referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Patrícia, Patrik
Pondelok, 6. júla 2020
Rodičovský príspevok
Dátum pridania: 09.10.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: MagisterRia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 513
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 4.1
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 6m 50s
Pomalé čítanie: 10m 15s
 

Podľa navrhovanej zmeny zákona je potrebné splniť na získanie vyššieho príspevku viacero podmienok. Rodičovský príspevok by sa už od budúceho roka mal zdvojnásobiť. Vláda navrhla novelu zákona o rodičovskom príspevku, na základe ktorej môže žena, ktorá sa stará o dieťa dostáva mesačne 256 €. (7 712,25 Sk). Zároveň však príde o možnosť privyrobiť si.
O vyšší rodičovský príspevok budú môcť od nového roka požiadať aj tie matky, ktoré ho už poberajú. Zmenu ešte musí odsúhlasiť parlament, podľa očakávania nemali byť s jej prijatím problémy.

Podľa návrhu musí žena spĺňať nasledovné podmienky :

- v prvom rade musí mať nárok na materské, ktoré žena poberá od začiatku 6 týždňa pred očakávaným dňom pôrodu a zaniká uplynutím 28. týždňa od nároku na materské. Materské ako sociálnu dávku nemusí dostať každá. Nevzniká tehotnej žene v prípade, ak v posledných dvoch rokoch pred pôrodom nebola nemocensky poistená najmenej 270 dní. Ak by teda žena nemala nárok na materské, bude jej patriť len nižší rodičovský príspevok.

- v druhom rade je ďalšia podmienka je, že nesmie vykonávať zárobkovú činnosť. Stráca sa tam možnosť si na rodičovskej dovolenke privyrobiť napr. dohodou o vykonaní práce. Ak by mamička chcela pracovať, bude jej patriť nižší rodičovský príspevok 164,22 €.(4 947,30 Sk )

Vyšší rodičovský príspevok 256 € bude môcť poberať len do dovŕšenia dvoch rokov veku dieťaťa. Posledný rok rodičovskej dovolenky bude príspevok už len v nižšej sadzbe 164,22 €.

Celkovo teda zostáva zachovaná možnosť poberať rodičovský príspevok do troch rokov veku dieťaťa, príp. do šiestych , ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom. Môže ho pritom striedavo poberať otec i matka, vždy však len jeden.

Patrí aj nezamestnaným rodičom, rodičom študentom či inej dospelej osobe, ktorá má dieťa v pestúnskej starostlivosti, či jej je zverení na základe súdneho rozhodnutia.

Nikdy však nie je možné poberať viac rodičovských príspevkov naraz. Ak je v rodine viac detí, vzniká nárok len jeden rodičovský príspevok. Ak sa teda v rodine narodia dvojičky, rodičovský príspevok môže byť len jeden.

Podobne je to aj pri kombinácii materské na jedno dieťa a rodičovský príspevok na druhé dieťa :
Ak je materské vyššie, poberá sa táto dávka. Keď je nižšie, poberá k nemu zároveň aj rozdiel medzi sumou rodičovského a materského.

Rodičovský príspevok sa vypláca mesačne pozadu, a to najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa vypláca.
Vypláca sa za celý kalendárny mesiac, aj keď sa podmienky nároku splnili len za jeho časť. Matka alebo rodičia musia mať trvalý pobyt na území Slovenska, cudzinci aspoň prechodný pobyt. Novela tak vypúšťa podmienku trvalého pobytu dieťaťa na Slovensku.
Umožňuje to rodičom, ktorým sa potomok narodí v zahraničí a vrátia sa späť, získať príspevok aj v čase vybavovania ekvivalentu rodného listu dieťaťa, čo môže trvať dlhšie.

Poskytovateľ : Úrad práce sociálnych vecí a rodiny.
O vyšší príspevok budú môcť od januára - po schválení novely v parlamente požiadať aj tie matky, ktoré rodičovský príspevok už poberajú aj teraz.
Ak bude rodič žiadať o priznanie rodičovského príspevku po 1. januári 2010, tak žiadosť bude predkladať rovnako ako doteraz Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.
Rovnako ako doteraz predloží identifikačnú kartu, rodný list dieťaťa, alebo úradný preklad rodného listu dieťaťa narodeného mimo územia Slovenska. Potvrdenie o nároku na materské ( popr. Iné doklady, ktoré budú uvedené na tlačive žiadosti).

Zhrnutie : čo bude platiť od januára 2010

- Vyšší rodičovský príspevok vo výške 256 € 7 712,25 Sk
- Žena ho môže poberať do dvoch rokov veku dieťaťa
- Posledný rok už len nižšia čiastka rodičovského príspevku vo výške 164,22 €
- Nebude môcť vykonávať zárobkovú činnosť
- Základná požiadavka na splnenie podmienky na získanie materského je 270 dní na nemocenskom poistení.

Rodič, ktorý dostáva na dieťa rodičovský príspevok, nebude môcť od januára vykonávať akúkoľvek zárobkovú činnosť. Doteraz platná úprava z roku 2002 uvádza, že nárok na rodičovský príspevok má aj ten rodič, ktorý pracuje na základe dohody mimo pracovného pomeru.

Pri definovaní pojmu zárobková činnosť bude nový zákon vychádzať zo zákona o dani z príjmov, podľa ktorého sú príjmami z inej samostatnej zárobkovej činnosti aj príjmy použitia alebo poskytnutia práv :
- z priemyselného vlastníctva
- z duševného vlastníctva
- autorské práva a práv súvisiacich s autorským právom

príjmy :
- z činnosti znalcov
- z činnosti tlmočníkov

Za zárobkovú činnosť sa považuje tiež príjmy z prenájmu nehnuteľností. Ak budete chcieť poberať príspevok od štátu, nesmiete dostávať :
-ani nijakú náhradu platu
-žiadne náhrady pri dočasnej pracovnej neschopnosti
-nemocenské dávky
-ošetrovné
-a ani iné obdobné dávky

Zmena v zákone :

- Súčasný stav :
Umožňuje rodičovi poberať príspevok, ak pracuje na dohodu a zároveň zabezpečí starostlivosť o dieťa inou fyzickou osobou.

- Nový zákon :
Neumožní rodičovi poberajúcemu rodičovský príspevok a zárobkovú činnosť.

Podľa dôvodovej správy k zákonu sa zjednodušuje a sprehľadňuje poskytovanie rodičovského príspevku v rámci koordinácie rodinných dávok s krajinami Európskej únie.

Ak dáte dieťa do škôlky a začnete pracovať, dostanete 164, 22€.

Rodičia si od januára tohto roku môžu vybrať medzi rodičovským príspevkom a novým príspevkom na starostlivosť o dieťa, ktorý sa poskytuje na úhradu nákladov na pobyt dieťaťa v škôlke alebo u opatrovníka, ak rodič začne pracovať. Môže byť 164,22 € alebo len 41,06 €. Od nového roka nebude tento príspevok pre rodiča výhodný. Teraz sú oba príspevky rovnako vysoké. Na rozdiel od rodičovského príspevku, ktorý sa od januára 2010 zvýši na 256 €, by sa príspevok na starostlivosť o dieťa nemal zvyšovať. Príspevok na starostlivosť o dieťa sa bude poskytovať na základe preukázaných výdavkov najviac v sume 164,22 € mesačne. V tejto výške sa bude vyplácať rodičovský príspevok aj po 1. Januári 2010 pre všetkých rodičov, ktorým nevznikne nárok na vyšší rodičovský príspevok.

Príspevok na starostlivosť o dieťa sa aj v budúcnosti bude zvyšovať zároveň z rodičovským.
To či si matka radšej zvolí vyšší rodičovský príspevok a bude sa o svoje dieťa starať osobne, alebo sa rozhodne ísť pracovať a požiada o príspevok na starostlivosť o dieťa je výlučne jej voľba.

Podmienky priznania príspevku na starostlivosť o dieťa :
- rodič pracuje, študuje dennou formou
- rodič a dieťa majú trvalý alebo prechodný pobyt na Slovensku
- dieťa je v materskej, stará sa o neho opatrovník, ktorý ma na to živnosť, rodič alebo starí rodičia
- dve výšky príspevku : 164,22 € a 41,06 €

Vláda spolu s novelou o rodičovskom príspevku schválila aj návrh novely zákona o príspevku na starostlivosť o dieťa, ktorý ma zaviesť nový jednorazový príspevok.
Ten má pomôcť rodičovi vrátiť sa na trh práce. Táto nová jednorazová dávka má vyť vo výške 25 % zo sumy rodičovského príspevku.

Ak sa rodič rozhodne pracovať a tento príspevok mu bude poskytnutý, v prípade opätovnej osobnej starostlivosti o dieťa bude mať znížený rodičovský príspevok.

Štát mu bude za ďalšie kalendárne mesiace poskytovať už len 75 % pôvodného rodičovského príspevku.
Jednorazový príspevok rodičom dopĺňa novozavedenú sociálnu dávku – príspevok na starostlivosť o dieťa a v úzkom prepojení s novou právnou úpravou rodičovského príspevku vytvára podmienky a priestor pre možnosť slobodného rozhodnutia sa rodičov v otázke dĺžky poskytovania osobnej starostlivosti o dieťa. Jednorazový príspevok im uľahčuje urobiť prvý krok pri spätnom návrate z materskej alebo rodičovskej dovolenky na trh práce.

 
Zdroje: Hospodárskej noviny č. 192/2009 z 7 októbra 2009 , Na rodičovskej dovolenke môžete dostať dvojnásobok strana 23, Štát chce rodičom zakázať pracovať strana 23, Príspevok je menej výhodný strana 22, Návrat k dieťaťu je nevýhodný strana 22
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.