Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Alternatívne formy financovania

Faktoring

Faktoring je financovanie krátkodobých pohľadávok z obchodného styku, t.j. banka odkúpi odberateľské faktúry od dodávateľa (klienta), pričom banka poskytuje do 80% nominálnej hodnoty faktúry pri postúpení pohľadávky na banku. Rozdiel medzi financovanou a uhradenou sumou pohľadávky prevádza na účet klienta po zaplatení pohľadávky odberateľom. Pri splnení stanovených kritérií odkupuje banka pohľadávky až do výšky 100% ich nominálnej hodnoty.
Faktoringová spoločnosť odkupuje pohľadávky v čase ich vzniku pred lehotou splatnosti, pričom ich splatnosť nepresiahla ešte 180 dní, vznikli výlučne z predaja na nekrytý úver a pohľadávka sa vzťahuje na krajinu odberateľov, kde je možné faktoring uplatniť a partnerom je seriózny odberateľ.

Kedy faktoring?
Keď...
• odberatelia požadujú dlhú splatnosť
• odberatelia platia po lehote splatnosti
• máte nedostatok prostriedkov na prefinancovanie nákupu surovín a sezónnych výkyvov
• dodávatelia požadujú platby pri odbere tovaru alebo zálohovo
• nie ste si istý či nový zákazník zaplatí
• máte nových zákazníkov, ale ste na limite v bankách
• chcete si zabezpečiť dostatočnú výšku prevádzkových financií či rast spoločnosti bez ďalšieho zaťaženia majetku

2.1 Postup pri faktoringu

1. Klient (dodávateľ) dodá tovar odberateľovi a vystaví faktúru. (Príloha č. 1 - Faktúra)
2. Klient predloží príslušnú faktúru s dohodnutými podkladmi na odkúpenie faktoringovej spoločnosti. (Príloha č. 2 - Zmluva o postúpení pohľadávky)
3. Faktoringová spoločnosť po prijatí a preverení podkladov pripíše na účet klienta peňažné prostriedky vo výške 60-90% nominálnej hodnoty faktúry, znížené o diskontný úrok a spracovateľský poplatok.
4. Odberateľ uhrádza pohľadávku na účet faktoringovej spoločnosti.
5. Faktoringová spoločnosť po prijatí platby od odberateľa pripíše na účet klienta rozdiel medzi sumou zaplatenou odberateľom a hodnotou financovanej časti pohľadávky.

2.2 Typy a druhy faktoringu

Typy faktoringu:

1. faktoring bez spätného postihu klienta (bezregresný) - riziko nezaplatenia je prenesené na príslušnú banku, to znamená, že banka preberá pohľadávku a riziko z nezaplatenia znáša výlučne banka, klient banky, ktorý jej príslušnú pohľadávku predal, nie je nijako postihnuteľný v prípade nezaplatenia, v prípade tohto druhu faktoringových služieb banky poväčšine vyžadujú zabezpečenie pohľadávok.

2. faktoring so spätným postihom klienta (regresný) - ak nezaplatí pohľadávku primárny dlžník, banka zaťaží účet klienta hodnotou nezaplatenej odkúpenej pohľadávky, takže riziko z nezaplatenia zostáva na strane klienta banky, banka na seba preberá výlučne správu pohľadávok, ktorá je spojená aj s vymáhaním príslušných pohľadávok.

3. bezregresný faktoring so spoluúčasťou - je to postúpenie pohľadávok faktoringovej spoločnosti s tým, že táto preberie vo vhodne stanovenom rozsahu riziko spojené s insolventnosťou alebo neochotou zákazníka zaplatiť, banka garantuje úhradu postúpenej pohľadávky v prípade nezaplatenia odberateľom až do zmluvne dohodnutej výšky, určenej odpočítaním dohodnutej spoluúčasti.

Druhy faktoringu:

1. tuzemský - predmetné pohľadávky vznikli/vzniknú pri toku tovarov a služieb v tuzemsku
2. exportný - ide o pohľadávky slovenského rezidenta voči zahraničným subjektom

K hlavným typom patrí:

a) main-line faktoring - zahŕňa odkúpenie pohľadávok od dodávateľa a všetky ostatné faktoringové operácie spojené s predajom tovarov na zahraničných trhoch,
b) confidential faktoring - zameraný iba na financovanie dodávateľa výberovým dokúpením jeho pohľadávky

2.3 Hlavné úlohy faktoringu
• okamžitý prevod pohľadávok na hotovosť - umožňuje flexibilné financovanie podniku, čo samozrejme zlepšuje aj platobnú a finančnú situáciu podniku
• možnosť zvýhodnenia odberateľov lepšími platobnými podmienkami oproti konkurencii
• možnosť dosiahnuť nižšie nákupné ceny vďaka zvýšenej likvidite
• ide o zabezpečenie proti platobnej neschopnosti odberateľov
• spresnenie plánovania finančných tokov
• flexibilné financovanie sezónnych výkyvov
• externá správa pohľadávok a upomienkovanie
• poskytovanie podrobných účtovných a manažérskych prehľadov a aktuálnych informácií o stave pohľadávok
• profesionálny prístup k inkasu pohľadávok
• eliminácia rizika nezaplatenia faktúr dodávateľa
• skrátenie priemernej doby inkasa

2.4 Náklady na faktoring

- úroky zo skutočne čerpaných čiastok preklenovacieho úveru - úroky sa účtujú zo skutočne čerpaného preklenovacieho úveru kontokorentným spôsobom z denných zostatkov, úrokové sadzby sa pohybujú na úrovni bežnej pre kontokorentné financovanie, a sú viazané na referenčné úrokové sadzby medzibankového trhu

- faktoringový poplatok - účtuje sa za komplexné prevzatie správy pohľadávok vrátane monitorovania odberateľov a zabezpečenia inkasa a upomienkovania, výška poplatku je ovplyvnená hlavne predpokladanou výškou obratu, rizikovosťou odvetvia a čiastočne prácnosťou, faktoringový poplatok je určený v % z celkovej hodnoty postúpených pohľadávok, klientom s nízkym obratom sa účtuje najvyšší poplatok (napríklad 1,4 %), pri stúpajúcom obrate faktoringový poplatok klesá, konkrétna výška poplatku je stanovená individuálne, poplatok je možné stanoviť aj odstupňovane, pokiaľ nie je klient schopný vývoj svojho obratu dopredu odhadnúť

- poplatok za prevzatie rizika nezaplatenia je účtovaný v prípade bezregresného faktoringu, poplatok je stanovený v % z celkovej hodnoty postúpených pohľadávok (0,2 % pre krajiny Európskej únie okrem Slovenska, Českej republiky, Maďarska, Poľska, a 0,3 % pre Slovensko, Českú republiku, Maďarsko a Poľsko).

Faktoring je vhodným spôsobom financovania pre veľké, stredné ako aj malé firmy, ktoré:
- majú pravidelné dodávky pre bonitných odberateľov
- alebo majú potrebu dodatočného prevádzkového financovania z dôvodu sezónnych výkyvov
- predávajú s odloženou splatnosťou viac ako 14 dní
- ako platobnú podmienku používajú hladkú platbu

2.5 Príklad na faktoring

Klient dodáva tovar pre svojho odberateľa. Na základe kontraktu s odberateľom, klient na dodaný tovar vystavuje faktúry so splatnosťou 60 dní. Klient vystaví 1 faktúru za mesiac vo výške 185.000 EUR. Po predložení faktúry spolu s dohodnutými podkladmi na odkup, je klientovi spravidla do 24 hodín na účet pripísaný preddavok vo výške 80% z nominálnej hodnoty faktúry.

Nominálna hodnota faktúry: 185.000 EUR
Preddavok (80% z nominálnej hodnoty): 148.000 EUR
Spracovateľský poplatok (0,4% z nom. hodnoty faktúry): 740 EUR
Na účet klienta bude pripísaná suma 148.000 EUR, t.j. preddavok a bude zúčtovaný spracovateľský poplatok vo výške 740 EUR. Po uhradení 100% hodnoty financovanej faktúry odberateľom klienta mu bude na jeho účet pripísaný doplatok, v tomto prípade vo výške 20% z nominálnej hodnoty faktúry, teda 37.000 EUR.

Finančné náklady spojené s prefinancovaním 1 faktúry pozostávajú z nasledovných položiek:
Spracovateľský poplatok: 740 EUR
Úrok: 1.547,34 EUR
(úroková sadzba: napr. 1-mesačný Euribor + 1,9% p.a.: 1-mesačný Euribor t.č. 4,373% p.a.) (185.000 x 80% x 60 dní x 6,273% p.a. / 360 = 1.547,34)
Celkové finančné náklady na 1 faktúru predstavujú sumu 2.287,34 EUR, t.j. 1,2% z hodnoty faktúry.

