky usmerňovať a kontrolovať výkon činností úradov v oblasti poskytovania služieb zamestnanosti úradmi PSVR, ďalej vypracovávanie a usmerňovanie realizácie celoštátnych projektov na zlepšenie situácie na trhu práce; vykonávanie sprostredkovania zamestnania pre občanov SR v členských štátoch Európskej únie prostredníctvom siete Eures; ( Európske služby zamestnanosti ), vydávanie povolení na vykonávanie činnosti pre sprostredkovateľov za úhradu, agentúram dočasného a podporovaného zamestnávania.

K dôležitým činnostiam patrí informovanie verejnosti o štatistických zisteniach vývoja na trhu práce vo vzťahu k nezamestnanosti a aktivít súvisiacich s jej zmierňovaním a taktiež vydávanie časopisu „Sociálna politika a zamestnanosť“, v ktorom približuje dianie na úradoch, aktuálne informácie o poskytovaných službách v oblasti sociálnych vecí a rodiny a službách zamestnanosti.

3. Štátni poskytovatelia odborných poradenských služieb

Sprostredkovateľské služby u nás poskytujú štátni aj neštátni poskytovatelia. Štátnymi poskytovateľmi sú:
- úrady práce, sociálnych vecí a rodiny a ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.

Štátni poskytovatelia sprostredkovávajú zamestnanie na území Slovenskej republiky.
Zamestnanci EURES sprostredkovávajú dlhodobé zamestnanie, zamestnanie pomocných síl do domácností s postihnutým členom, sezónne zamestnanie a letné brigády pre študentov vysokých škôl/univerzít aj do Spolkovej republiky Nemecko, stážové pobyty do Luxemburska, Fínska a Švajčiarska. Sprostredkovanie zamestnania ústredím a úradmi PSVR je bezplatné.

Prvým miestom, kde by sa mal potenciálny klient zastaviť pri príchode na úrad, je Informačno-poradenské stredisko (IPS). Zamestnanci mu bezplatne poradia a poskytnú potrebné informácie. Okrem iných sú to najmä informácie o voľných pracovných miestach v regióne a v celej SR. Úrad má v IPS informácie aj o takých, miestach ktoré zamestnávateľ z rôznych dôvodov nechce zverejňovať na internete. Občan, ktorý stratil zamestnanie, by nemal návštevu IPS odkladať.
Začať hľadať nové vhodné zamestnanie je najlepšie čo najskôr a ak sa to podarí ešte skôr ako prejde 7 kalendárnych dní od ukončenia pracovného pomeru, kontakt s úradom môže zostať len v polohe záujemcu o zamestnanie a nebudete tak musieť absolvovať veľa administratívnych úkonov spojených so zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie.

Záujemcom o zamestnanie môže byť každý, kto nie je evidovaný ako uchádzač o zamestnanie. Môže sa ním stať aj zamestnaný, ktorý uvažujete o zmene zamestnania, či zmene bydliska s tým spojenej zmene zamestnania. Výhodou evidencie v pozícii záujemcu je, že sa môže prihlásiť na ktoromkoľvek úrade bez ohľadu na trvalý pobyt aj na viacerých úradoch súčasne.
Ak sa rozhodnete požiadať úrad o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie, je najlepšie urobiť tak najneskôr siedmy deň po ukončení pracovného pomeru alebo ukončení vykonávania SZČ. Zdravotné poistenie tak bude za vás platiť štát nepretržite. Vašou povinnosťou je ale nahlásiť zaradenie do evidencie zdravotnej poisťovni.
Úrady práce venujú pozornosť riešeniu problematiky uplatňovania mladých ľudí na trhu práce aj v rámci vypracovaného systému poradenskej činnosti, ktorá sa na úradoch práce realizuje ako poradenstvo pre voľbu povolania, poradenstvo pre výber zamestnania a poradenstvo pre výber zamestnanca.
Poradenstvo pre voľbu povolania je najmä poskytovanie informácií a odborných rád o druhoch povolaní a o predpokladoch a požiadavkách na výkon určitého povolania. Tieto sú dopĺňané informáciami o situácii na trhu práce, možnostiach štúdia popri zamestnaní a rekvalifikácie, o možnostiach uplatnenia sa na trhu práce po ukončení školy, profesiách žiadaných resp. absentujúcich v regióne, najväčších zamestnávateľoch regiónu.

Poradenstvo pre voľbu povolania je súčasťou preventívneho poradenstva, ktoré realizujú úrady práce, sociálnych vecí a rodiny priamo na školách alebo v Informačno-poradenskom
stredisku na úrade.

4. Neštátni poskytovatelia odborných sprostredkovateľských služieb

Medzi neštátnych poskytovateľov sprostredkovateľských služieb patria „Agentúry dočasného zamestnávania“, ktoré zamestnávajú občanov v pracovnom pomere za účelom jeho pridelenia k užívateľskému zamestnávateľovi, „Agentúry podporovaného zamestnávania“, ktoré poskytujú služby občanom so zdravotným postihnutím, dlhodobo nezamestnaným občanom a zamestnávateľom na uľahčenie získania zamestnania alebo na udržanie zamestnania a „Sprostredkovatelia zamestnania za úhradu“, ktorí vyberajú za svoje služby poplatky. Ich maximálna výška je stanovená zo zákona. /www.upsvr.sk /

Záver

Doporučenia:

1. Podávať projekty z Európskeho sociálneho fondu /ESF/ - nástroj sociálnej politiky EÚ. Boj proti nezamestnanosti, vzdelávanie a celoživotné vzdelávanie, budovať vzdelanostnú spoločnosť, budovať spoločnosť postavenú na poznatkoch a ekonomike. Motivácia a vzdelávanie, podpora pracovného a všeobecného vzdelávania, povzbudiť kvalifikovanú a dobre vzdelávateľnú a flexibilnú pracovnú silu. V oblasti IKT vzdelávanie zamestnancov za účelom získania osvedčenia ECDL ( certifikát pre spôsobilosť na prácu s počítačom ) „Štart“ na efektívne využívanie a zručnosti pri práci s počítačom a získať vedomosti a poznatky z oblasti najnovších informačných technológií.
- ESF pomáha a aktivizuje vytvárania nových pracovných miest
- rozvoj ľudských zdrojov
- pomoc nezamestnaným a sociálne znevýhodneným skupinám do pracovného procesu.

2. Využívať operačný program Ľudské zdroje
Globálny cieľ SOP / Sektorovo operačný program / ľudské zdroje je zameraný na aspekt zamestnanosti, ktorý je postavený na princípe kvalifikovanej a flexibilnej pracovnej sile. Rast zamestnanosti, pružnosť trhu práce.

Zdroje:
1. PETLÁK, Erich 1997. Všeobecná didaktika. Bratislava : IRIS, 270 s. ISBN 80-88778-49-2 -
2. ĎURIČ, Ladislav HOTAR, Viliam et. al. : 2000 Výchova a vzdelávanie dospelých. Prvé vyd. Bratislava : MEDIA TRADE SPN, 547 s. ISBN 80-08-02814-9 -
3, KRATOCHVILOVÁ, Emília : Výchova v čase mimo vyučovania – neformálna výchova a vzdelávanie In : Vychovávateľ, roč. 51, november 2004, č.3, s. 2-5 -

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk