referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Natália
Štvrtok, 6. októbra 2022
Motivácia zamestnancov
Dátum pridania: 23.04.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: BakalarRia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 928
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 5.8
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 9m 40s
Pomalé čítanie: 14m 30s
 
Téma: Motivácia zamestnancov

Motivácia – psychologický impulz pre konanie človeka a pre aktivizáciu jeho pozornosti a vnímavosti pamäti.
- ako motivácia pôsobia ďalej pôsobia aj vonkajšie podnety napr. / odmena, pochvala, ale aj trest a pokarhanie / /1/ s. 270-271
- odvodený od latinského movare – znamená hýbať sa, pohybovať sa, označuje všetko, a čo spôsobuje určitú aktivitu, určité správanie sa človeka, odpovedá tiež na otázku, čím bola aktivita vyvolaná a prečo sa zmenila.
Viaže sa na aktiváciu, t.j. na vyvolávanie aktivity človeka, na organizovanie jeho organizmu, ale zároveň na usmernenie vyvíjaných aktivít určitým smerom, na určitý cieľ. /6/ s.1

Manažment
– čiastočne aj riadenie najmä podnikové, inštitucionálne riadenie
Management – Ovládanie, riadenie, vedenie, zaobchádzanie– súbor prístupov, názorov, skúseností, odporúčaní a metód, ktoré vedúci pracovníci / manažéri / používajú na zvládnutie svojich funkcií.

4 základné funkcie manažmentu: 1. plánovanie, 2. organizovanie, 3. vedenie ľudí, 4. kontrola
6 základných funkcií manažmentu: a) predvídanie, b) plánovanie, c) organizovanie, d) prikazovanie, e) koordinovanie, f) kontrola. /delenie podľa Fayola/

Sociálny manažment: vzťahuje sa najčastejšie na organizovanie neziskových akcií / výchovno-vzdelávacie podujatia, zabezpečenie fungovanie a pôsobenie prosociálnych organizácií , občianske združenia, / /1/ s. 231-232
Motivačné programy: Komplexný prístup k motivácii a stimulácii, sú riadiacim nástrojom k syntentizácii metód a foriem odmeňovania, postihovania a stimulovania pracovníkov, cieľom je spojiť hmotné a nehmotné stimulačné nástroje. /5/ s. 2
Motivátor: / úspech, uznanie, zaujímavá práca, zodpovednosť, profesionálne povýšenie, osobný rast /5/ s. 1

Motivačný program ako nástroj zvyšovania efektívnosti motivácie zamestnancov

Motivačné programy začali vznikať na prelome 19 a 20 st. Najmä v tomto období vzniká potreba maximálne využiť nápady, schopnosti a zručnosti zamestnancov k celkovej prosperite organizácie, ktoré mnohokrát v prvopočiatku nie sú v súlade s pracovnými podmienkami, ani s podmienkami pracovnej disciplíny a zabehnutými pracovnými a organizačnými stereotypmi.

Zásady tvorby motivačného programu školy:
1. motivačný program zamestnancov príslušnej školy by mal odrážať jej personálnu a sociálnu politiku.
2. motivačný program musí vychádzať zo sociálno - ekonomických informácií o príslušnej škole.
3. účinnosť motivačného programu je časovo obmedzená a v niektorých periódach je potrebná jeho inovácia.
4. motivačný program obsahuje základné východiská a ciele pracovnej motivácie, ktoré sa zvyčajne opierajú o poznanie potrieb a záujmov konkrétnych zamestnancov, o ich hodnotový systém, ašpirácie, ambície a predstavy o kariére.
5. motivačný program má dva aspekty: psychologický a ekonomický, pričom obidva aspekty sú z hľadiska dôležitosti rozpracovania rovnocenné.

Pri tvorbe motivačného programu školy je potrebné disponovať informáciami v oblasti: technických, technologických a organizačných podmienok práce, profesijnej, kvalifikačnej a demografickej štruktúry zamestnancov, uplatňovania štýlu vedenia, hodnotenia a odmeňovania zamestnancov, ale aj z oblasti postojov zamestnanca k práci, ku škole, o ich spokojnosti alebo príčinách ich nespokojnosti s konkrétnymi javmi.
 
   1  |  2  |  3  |  4    ďalej ďalej
 
Zdroje: 4. Zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe o zmene a doplnení neskorších zákonov, 3. ZAJKO, Marian. Et.al : 2007 Základy personálneho manažmentu. Prvé vyd. Bratislava : Vydavateľ STU, 2007 117 s. ISBN 978-80227–2710-5, 2. HELLER, Robert : 2001 Základy manažmentu Úspešná motivácia. Bratislava : SLOVART, 2001 72 s. ISBN 80-7145-556-3 , 1. HOTAR, Viliam. Et.al. : 2000 Výchova a vzdelávanie dospelých. Prvé vyd. Bratislava : MEDIA TRADE SPN, 2000 547 s. ISBN 80-08-02814-9
Podobné referáty
Motivácia zamestnancov SOŠ 2.9738 944 slov
Motivácia zamestnancov SOŠ 2.9416 819 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.