referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ondrej, Andrej
Štvrtok, 30. novembra 2023
Lesnícko-environmentálne platby pre farmárov z EÚ v roku 2009
Dátum pridania: 24.07.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: BakalarRia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 565
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 1.7
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 2m 50s
Pomalé čítanie: 4m 15s
 
Téma : Lesnícko-environmentálne platby pre farmárov z EÚ v roku 2009

1. Platby na prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy :

sa v zmysle § 11 nariadenia vlády SR č. 499/2008 Z. z. z 26. novembra 2008 o podmienkach poskytovania podpory podľa programu rozvoja vidieka poskytnú žiadateľovi na zalesnenie poľnohospodárskej pôdy.

Najmenšia podporovaná súvislá plocha poľnohospodárskej pôdy je 0,5 ha a maximálna výmera na jedného žiadateľa nesmie prekročiť 10 ha.

Celkovo sa ráta s podporou zalesnenia 600 ha poľnohospodárskej pôdy.

Platba na prvé zalesnenie sa poskytne na poľnohospodársku pôdu, ktorá je vedená v evidencii pôdnych blokov a dielov pôdnych blokov a posledné dva roky bola poľnohospodársky využívaná a ktorej kód bonitovanej pôdno-ekologickej jednotky patrí prevažujúcou výmerou do 6. až 9. skupiny.

Žiadateľ môže požiadať o platbu na založenie lesného porastu na poľnohospodárskej pôde, o platbu na udržiavanie zalesneného pozemku a o platbu na pokrytie straty príjmu z ukončenia poľnohospodárskej činnosti.

2. Lesnícko-environmentálna platba :

sa v zmysle § 16 a 17 nariadenia vlády SR č. 499/2008 Z. z. z 26. novembra 2008 o podmienkach poskytovania podpory podľa programu rozvoja vidieka poskytuje na lesné pozemky vedené v evidencii lesných pozemkov.

Opatrenie zahŕňa dve podopatrenia :

A. Podopatrenie :

Zachovanie priaznivého stavu lesných biotopov možno realizovať na lesných pozemkoch vo vyhlásených chránených vtáčích územiach, na ktorých sa nachádzajú hniezdne lokality ohrozených druhov vtákov vyznačené Štátnou ochranou prírody SR, na lesných pozemkoch, ak sa nachádzajú v územiach európskeho významu vyhlásených za chránené územie alebo zónu chráneného územia, a nie sú zaradené do 5. stupňa ochrany a na lesných pozemkoch nezaradených do súvislej európskej sústavy chránených území.
Ohrozené druhy vtákov sú uvedené v § 17 ods. 3 nariadenia vlády č. 499/2009 z 26. novembra 2008 o podmienkach poskytovania podpory podľa programu rozvoja vidieka.

B. Podopatrenie :

Ochrana biotopov vybraných druhov vtákov možno realizovať na lesných pozemkoch vo vyhlásených chránených vtáčích územiach, na ktorých sa nachádzajú Štátnou ochranou prírody SR vyznačené hniezdne lokality vtákov. Celkovo sa ráta s podporou 310 tisíc ha lesných pozemkov.

3. Podpora na lesné pozemky v územiach európskeho významu :

sa v zmysle § 2 nariadenia vlády SR č. 499/2008 Z. z. z 26. novembra 2008 o podmienkach poskytovania podpory podľa programu rozvoja vidieka poskytne vlastníkovi najmenej 1 ha lesného pozemku vedeného v evidencii lesných pozemkov, ktorý sa zaviaže plniť podmienky nariadenia počas piatich rokov.

Lesný pozemok vedený v evidencii lesných pozemkov sa musí nachádzať v území európskeho významu v piatom stupni ochrany, na ktorom platí zákaz zasiahnuť do lesného porastu a poškodiť pôdny vegetačný kryt.

Na platbu nemá nárok žiadateľ, pre ktorého orgán ochrany prírody určil osobitné podmienky umožňujúce zásah do lesného porastu a poškodenia pôdneho a vegetačného krytu.

Ráta sa ročne s podporou 30 tisíc ha lesných pozemkov nachádzajúcich sa v územiach európskeho významu v piatom stupni ochrany.
 
Súvisiace linky
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.