3 Forfaiting

Forfaiting je nákup v budúcnosti splatných účtovných alebo zmenkových pohľadávok so zrieknutím sa spätného postihu v prípade, ak dlžník nezaplatí. Odkupujú sa jednotlivé pohľadávky, pričom odkup prebieha na diskontnej báze, čo znamená, že forfaitér prepláca pohľadávku ihneď pri jej odkupe a zráža si z nej odmenu. Podkladom forfaitingu z právneho hľadiska je kúpna zmluva/kontrakt medzi exportérom ako predávajúcim pohľadávky a bankou ako kupujúcim pohľadávky (forfaitér).

Vzhľadom na to, že forfaiting je odkúpenie pohľadávky bez spätného postihu, banka vyžaduje zabezpečenie pohľadávky niektorým zo zabezpečovacích inštrumentov – garanciou (zmenky vlastné, cudzie, avalované alebo zaručené bankou, akreditívy s odloženou splatnosťou).

Exportér preberá na seba zvyčajne všetky náklady forfaitingu. Predmetom dojednania forfaitingu je jednotlivá pohľadávka v lehote splatnosti od 90 dní do 8 rokov, pričom plnenie sa realizuje vo voľne zameniteľnej mene.

3.1 Druhy forfaitingu

a) forfaiting bez regresu – za vymožiteľnosť postúpenej pohľadávky postupca (exportér) neručí, pričom spätný postih sa nevzťahuje ani na ktoréhokoľvek predchádzajúceho držiteľa záväzku, zahrnutím doložky „bez regresu“ všetky riziká a inkasné ťažkosti prechádzajú na kupujúceho pohľadávky - banku, pri bezregresnom odkupe pohľadávky ručí postupca iba za kvalitu dodávky
b) forfaiting s regresom - za vymožiteľnosť postúpenej pohľadávky postupca ručí do výšky prijatej odplaty spolu s úrokmi
c) zahraničný forfaiting - prevažne odkup bankových rizík, odkup bez regresu
d) tuzemský forfaiting - prevažne odkup korporátnych rizík, bez regresu, prípadne s regresom.

3.2 Náklady na forfaiting

diskontná sadzba - skladá sa z aktuálnej úrokovej sadzby na medzibankovom trhu a z marže zohľadňujúcej riziko forfaitéra, uvádza sa v % a je vypočítaná na časový úsek odo dňa odkupu pohľadávky až po jej splatnosť.

poplatky - tzv. Arrangement Fee (fixný poplatok za administratívne spracovanie transakcie) alebo tzv. Commitment Fee (odmena forfaitéra za riziko zhoršenia bonity dlžníka v období od uzavretia zmluvy do odkupu pohľadávky).

3.3 Využitie forfaitingu

Forfaiting môžu využiť predovšetkým vývozcovia, ktorí potrebujú získať finančné prostriedky na ďalšie záväzky a tak isto potrebujú získať hotovostnú platbu pre dodávateľa, respektíve v krátkej dobe po nej. Forfaiting je možné samozrejme využiť aj v tuzemskom obchode.

4 Leasing

- podstata leasingu spočíva v tom, že poskytovateľ leasingu (prenajímateľ) ponúka príjemcovi leasingu (nájomcovi) určitý predmet na používanie, a to proti bežným platbám (splátkam), pričom prenajímateľ zostáva v právnom zmysle majiteľom predmetu leasingu.
- prenajímateľmi sú výrobcovia, obchodníci, banky alebo leasingové spoločnosti.

4.1 Leasingová zmluva a typy leasingových zmlúv (Príloha č. 3 - Leasingová zmluva)

Leasingová zmluva obsahuje tieto náležitosti:

- upravuje prevzatie predmetu leasingu nájomcom (protokol o prevzatí)
- menu, v ktorej sa bude platiť a platobné podmienky
- podmienky dodávky
- výšku leasingových splátok a presné termíny splatnosti jednotlivých splátok
- poistenie predmetu leasingu
- použiteľné právo a sídlo príslušného úradu
- nevypovedateľný čas trvania leasingovej zmluvy
- dodatok o tom, že nájomca preberá náklady na servis
- dodatok o dôsledkoch neplatenia splátok leasingu
- spôsob prevodu predmetu leasingu do vlastníctva nájomcu
- požadovaná banková záruka

Rozlišujeme 3 typy leasingových zmlúv:
a) bežná zmluva - uzatvára sa na tzv. základnú nájomnú dobu (3 – 8 rokov)
b) zmluva s opčným právom na predĺženie - nájomca má právo po uplynutí základnej doby buď na predĺženie zmluvy za novo dohodnuté nájomné, alebo prenajatý predmet odkúpiť do svojho vlastníctva
c) zmluva s právom odkupu predmetu - dáva nájomcovi právo na odkúpenie predmetu po uplynutí základnej doby

4.2 Leasingový koeficient, akontácia a vstupná splátka

Leasingový koeficient = vyjadruje pomer leasingovej ceny k obstarávacej cene. Výška koeficientu udáva o koľko preplatíme predmet leasingu. Napríklad koeficient 1,1 znamená, že oproti obstarávacej cene predmetu leasingu zaplatíme v rámci leasingovej ceny o 10 % viac. Spodná hranica leasingového koeficientu sa pohybuje na hranici 10 %, horná hranica 30 – 40 %. Všeobecne platí, že koeficient klesá so stúpajúcou výškou akontácie a s kratšou dobou splácania. Niektoré leasingové spoločnosti ponúkajú štvrťročné splátky, ktoré majú nižší koeficient, a teda predmet leasingu preplatíte menej ako pri mesačných splátkach. Výšku leasingového koeficientu ovplyvňuje množstvo faktorov. Spoločnosti si do neho premietajú cenu svojich zdrojov, riziko, náklady na leasingovú zmluvu a ďalšie faktory.

Akontácia - výška zálohy na nájomné za predmet leasingu vyjadrená v percentách z obstarávacej ceny vozidla a prepočítava sa na eurá. Čím vyššiu sumu zaplatíme, tým nižšie sú pravidelné splátky nájomného. Nižšia akontácia sa prejavuje vo vyššom leasingovom koeficiente, a tak nájomca zaplatí za predmet leasingu viac.
Vstupná splátka - zahŕňa akontáciu, prvú mesačnú (štvrťročnú) splátku a samozrejme poistenie, ak sa nájomca nerozhodol poistiť predmet leasingu individuálne.

4.3 Postup pri leasingu

Konkrétny postup leasingovej operácie začína dodaním leasingového predmetu nájomcovi. Nájomca ho preverí a spolu s dodávateľom podpíšu Odovzdávací protokol (Príloha č. 4). Tento protokol sa odovzdá leasingovej spoločnosti, ktorá vyplatí dodávateľovi plne obstarávaciu cenu predmetu, čím začne plynúť dohodnutý čas leasingovej zmluvy. Nájomca začne platiť prenajímateľovi (leasingovej spoločnosti) dohodnuté obchodné splátky

4.4 Druhy leasingu

A: Operačný leasing - vystupujú tu iba 2 účastníci, a to prenajímateľ (obchodník, výrobca) a nájomca (užívateľ), prenajímateľ odovzdá leasingový predmet do užívania nájomcovi a nájomca platí prenajímateľovi nájomné v závislosti od podmienok uvedených v zmluve, základnými

Charakteristikami operačného leasingu sú:
- leasing sa obmedzuje iba na niektoré predmety (nie na všetky, akékoľvek predmety)
- je prevažne krátkodobý (na dobu niekoľkých týždňov až mesiacov)
- prenajímateľ zostáva vlastníkom prenajatého predmetu (eviduje ho, zaisťuje poistenie a podobne), a to aj po úplnej amortizácii predmetu
- po skončení nájomnej doby prenajímateľ preberá prenajatý predmet naspäť (prenajíma ho ďalej, resp. ho používa sám)
- v prípade fyzického, resp. morálneho opotrebovania predmetu sa prenajatý predmet prenajímateľom vymení (revolvingový leasing)

B: Finančný leasing - s postupným rozširovaním leasingových obchodov sa celkom prirodzeným spôsobom vyvinul z operačného leasingu finančný leasing, je zabezpečovaný prostredníctvom leasingových spoločností, čiže nepriamo, spočíva v 3-strannom vzťahu medzi výrobcom (obchodníkom), leasingovou spoločnosťou (prenajímateľom) a leasingovým užívateľom (nájomcom), medzi výrobcu (obchodníka) a nájomcu (užívateľa) vstupuje leasingová spoločnosť, leasingové spoločnosti zakladá banka, alebo samotní výrobcovia a obchodníci

Vyznačuje sa nasledovnými charakteristikami:
- jeho predmetom sú určité predmety, niekedy aj celý podnik
- investičné riziko nesie nájomca
- v zmluve sa dohodne základná nájomná doba
- nájomná doba môže zodpovedať dobe plného opotrebenia (zmluva „full pay out“- leasing s úplnou amortizáciou), alebo čiastočného opotrebenia (zmluva „non full pay out“ - leasing so zostatkovou cenou) prenajatého predmetu
- v leasingovej zmluve možno dohodnúť konkrétne podmienky
- leasing sa značne rozšíril aj v medzinárodnom meradle, rozoznávame zahraničný leasing a medzinárodný leasing


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk